Utbildningsanordnare och examinator

Den som vill bedriva verksamhet som examinator eller utbildningsanordnare måste ha tillstånd från Transportstyrelsen. Det finns både järnvägsföretag och andra typer av utbildare som genomför dessa utbildningar och examinationer. På den här sidan kan ni läsa mer om detta

Vad innebär examinator och utbildningsanordnare?

Examinator: En examinator är någon som har tillstånd från Transportstyrelsen för att bedriva provverksamhet för elever och förare som omfattas av lokförardirektivet.

Utbildningsanordnare: En utbildningsanordnare är någon som har tillstånd från Transportstyrelsen för att anordna utbildning för elever och förare som omfattas av lokförardirektivet.

Ansökan om tillstånd att vara examinator eller utbildningsanordnare

Ni sammanställer på ett lämpligt sätt nedanstående uppgifter och skickar dessa till: jarnvag@transportstyrelsen.se

Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

  • När verksamheten förväntas starta.
  • den sökandes namn, postadress, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress, organisations- eller personnummer eller motsvarande nummer samt telefonnummer eller e-postadress till kontaktperson för ansökan.
  • organisationens struktur och vilka roller som ingår i provverksamheten, och vilket eller vilka av områdena rullande materiel, infrastruktur och körprov som verksamheten ska omfatta.
  • en bekräftan att ni kommer att agera opartiskt och icke diskriminerande när prov ska genomföras och provresultat bedömas.

Om ansökan gäller utbildningsanordnare

Om ansökan gäller utbildningsanordnare ska ni även bifoga dokumentation av ett säkerhetsstyrningssystem, kvalitetsstyrningssystem eller motsvarande där det framgår hur ni omhändertar de krav som ställs på en utbildningsanordnare i 10-12 §§ (TSFS 2020:11).

10 § En utbildningsanordnare ska

1. ha en kompetent ledning och en effektiv ledningsstruktur för att tillhandahålla den avsedda utbildningen,
2. ha tillräckligt med personal med de kvalifikationer och den erfarenhet
som behövs för att tillhandahålla aktuell utbildning,
3. se till att utbildarnas skicklighet upprätthålls genom fortbildning och
andra åtgärder,
4. ha nödvändig utrustning och bedriva sin verksamhet i en miljö och i
lokaler som är lämpliga för den utbildning som erbjuds och det uppskattade
elevantalet,
5. ha en metod för att upprätta, utveckla och kvalitetssäkra utbildningsoch kursplaner,
6. dokumentera genomförda utbildningsaktiviteter, inklusive utbildningens mål och innehåll samt information om vem som varit utbildare och vilka
elever som deltagit,
7. hålla dokument och utrustning uppdaterade, exempelvis kurslitteratur,
programvara och dokument som tillhandahålls av infrastrukturförvaltaren,
samt
8. fortlöpande utvärdera utbildningsverksamheten, analysera resultatet
och genomföra nödvändiga förändringar.
Kompetenskrav vid praktisk utbildning

11 § I den praktiska delen av utbildningen ska utbildaren ha

1. minst tre års yrkeserfarenhet av att köra järnvägsfordon,
2. ett giltigt lokförarbevis, och
3. ett giltigt kompletterande intyg för den infrastruktur och rullande materiel
som utbildningen gäller, eller för en liknande typ av infrastruktur eller rullande materiel.
För att det kompletterande intyget ska vara giltigt ska det vara utfärdat av
det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare i vars verksamhet den
praktiska utbildningen genomförs. Om utbildaren inte har ett sådant intyg
ska en förare som har det vara med under färden tillsammans med
utbildaren. Det är då föraren med intyget som ansvarar för färden.

12 § Trots 11 § första stycket 3 får praktisk utbildning anordnas för nya
linjer, nyligen utrustade linjer eller nyligen införd rullande materiel utan att
den aktuella infrastrukturen eller rullande materielen anges på utbildarens
kompletterande intyg

Om ansökan gäller examinator

  • Om ansökan gäller examinator ska ni även  bifoga intyg och annan dokumentation som styrker att kraven i 23, 24 och 29, 30 §§ (TSFS 2020:11) är uppfyllda.

23 § Den sökande ska i ansökan bekräfta att den kommer att agera opartiskt och icke-diskriminerande när prov ska genomföras och provresultat bedömas.

24 § Ansökan om tillstånd ska innehålla intyg och annan dokumentation som styrker att kraven i 29 och 30 §§ är uppfyllda.

29 § En examinator ska

1. ha tillräcklig och aktuell kompetens och minst fyra års praktisk erfarenhet i fråga om det område som provet omfattar,
2. ha de färdigheter och den pedagogiska skicklighet som krävs för att genomföra prov,
3. ha goda kunskaper om relevanta provmetoder och provdokumentation,
4. kunna förstå och tala det språk som används vid provet motsvarande miniminivå B2 i Gemensam europeisk referensram för språk, som inrättats av Europarådet,
5. ha förfaranden för att bibehålla sin kompetens på de områden som proven omfattar, och
6. känna till behörighetssystemet för lokförare.
Allmänna råd Den praktiska erfarenheten kan där det är lämpligt även omfatta exempelvis perioder som utbildare inom områden relevanta för examinationen eller perioder som chef för förare av järnvägsfordon. 7 TSFS 2020:11 Körprov

30 § Vid körprov ska examinatorn ha

1. minst fyra års yrkeserfarenhet av att köra järnvägsfordon,
2. ett giltigt lokförarbevis, och
3. ett giltigt kompletterande intyg för den infrastruktur och rullande materiel som provet gäller, eller för en liknande typ av infrastruktur eller rullande materiel.
För att det kompletterande intyget ska vara giltigt ska det vara utfärdat av det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare i vars verksamhet körprovet genomförs. Om examinatorn inte har ett sådant intyg ska en förare som har det vara med under färden tillsammans med examinatorn. Det är då föraren med intyget som ansvarar för färden.

Om ni redan har tillstånd i annan stat inom EES eller i Schweiz

Ni sammanställer på ett läpligt sätt nedanstående uppgifter och skickar dessa till: jarnvag@transportstyrelsen.se

Ansökans innehåll

Om ni som examinator eller utbildningsanordnare redan är ackrediterad eller erkänd i en annan stat inom EES eller i Schweiz ska ni ansöka om tillstånd för att genomföra prov om järnvägsinfrastruktur i Sverige.

Bifoga detta med ansökan:

  • Intyg som styrker tillräckliga yrkeskvalifikationer för aktuell infrastruktur.
  • En beskrivning av hur examinatorn har omhändertagit den del av provverksamheten som gäller svensk infrastruktur, inklusive prov i specifik kommunikation och terminologi för järnvägsdrift och säkerhetsrutiner, och
  • En kopia på det erkännande eller den ackreditering som utfärdats av en behörig myndighet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG.

Vid ansökan behöver den sökande endast visa att den uppfyller de krav som specifikt gäller prov om järnvägsinfrastruktur i Sverige.

Gällande lagar och förordningar

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!