Granskningsorgan för spårtrafik

Alla spårfordon och all järnvägsinfrastruktur som kräver godkännande ska i regel granskas och få utlåtande från granskningsorgan. Beroende på typen av granskning ska den utföras av ett eller flera särskilt utpekade granskningsorgan. Ett godkännande kan alltså innebära granskning med utlåtande från flera olika granskningsorgan.

Försenat införande av svensk järnvägslagstiftning

Från 31 oktober 2020 gäller nya regler i Sverige för slutliga fordonsgodkännanden enligt EU-förordning (EU) 2018/545 (PAVA). Tillfälliga godkännanden för fordon och godkännanden av infrastruktur regleras av järnvägslagen (2004:519). Tillhörande svensk järnvägslagstiftning enligt fjärde järnvägspaketet är försenad och väntas träda i kraft första juni 2022.

Läs mer här om vad som gäller under perioden från 31 oktober fram tills den nationella järnvägslagstiftningen träder i kraft i Sverige.

Typer av granskningsorgan

Det finns flera typer av granskningsorgan

  • Anmält organ = Notified Body, NoBo
  • Utsett organ = Designated Body, DeBo
  • Bedömningsorgan = Assessment Body, AsBo
  • Oberoende granskare

Anmält organ

Ett anmält organ kontrollerar delsystemet utifrån en i förväg fastställd process. Processerna beskrivs av beslut 2010/713/EU. Det är den som ansöker om kontrollen som anger vilken i process som ska användas.

Ett anmält organ är en organisation som blivit ackrediterad eller erkänd av en myndighet som pekats ut som anmälande myndighet för anmält organ. Du som vill bli ett anmält organ söker till den anmälande myndigheten i det land där din organisation har sitt huvudsäte. Anmälande myndigheter hittar du i NANDO.

Anmälda organ med huvudsäte i medlemsstater som på grund av pandemin ännu inte införlivat fjärde järnvägspaketet – tillfälliga åtgärder

Medlemsstater inom EU som ännu inte införlivat fjärde järnvägspaketet förhindras i vissa fall att anmäla organ för bedömning av överensstämmelse inom ramen för driftskompatibilitetsdirektivet 2016/797. Eftersom pandemin ytterligare försenar införandet av fjärde järnvägspaket, har ERA beslutat (se ERA1209/088 v1.1) om följande temporära åtgärder:  

Anmälda organ som ackrediterats mot det nämnda direktivet kan upprätta bevis som motsvarar ett kontrollintyg även om medlemsstaten är förhindrad att anmäla kontrollorganet till kommissionen. Beviset betraktas under den pågående pandemin som likvärdigt med ett kontrollintyg och kan användas som underlag vid en ansökan om godkännande.

Godkännanden kan utfärdas utan villkor eller begränsning baserat på detta underlag. Men sökande ska så snart läget stabiliserats uppdatera relaterad EG-kontrollförklaring med relevanta kontrollintyg (se ERA1209/006 v3).

Fram tills läget normaliserats antar Transportstyrelsen samma förhållningssätt som ERA vad gäller anmälda organ som ackrediterats mot direktivet men där medlemsstaten är förhindrad att anmäla kontrollorganet till kommissionen.

När behöver du anmälda organ?

Du behöver ett anmält organ då du har ett behov av att försäkra att ditt delsystem uppfyller relaterad TSD. Det kan till exempel vara aktuellt i följande fall:

  • när du behöver ett godkännande för ett spårfordon eller en fast installation som kräver en EG-kontrollförklaring baserad på kontrollintyg för ingående delsystem.
  • om du ska ändra eller utöka ett delsystem på spårfordon eller en fast installation enligt TSD och ett befintligt kontrollintyg påverkas vill utveckla ett delsystem på spårfordon eller en fast installation enligt TSD och vill använda kontrollintyg som en basversion (baseline) för att utveckla vidare.

Det kan även finnas fall då du är intresserad av att stämma av att ditt delsystem uppnått en viss kravuppfyllnad eller att utvecklingen kommit till en viss nivå. Du måste själv ta reda på när du har behov av kontroller av ett anmält organ.
Det anmälda organet ska granska det underlag som du tar fram för delsystemet och komma med ett utlåtande (EG-kontrollintyg), om delsystemet är konstruerat och producerat på ett sådant sätt att det uppfyller kraven enligt TSD.

Utsedda organ – DeBo

I nuläget kan Transportstyrelsen inte utse DeBo

Transportstyrelsen kommer inte att utse DeBo för Sverige förrän ny svensk lag och förordning trätt i kraft. Beräknad ikraftträdande är första juni 2022.

Tills vidare kommer Sverige att fortsätta som idag med oberoende granskare som godkänns av Transportstyrelsen för varje ärende.

Försenat införlivande i Sverige

De utsedda organen är ackrediterade eller erkända för att utföra kontroller av delsystem vad gäller en eller flera svenska nationella tekniska regler. Ackrediteringen eller erkännandet av ett utsett organ omfattar specifika regler och kontrollprocesser. Det betyder att du måste undersöka om det utsedda organet kan genomföra den kontroll du vill att det ska göra. Den undersökningen gör du genom att ansöka om en kontroll av ett utsett organ. Alla utsedda organ är presenterade på EU-kommissionens webbsida ERADIS (European Railway Agency Database of Interoperability and Safety).

