Tekniskt godkännande järnväg

En ny infrastruktur eller ett nytt fordon ska vara godkänt innan det får tas i bruk. Detta gäller även om man har moderniserat eller byggt om ett tidigare godkänt fordon eller delsystem. Transportstyrelsen godkänner infrastruktur medan fordon godkänns antingen av Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) eller av Transportstyrelsen. Ett godkännande innebär att delsystemet i fråga får användas i Sverige. Ett godkännande gäller till dess att ett delsystem byggs om eller moderniseras. Även trafikplatsnamn kräver godkännande innan de får börja användas.

Transportstyrelsen godkänner delsystem för järnväg enligt våra föreskrifter

TSFS 2022:34 Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av järnvägsfordon för nationella järnvägssystem

TSFS 2022:35 Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av järnvägsfordon för svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem

TSFS 2022:36 Tranportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om järnvägsfordon (nationella regler)

TSFS 2022:47 Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer på den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem

TSFS 2022:48 Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer för nationella järnvägssystem

Kompletterande upplysningar Godkännande av järnvägsfordon för svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem

Normalt ska EU:s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) tillämpas vid godkännandet. Detta gäller inte för infrastruktur och fordon som omfattas av reglerna för nationellt godkännande. Transportstyrelsen har tagit fram kompletterande upplysningar för godkännande.

Vid harmoniserat godkännande gäller att delsystem godkänns när de väsentliga kraven på säkerhet, driftskompatibilitet, miljö, hälsa, tillgänglighet och tillförlitlighet är uppfyllda. Detta innebär att nya delsystem bör vara minst lika säkra som de motsvarande delsystem som är i drift vid godkännandet. Godkännandet ska också säkerställa att de olika delsystemen är driftskompatibla och kan användas tillsammans (fordon - infrastruktur - signalsystem). För delsystem för järnväg är normalt de väsentliga kraven uppfyllda när delsystemet uppfyller kraven i relevanta TSD:er.

I maj 2016 antog EU ett nytt driftskompatibilitetsdirektiv EU 2016/797, där förutsättningarna för godkännande av delsystem inom järnvägen förändras. Från 31 oktober 2020 kan Europiska unionens järnvägsbyrå i Valenciennes godkänna nya och ombyggda järnvägsfordon som ska gå i trafik på den svenska delen av Europeiska unionens järnvägsnät. Godkännandet gäller för trafik i ett område för användning som kan omfatta järnvägsnät i flera medlemsstater, Norge och Schweiz. Om fordonets område för användning endast är i Sverige kan den sökande även i fortsättningen i samband med ansökan välja att Transportstyrelsen ska godkänna fordonet i stället för Järnvägsbyrån. Transportstyrelsen beslutar om tillfälliga godkännanden av fordon för test, och infrastruktur godkänns även i fortsättningen av Transportstyrelsen. Transportstyrelsen godkänner alla fordon som omfattas av reglerna för nationellt godkännande.

För harmoniserat godkännande ska fordon och infrastruktur uppfylla relevanta tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) från EU, se lista över TSD:er. Fordon ska också uppfylla ett begränsat antal nationella regler enligt TSFS 2022:36.

Den som söker godkännande ansvarar för att fordonen och infrastrukturen uppfyller tekniska krav i TSD:er och nationella regler. Det är så kallade anmälda organ (NoBo) som granskar överensstämmelsen med TSD:er och Utsett organ, (DeBo) som granskar överensstämmelsen med de nationella fordonsreglerna. Tidigare gjordes det av en oberoende granskare. För infrastruktur och fordon som omfattas av reglerna för nationellt godkännande gäller endast nationella krav, och dessa kommer fortsatt att granskas av en utomstående granskare.

Järnvägbyrån ska också godkänna specifikationer för markbaserade tågskyddssystem med ERTMS i samband med upphandlingar av sådana.

TSD Gällande version Anmärkning
Trafikstyrning och signalering (CCS)

2023/1695

 

Godsvagnar (WAG)

321/2013

Ändrat genom 1236/2013, 924/2015, 2019/776, 2020/387, 2023/1694

Lok och passagerarfordon (LOC&PAS) 

1302/2014

Ändrat genom 2019/7762020/387, 2023/1694

Buller (NOI)

1304/2014

Ändrat genom 2019/774, 2023/1694

Tillgänglighet för funktionshindrade (PRM)

1300/2014

Ändrat genom 2019/772, 2023/1694

Energi (ENE)

1301/2014

Ändrat genom 2019/776, 2023/1694

Infrastruktur (INF)

1299/2014

Ändrat genom 2019/776, 2023/1694

Säkerhet i järnvägstunnlar (SRT)

1303/2014

 Ändrat genom 2019/776,

Vad ska godkännas?

