Prövning av tvist

Järnvägsföretag eller den som ansökt om eller beviljats infrastrukturkapacitet eller tillgång till en tjänst, kan genom att hänskjuta tvist få prövat om en infrastrukturförvaltares eller tjänsteleverantörs beslut står i överensstämmelse med gällande regler.

Syftet med prövningen av en tvist är att den som anser sig ha blivit orättvist behandlad, diskriminerad eller på något sätt kränkt, ska kunna överklaga vissa typer av beslut till en särskild instans, regleringsorganet. I Sverige är det Transportstyrelsen som prövar tvister enligt 10 kap. 8 § järnvägsmarknadslagen.

Prövningen kan omfatta beslut som fattats med stöd av 4–9 kap. järnvägsmarknads­lagen, föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa kapitel eller vissa direkt tillämpliga EU-rättsakter, dvs. rättsakter meddelade med stöd av direktiv 2012/34/EU och förordning (EU) nr 913/2010 (godskorridorförordningen).

Vad kan vi pröva?

Det som Transportstyrelsen kan pröva är bland annat följande:

  • trafikeringsrätt och tilldelning av infrastrukturkapacitet
  • innehållet i järnvägsnätsbeskrivningen (JNB)
  • trafikledning
  • planering av moderniserings- eller underhållsarbete
  • avgiftsuttag
  • tillhandahållande av järnvägsrelaterade tjänster
  • infrastrukturförvaltarens oberoende och opartiskhet.

Hur begär man prövning av tvist?

Det finns inga formkrav för hur en begäran ska utformas. Den som vill begära prövning av tvist kan med fördel använda blanketten Prövning av tvist enligt järnvägsmarknads­lagen 10 kap. 8 §. Den som skickar in en begäran ska vara behörig. Behörighet kan styrkas genom fullmakt eller liknande.

Blankett: Prövning av tvist enligt järnvägsmarknadslagen

Var noga med att ange grunden för er begäran om prövning av tvist och vad ni vill att Transportstyrelsen ska pröva. Det är den sökandes yrkanden som anger ramen för vår prövning. Det är också viktigt att beskriva bakgrunden till tvisten.

Vad händer efter att en begäran har kommit in?

Transportstyrelsen ska inom en månad från det att begäran om prövning av tvist lämnats in begära in relevant information och inleda samråd med de berörda parterna. Ibland behöver begäran kompletteras för att vi ska kunna pröva den. Vi begär då in kompletteringar från den som begärt tvistprövning. Därefter låter vi motparten yttra sig. Ibland behöver vi inhämta uppgifter flera gånger, vilket förlänger handläggningstiden. Vi fortsätter att kommunicera utredningen fram till dess att all relevant information har inkommit. Transportstyrelsen ska fatta sitt beslut inom sex veckor från det att all relevant information har lämnats in. Transportstyrelsens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Beslut i tvister

Transportstyrelsens ärenden Domstolsavgöranden (ofullständig lista)

TSJ 2023-1449 VR Sverige AB/Trafikverket

 

TSJ 2023-130 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2022-5101 och TSJ 2022-5127 Hector Rail AB/Trafikverket

 

TSJ 2022-5093 SJ AB - Trafikverket

 

TSJ 2021-2881 Tågåkeriet i Bergslagen AB/Trafikverket

 

TSJ 2022-444 SJ AB/Trafikverket

 

TSJ 2021-5282 Skånetrafiken/Trafikverket

 

TSJ 2021-1796 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2020-4849 MTR Pendeltågen AB/Trafikverket

 FR beslut 1822-21

TSJ 2020-3560 Transdev Sverige AB/Trafikverket

 

TSJ 2020-2754 Green Cargo AB /Uddevalla kommun

 

TSJ 2019-6184 Green Cargo AB

 

TSJ 2020-25 Transdev Sverige AB/Trafikverket

 

TSJ 2019-6222 SJ AB

 

TSJ 2019-4040 Transdev Sverige AB

 

TSJ 2018-4851 SJ AB/Trafikverket

 

TSJ 2018-5147 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2018-5146 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2018-4759 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2017-2795 Green Cargo AB/Trafikverket

FR beslut 3299-18

TSJ 2017-2124 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2016-1673 MTR Express AB/Trafikverket

 

TSJ 2016-4922 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2015-4019 Västtrafik AB/Trafikverket

FR dom 2746-16

TSJ 2015-510 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2014-4055 TMRail AB/Trafikverket

 

TSJ 2014-4000 Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting/Trafikverket

 

TSJ 2012-2286 RushRail AB/Trafikverket

 

TSJ 2012-1688 Skandinaviska Jernbanor AB/Trafikverket

 

TSJ 2012-1599 SJ AB/Trafikverket

 

TSJ 2012-2375 TX Logistik AB/Trafikverket

 

TSJ 2012-789 Svenska Tågkompaniet AB/Trafikverket

 

TSJ 2011-1983 Orsa Jernvägsförening/Trafikverket

 

TSJ 2011-1164 Rushrail/Trafikverket

 

TSJ 2011-403 EuroMaint Rail AB/Jernhusen Verkstäder AB

 

TSJ 2011-1489 CargoNet AS/Trafikverket

 

TSJ 2011-542 Veolia Transport Sverige AB/Trafikverket

 

TSJ 2010-1667 Veolia Transport Sverige AB/Trafikverket

 

TSJ 2010-1602 Svenska Tågkompaniet AB/Trafikverket

 

TSJ 2010-883 Svenska Tågkompaniet/Trafikverket

 

TSJ 2009-352 Green Cargo/Banverket 

 

TSJ 2009-424 Landeryds Järnvägsmuseum/Banverket

 

2008-1242 NETRAIL/BANVERKET

 

2008-245 TKAB/BANVERKET

 

2006-1576 TKAB/BANVERKET

 

2006-1889 GREEN CARGO/BANVERKET

 

2006-2021 OBAS/BANVERKET

 
2005-524/21 GREEN CARGO/SUNDSVALL HAMN Länsrättens dom 2657-05
2005-524/21 VÄNERHAMNAR MÄLARHAMNAR  
2005-1269/22 CITYPENDELN SVERIGE AB/BANVERKET  
2004-873 Fastställelse av villkor TKAB/Banverket  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!