ECM - underhållsansvarig enhet

ECM, Entity in Charge of Maintenance, eller underhållsansvarig enhet på svenska, är ett begrepp för den organisation eller företag som är ansvarigt för ett järnvägsfordons underhåll.

För att ett järnvägsfordon ska få tas i bruk ska det ha tilldelats en underhållsansvarig enhet. Syftet med enheterna är att det ska finnas ett utpekat ansvar för den teknisk-administrativa kompetens, som krävs för att styra underhållet av järnvägsfordon. Uppgifter om vilken organisation som är underhållsansvarig enhet för varje fordon finns i fordonsregistret hos Transportstyrelsen.

Nya datum för ECM-förordningen

Med anledning av pandemin har EU antagit en förordning, (EU) 2020/780 som erbjuder olika typer av lättnader. Den ska tillämpas från den 16 juni 2020.

För ECM-förordningen (EU) 2019/779 innebär det ändring av datum.

  • Kravet på att samtliga fordon (förutom godsvagnar) ska följa bilaga II i förordningen är framflyttat till den 16 juni 2022. Detta gäller oavsett om man vill certifiera sig eller använda undantaget i art 3.2b och hantera det inom sitt eget säkerhetsstyrningssystem för de fordon som man uteslutande använder i egen verksamhet.
  • För godsvagnar gäller förordningen från den 16 juni 2020.
  • Artikel 4 om säkerhetskritiska komponenter gäller från den 16 juni 2021.

Anmäla ECM

I fordonsregistret ska  fordonsinnehavare anmäla vem som är ECM för fordonen. Om den uppgiften ska ändras, kontakta Transportstyrelsen på e-post: jarnvag@transportstyrelsen.se.

Här hittar du register för järnvägsfordon

Nytt regelverk

Ett nytt regelverk kommer att börja gälla för fordonsunderhåll, Kommissionens förordning (EU) 2019/779 om fastställande av detaljerade bestämmelser om certifiering av enheter som ansvarar för underhåll av fordon. Förordningen omfattar alla fordon som omfattas av järnvägssäkerhetsdirektivet (EU) 2016/798. Eftersom det är en EU förordning är den direkt gällande.

Innebörden av det nya regelverket är att kraven för att vara underhållsansvarig enhet (ECM) är tydligare. Samtliga ECM ska följa bilaga II i ECM förordningen (EU) 2019/779.

I bilaga II i (EU) 2019/779 är ansvarsområdena uppdelat på 4 olika funktioner, Ledningsfunktionen, Underhållsutvecklingen, Styrning av flottans underhåll samt Utförandet av underhåll.

Grundkravet är att alla fordon ska ha certifierat fordonsunderhåll, men det finns ett undantag i ECM förordningen (artikel 3.2b).

Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som själva är ECM

Ett undantag säger att om järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare som samtidigt är ECM  och uteslutande underhåller fordon för den verksamhet som tillståndet utfärdat för så är det frivilligt att certifiera. Utan certifiering kan dock inte fordonen användas av någon annan aktör, då fordonen i sådana fall inte uteslutande underhålls  för tillståndets verksamhet. Kraven i bilaga II till förordningen (EU) 2019/779 , kan uppfyllas antingen genom en ECM certifiering eller i ert säkerhetsstyrningssystem (inom processen för säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd). 

För järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som vill certifiera sig själva för underhåll finns det en lista på de ackrediterade certifieringsorgan i Sverige och Europa som kan utföra denna certifiering.

Här hittar du register över acrediterade certifieringsorgan

Undantag från certifierad ECM

Om järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare vill använda undantaget art 3.2b och inte certifiera underhållet utan hantera fordonsunderhållet inom ramen för säkerhetsstyrningssystemet ska Transportstyrelsen informeras om detta innan förordningen börjar att gälla.

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som använder annan aktör som ECM

Om ett järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare väljer att låta någon annan aktör vara ECM  ska ett ett certifierat underhållsföretag kontaktas. 

Här hittar du register över certifierade underhållsföretag

Ledningsfunktion

Viktigt att känna till är att ECM är liktydigt med ledningsfunktionen i ECM förordningen. Den funktionen kan inte utföras av någon annan om järnvägsföretagare eller infrastrukturförvaltare vill utnyttja undantaget från certifiering, övriga funktioner kan läggas ut på entreprenad.
Den som vill ta på sig att vara ECM (ledningsfunktionen) eller och någon av de andra tre funktionerna måste säkerställa att man kan leva upp till kraven i bilaga II på respektive funktion.

Ny guideline

En Guideline planeras enligt ERA komma ut i slutet av oktober i år om inte arbetet med den ytterligare förhindras av Covid-19. Så snart den finns tillgänglig läggs den ut på Transportstyrelsens hemsida.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!