Ett utsett organ kontrollerar delsystemet utifrån en i förväg fastställd process. Processerna kommer beskrivs av Transportstyrelsens föreskrift, och det är den som ansöker om kontrollen som väljer vilken process som ska användas. Då införlivandet av fjärde järnvägspaketets tekniska pelare är försenat så har Transportstyrelsens föreskriftsarbete också blivit försenat. Läs mer om Transportstyrelsens föreskriftsarbete här:

Nya tekniska föreskrifter med anledning av fjärde järnvägspaketet.

Ett utsett organ är en organisation som blivit ackrediterad eller erkänd av en myndighet som pekats ut av som anmälande myndighet för utsett organ. I Sverige är det Transportstyrelsen som är anmälande myndighet. Ansökan om att bli ett utsett organ för kontroll av svenska nationella tekniska regler ställs därför till Transportstyrelsen. Krav på utsett organ framgår av järnvägsteknikförordningen, och det underlag som ska bifogas ansökan beskrivs i Transportstyrelsens föreskrifter. Notera att underlaget helt eller delvis kan bestå av en redan gällande ackreditering.

När behöver du utsedda organ?

Du behöver ett utsett organ då du har ett behov av att försäkra att ditt delsystem följer relaterade nationella tekniska regler. Det kan exempel vara aktuellt i följande fall:

  • när du behöver ett godkännande för ett spårfordon eller en fast installation som kräver en EG-kontrollförklaring baserad på kontrollintyg för ingående delsystem.
  • om du ska ändra eller utöka ett delsystem på spårfordon eller en fast installation enligt nationella tekniska regler och ett befintligt kontrollintyg påverkas vill utveckla ett spårfordon eller en fast installation (delsystem) enligt nationella tekniska regler och vill använda kontrollintyg som en basversion (baseline) för att utveckla vidare.

Det kan även finnas fall då du är intresserad av att stämma av att ditt delsystem uppnått en viss kravuppfyllnad eller att utvecklingen kommit till en viss nivå. Du måste själv ta reda på när du har behov av kontroller av ett utsett organ.

Det utsedda organet ska granska det underlag som du tar fram för delsystemet och komma med ett utlåtande (kontrollintyg), om delsystemet är konstruerat och producerat på ett sådant sätt att det uppfyller kraven enligt nationella tekniska regler.

Bedömningsorgan – AsBo

Bedömningsorgan är ackrediterade eller erkända för att utföra bedömningar enligt CSM-RA. Ackrediteringen eller erkännandet gäller specifika kompetensområden (delsystem). Det betyder att du måste undersöka om bedömningsorganet kan genomföra den kontroll du vill att det ska göra. Den undersökningen gör du genom att ansöka om en kontroll av ett bedömningsorgan. Bedömningsorgan är presenterade på EU-kommissionens webbhemsida ERADIS (European Railway Agency Database of Interoperability and Safety).

Bedömningsorgan genomför kontroller utifrån en i förväg fastställd process. Processerna beskrivs av förordningen (EU) nr 402/2013 (CSM-RA). Även om förordningen inte är utpekad att användas för tunnelbana spårväg eller fristående järnväg, kan det vara lämpligt att använda den vid ändringar av denna typ av system.
Ett bedömningsorgan är en organisation som blivit ackrediterad eller erkänd. I Sverige tillåts enbart ackreditering. Du som vill bli ett bedömningsorgan ansöker till det nationella ackrediteringsorganet SWEDAC.

När behöver du bedömningsorgan?

Alla ändringar på ett järnvägssystem kräver att du följer CSM-RA-förordningen. Om du ska göra en förändring i ditt järnvägssystem, måste du bedöma om ändringen är väsentlig. Om ändringen är väsentlig, måste du ha ett bedömningsorgan som kontrollerar att du följer de processer som finns i förordningen.

Oberoende granskare

Vad gör en oberoende granskare?

Om du har fristående järnväg, tunnelbanan eller spårväg och du behöver ändra på ditt spårsystem, måste du undersöka om Transportstyrelsen kräver att en oberoende granskare behövs för att kontrollera hela eller delar av förändringen. Den oberoende granskaren kontrollerar att eventuella krav enligt svenska nationella tekniska regler är uppfyllda.

En oberoende granskare är en person eller organisation som blivit erkänd av Transportstyrelsen att genomföra granskningar i den rollen. Ansökan om att bli ett oberoende granskare för kontroll av svenska nationella tekniska regler ställs därför till Transportstyrelsen. Kraven på oberoende granskare och det underlag som ska bifogas ansökan framgår av Transportstyrelsens föreskrifter.

När behöver du oberoende granskare?

Du måste ha en oberoende granskare om du ska bygga, ändra eller utöka ett delsystem som ska ha ett godkännande enligt lagen om nationella järnvägssystem (det vill säga järnvägsanläggning eller fordon som inte täcks av tekniklagen). Den oberoende granskaren ska granska det underlag som du tar fram för delsystemet och komma med ett utlåtande om delsystemet är konstruerat och producerat på ett sådant sätt att det uppfyller kraven enligt svenska nationella tekniska regler. Den oberoende granskarens utlåtande utgör en del av det underlag du som sökande ska ta fram för att få ett godkännande för ditt delsystem.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.