Granskningsorgan för spårtrafik

Alla spårfordon och all järnvägsinfrastruktur som kräver godkännande ska i regel granskas och få utlåtande från granskningsorgan. Beroende på typen av granskning ska den utföras av ett eller flera särskilt utpekade granskningsorgan. På dessa sidor finns information om granskningsorganen samt information om ansökan att bli utsett organ i Sverige.

Typer av granskningsorgan

Det finns flera typer av granskningsorgan

 • Anmält organ = Notified Body, NoBo
 • Utsett organ = Designated Body, DeBo
 • Bedömningsorgan = Assessment Body, AsBo
 • Oberoende granskare

Anmält organ

Ett anmält organ kontrollerar delsystemet utifrån en i förväg fastställd process. Processerna beskrivs av beslut 2010/713/EU. Det är den som ansöker om kontrollen som anger vilken i process som ska användas.

Ett anmält organ är en organisation som blivit ackrediterad eller erkänd av en myndighet som pekats ut som anmälande myndighet för anmält organ. Du som vill bli ett anmält organ söker till den anmälande myndigheten i det land där din organisation har sitt huvudsäte. Anmälande myndigheter hittar du i NANDO.

När behöver du anmälda organ?

Du behöver ett anmält organ då du har ett behov av att försäkra att ditt delsystem uppfyller relaterad TSD. Det kan till exempel vara aktuellt i följande fall:

 • när du behöver ett godkännande för ett spårfordon eller en fast installation som kräver en EG-kontrollförklaring baserad på kontrollintyg för ingående delsystem.
 • om du ska ändra eller utöka ett delsystem på spårfordon eller en fast installation enligt TSD och ett befintligt kontrollintyg påverkas vill utveckla ett delsystem på spårfordon eller en fast installation enligt TSD och vill använda kontrollintyg som en basversion (baseline) för att utveckla vidare.

Det kan även finnas fall då du är intresserad av att stämma av att ditt delsystem uppnått en viss kravuppfyllnad eller att utvecklingen kommit till en viss nivå. Du måste själv ta reda på när du har behov av kontroller av ett anmält organ.
Det anmälda organet ska granska det underlag som du tar fram för delsystemet och komma med ett utlåtande (EG-kontrollintyg), om delsystemet är konstruerat och producerat på ett sådant sätt att det uppfyller kraven enligt TSD.

Utsedda organ – DeBo

Organen är utsedda av Transportstyrelsen för att utföra kontroll av överensstämmelse av delsystem med alla eller delar av svenska nationella tekniska regler i TSFS 2022:36 enligt en eller flera av de moduler som beskrivs i föreskriften TSFS 2022:40.

TSFS 2022:36 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om järnvägsfordon (nationella regler)

TSFS 2022:40 Transportstyrelsens föreskrifter om kontrollmoduler för EG-kontroll av nationella regler för fordon och fasta installationer

Det betyder att du måste undersöka om det utsedda organet är utsedda för att genomföra den kontroll du vill att det ska göra. Alla utsedda organ är presenterade i RDD, Reference Document Database på ERA:s, European Union Agency for Railway webb sida. 

Följande organisationer är i dagsläget utsedda för granskning av överensstämmelse med de svenska nationella tekniska fordonsreglerna:

När behöver du utsedda organ?

Du behöver ett utsett organ då du har ett behov av att försäkra att ditt delsystem följer relaterade nationella tekniska regler. Det kan exempel vara aktuellt i följande fall:

 • när du behöver ett godkännande för ett spårfordon som kräver en EG-kontrollförklaring baserad på kontrollintyg för ingående delsystem.
 • om du ska ändra eller utöka ett delsystem på spårfordon där ändringen kan påverkas av de nationella tekniska reglerna eller att ett befintligt kontrollintyg kan påverkas. 
 • när du behöver utöka ett spårfordons användningsområde till Sverige.

Du måste själv ta reda på när du har behov av kontroller av ett utsett organ. Det utsedda organet ska granska det underlag som du tar fram för delsystemet och komma med ett utlåtande (kontrollintyg), om delsystemet är konstruerat och producerat på ett sådant sätt att det uppfyller kraven enligt nationella tekniska regler.

Ansökan att bli utsett organ i Sverige

Ett utsett organ är en organisation som utses av anmälande myndighet för utsedda organ. I Sverige är det Transportstyrelsen som är anmälande myndighet.

