Vertikalt integrerade företag

Ett vertikalt integrerat företag är en infrastrukturförvaltare som kontrollerar eller kontrolleras av ett eller flera järnvägsföretag, och där minst ett av järnvägsföretagen trafikerar infrastrukturförvaltarens nät. Det kan även vara ett företag som både utför förvaltning av infrastruktur och tillhandahåller transporttjänster i samma juridiska person.

Järnvägsmarknadslagen kräver att ni som infrastrukturförvaltare ska vara organisatoriskt och juridiskt åtskild från järnvägsföretag. Det är utgångspunkten för infrastrukturförvaltares organisation och oberoende. 

Men det finns ett avsteg från kravet på organisatorisk och juridisk åtskildhet, i form av bestämmelser om så kallade vertikalt integrerade företag. Dessa bestämmelser möjliggör en annars otillåten koppling mellan en infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag.

Syftet med reglerna är att säkerställa infrastrukturförvaltares oberoende i vertikalt integrerade företag genom till exempel skyddsåtgärder för beslutsfattande som rör väsentliga uppgifter. Med väsentliga uppgifter menas kapacitetstilldelning och avgiftsuttag.

Vilka företag ses som vertikalt integrerade?

Ett vertikalt integrerat företag har en organisationsstruktur som innebär att en infrastrukturförvaltare

 1. kontrolleras av ett företag som på samma gång kontrollerar ett eller flera järnvägsföretag som bedriver järnvägstrafik på infrastrukturförvaltarens järnvägsnät, eller
 2. kontrolleras av ett eller flera järnvägsföretag som bedriver järnvägstrafik på infrastrukturförvaltarens järnvägsnät, eller
 3. kontrollerar ett eller flera järnvägsföretag som bedriver järnvägstrafik på infrastrukturförvaltarens järnvägsnät.

Det kan också vara ett företag som organiseras i klart avgränsade avdelningar som inte är separata juridiska personer, där minst en avdelning utför uppgifter som infrastrukturförvaltare och en eller flera andra avdelningar tillhandahåller transporttjänster.

I punkterna 1–3 ovan ska det finnas någon sorts kontroll mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag. Dessutom ska järnvägsföretaget trafikera infrastrukturförvaltarens järnvägsnät.

Om ni som är infrastrukturförvaltare även är ett järnvägsföretag i samma juridiska person, så behöver ni inte göra någon bedömning av kontroll, eftersom sådan då alltid anses föreligga. Därmed ses dessa infrastrukturförvaltare som vertikalt integrerade.

Järnvägsmarknadslag (2022:365)

Vad menas med kontroll i sammanhanget vertikalt integrerade företag?

För att närmare definiera vad begreppet kontroll innebär i det här sammanhanget hänvisar järnvägsmarknadslagen till den så kallade koncentrationsförordningen. 

Koncentrationsförordningen säger att kontroll kan uppnås på flera olika sätt, till exempel genom egen eller gemensam kontroll över ett företag eller delar av ett företag. Kontroll

 • innebär möjlighet att utöva bestämmande inflytande över ett företag
 • kan grunda sig på rösträttigheter
 • kan föreligga på grund av avtalsmässiga bindningar, gemensamma företagsledningsfunktioner eller finansiella bindningar
 • kan utövas genom möjligheten att hindra strategiska beslut, dvs. att ha vetorätt.

Rådets förordning (EG) nr 139/2004 (koncentrationsförordningen)

Hur avgör man om det finns kontroll?

Som infrastrukturförvaltare ska ni ta reda på om det finns några kopplingar mellan er och ett eller flera järnvägsföretag som leder till att kontroll uppstår och att ni därmed blir del av ett vertikalt integrerat företag.

För att kunna avgöra om det finns kontroll mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag finns bland annat följande stöd:

 • koncentrationsförordningens artikel 3
 • kommissionens konsoliderade tillkännagivande.

Kommissionens konsoliderade tillkännagivande (EG) nr 139/2004

Vad menas med infrastrukturförvaltarens järnvägsnät?

För att vertikal integration ska uppstå krävs bland annat att minst ett järnvägsföretag (där kontroll föreligger) trafikerar infrastrukturförvaltarens järnvägsnät.

En infrastrukturförvaltares järnvägsnät är den sammanhängande infrastruktur som förvaltas av en och samma infrastrukturförvaltare. En infrastrukturförvaltare kan förvalta mer än ett järnvägsnät. Vid tillämningen av järnvägsmarknadslagen kan till exempel ett järnvägsnät undantas från lagens krav, medan ett annat nät kan omfattas.

Vilka infrastrukturförvaltare undantas från kraven på vertikal integration?

De infrastrukturförvaltare som kan ingå i ett vertikalt integrerat företag är de som omfattas av järnvägsmarknadslagens tillämpningsområde. Det innebär bland annat följande:

 • Förvaltare av lokala och regionala fristående banor samt förvaltare av privatägda järnvägsnät som ägaren eller infrastrukturförvaltaren endast använder för transporter av eget gods är inte sådana infrastrukturförvaltare som kan vara vertikalt integrerade.
 • Infrastrukturförvaltare av lokala lågtrafikerade järnvägslinjer undantas i vissa fall från kraven på vertikalt integrerat företag. Dessutom kan de som förvaltar lokal järnvägsinfrastruktur som saknar strategisk betydelse för järnvägsmarknaden i vissa fall undantas från delar av kraven för vertikalt integrerade företag.
 • Kraven på vertikal integration berör inte heller den som endast förvaltar spår inom tjänsteanläggningar (tjänsteleverantörer).

Vilka järnvägsföretag kan ingå i ett vertikalt integrerat företag?

I delar av järnvägsmarknadslagen är det bara vissa verksamheter som gör att ett företag ses som ett järnvägsföretag och därmed omfattas av kraven för dessa.

De järnvägsföretag som har som huvudsaklig verksamhet att tillhandahålla gods- eller persontrafik eller dragkraft för sådan trafik kan ingå som ett järnvägsföretag i ett vertikalt integrerat företag. Syftet med att det endast är dessa järnvägsföretag som omfattas av delar av järnvägsmarknadslagen och kan bli vertikalt integrerade, är att de är aktörer på gods- eller persontransportmarknaden och därför ska omfattas av samma krav. 

Länk till mer information kring licenskravet för järnvägsföretag med huvudsaklig verksamhet.

Ändring järnvägsföretag som omfattas av krav på licens (transportstyrelsen.se)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!