En ansökan om att bli ett utsett organ skickas med e-post till  jarnvag@transportstyrelsen.se och regleras av föreskriften TSFS 2022:33.

TSFS 2022:33 Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om att bli utsett organ

Enligt föreskriften finns det tre möjligheter att visa att man uppfyller kraven att bli utsett organ:

 • Genom en relevant ackreditering och skicka in information enligt TSFS 2022:33 §3. Med en relevant ackreditering avses en ackreditering som visar att man uppfyller kraven i järnvägsteknikförordningen SFS 2022:417  kap. 6 §§ 1-4 med avseende på bedömning av överensstämmelse av de nationella tekniska reglerna TSFS 2022:36 enligt moduler beskrivna av TSFS 2022:40.
 • Genom att skicka in information enligt TSFS 2022:33 §3 och TSFS 2022:33 §4 punkt 1-6 och därmed visa att kraven i SFS 2022:417  kap. 6 §§ 1—4 är uppfyllda.
 • Genom annan ackreditering som kan användas för att påvisa att man uppfyller kraven i SFS 2022:417  kap. 6 §§ 1-4. Information skickas in enligt TSFS 2022:33 §3 och TSFS 2022:33 §4 sista stycket som omfattar motivering till de krav (SFS 2022:417  kap. 6 §§ 1-4) som man anser att den tidigare ackrediteringen omfattar. Utöver detta så skickas underlag som påvisar uppfyllnad av krav som inte kan påvisas med hjälp av den tidigare ackrediteringen, exempelvis kompetens för de nationella tekniska reglerna TSFS 2022:36.

Bedömningsorgan – AsBo

Bedömningsorgan är ackrediterade eller erkända för att utföra bedömningar enligt CSM-RA. Ackrediteringen eller erkännandet gäller specifika kompetensområden (delsystem). Det betyder att du måste undersöka om bedömningsorganet kan genomföra den kontroll du vill att det ska göra. Den undersökningen gör du genom att ansöka om en kontroll av ett bedömningsorgan. Bedömningsorgan är presenterade på EU-kommissionens webbhemsida ERADIS (European Railway Agency Database of Interoperability and Safety).

Bedömningsorgan genomför kontroller utifrån en i förväg fastställd process. Processerna beskrivs av förordningen (EU) nr 402/2013 (CSM-RA). Även om förordningen inte är utpekad att användas för tunnelbana spårväg eller fristående järnväg, kan det vara lämpligt att använda den vid ändringar av denna typ av system.
Ett bedömningsorgan är en organisation som blivit ackrediterad eller erkänd. I Sverige tillåts enbart ackreditering. Du som vill bli ett bedömningsorgan ansöker till det nationella ackrediteringsorganet SWEDAC.

När behöver du bedömningsorgan?

Alla ändringar på ett järnvägssystem kräver att du följer CSM-RA-förordningen. Om du ska göra en förändring i ditt järnvägssystem, måste du bedöma om ändringen är väsentlig. Om ändringen är väsentlig, måste du ha ett bedömningsorgan som kontrollerar att du följer de processer som finns i förordningen.

Oberoende granskare

Vad gör en oberoende granskare?

Om du har fristående järnväg, tunnelbanan eller spårväg och du behöver ändra på ditt spårsystem, måste du undersöka om Transportstyrelsen kräver att en oberoende granskare behövs för att kontrollera hela eller delar av förändringen. Den oberoende granskaren kontrollerar att eventuella krav enligt svenska nationella tekniska regler är uppfyllda.

En oberoende granskare är en person eller organisation som blivit erkänd av Transportstyrelsen att genomföra granskningar i den rollen. Ansökan om att bli ett oberoende granskare för kontroll av svenska nationella tekniska regler ställs därför till Transportstyrelsen. Kraven på oberoende granskare och det underlag som ska bifogas ansökan framgår av Transportstyrelsens föreskrifter.

När behöver du oberoende granskare?

Du måste ha en oberoende granskare om du ska bygga, ändra eller utöka ett delsystem som ska ha ett godkännande enligt lagen om nationella järnvägssystem (det vill säga järnvägsanläggning eller fordon som inte täcks av tekniklagen). Den oberoende granskaren ska granska det underlag som du tar fram för delsystemet och komma med ett utlåtande om delsystemet är konstruerat och producerat på ett sådant sätt att det uppfyller kraven enligt svenska nationella tekniska regler. Den oberoende granskarens utlåtande utgör en del av det underlag du som sökande ska ta fram för att få ett godkännande för ditt delsystem.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!