Följande delsystem för järnväg ska vara godkända när de används:

  • Nya järnvägsfordon ska godkännas av Europeiska unionens järnvägsbyrå eller av Transportstyrelsen innan de får tas i bruk i Sverige. Detta gäller även importerade och väsentligt ombyggda fordon. Det finns vissa undantag angivna i våra föreskrifter och i TSD Godsvagnar.
  • En ny eller väsentligt ombyggd järnvägsanläggning (spår, kontaktledning, signalsystem) ska godkännas innan den får tas i bruk, det finns vissa undantag för mindre ombyggnader.
  • Tekniska system (t.ex. signalsystem och tågradiosystem) godkänns inte fristående. Det är de fordon eller spåranläggningar där systemen är installerade som behöver ett godkännande. Även ombyggda tekniska system behöver ett godkännande för att ta dem i bruk.
  • Trafikplatsnamn. Namn och signaturer på trafikplatser i järnvägssystemet är av central betydelse för trafiksäkerheten. De används bland annat i samtal vid drift av järnvägstrafiken. Beslut om namn krävs innan en trafikplats inrättas på en plats där det inte tidigare funnits en trafikplats, eller om en plats ska byta namn.

Tidigare godkännanden som Transportstyrelsen, Järnvägsstyrelsen eller Järnvägsinspektionen utfärdat gäller, och dessa behöver inte göras om så länge man inte modifierar det godkända delsystemet.

Vilken godkännandeprocess används?

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg beskriver två olika processer, den harmoniserade och den nationella. Den harmoniserade europeiska processen innebär tillämpning av TSD (tekniska specifikationer för driftskompatibilitet). Denna process ska i de allra flesta fall tillämpas för järnväg eftersom nästan alla delsystem omfattas av TSD sedan 2011. Processen förutsätter att den sökande engagerar ett anmält organ. Ett anmält organ (även kallad NoBo, från Notified Body) är en oberoende part som kontrollerar att delsystem och dess ingående komponenter uppfyller kraven i TSD:erna.

Den andra processen är nationell och tillämpas för delsystem som baserar sig enbart på nationella regler. Hit hör funktionellt avskilda banor som Roslagsbanan och Saltsjöbanan, men också vissa privatägda järnvägsnät för godstrafik och museibanor. Även fordon som enbart används på sådana järnvägsnät godkänns utifrån enbart nationella regler.

Vid modifiering eller ombyggnad av fordon som ska godkännas enligt nationell process eller av infrastruktur oavsett process, och där den övergripande säkerhetsnivån kan påverkas eller är av en större omfattning bör en beskrivning av projektet skickas in till Transportstyrelsen. Vi avgör om godkännande krävs, vilken godkännandeprocess som ska tillämpas samt vilka funktioner som behöver granskas vid modifieringen. Vi granskar endast ombyggda funktioner och deras gränssnitt mot delsystemet. Är man osäker om vad som t.ex. är en större omfattning är det alltid bra att kontakta Transportstyrelsen för ett klargörande.

Granskningsorgan

Läs mer om anmälda, utsedda och bedömningsorgan.

Vem ska ansöka om godkännande?

Sökanden kan vara den som tillverkar eller upphandlar ett spårfordon exempelvis en tillverkare eller ett järnvägsföretag. För infrastruktur kan den sökande vara den som bygger eller den upphandlande enheten, t.ex. en infrastrukturförvaltare. Den sökande ansvarar för att all dokumentation som behövs för godkännandet kommer in till Transportstyrelsen respektive Järnvägsbyrån. Transportstyrelsen adresserar alltid godkännandet till den sökande.

Ett godkänt delsystem får användas av alla aktörer som har tillstånd för att använda sådana delsystem. Den som använder delsystemet ska följa de instruktioner för drift och underhåll samt villkor i godkännandet som gäller.

Hur ansöker man om godkännande?

För fordon som ska godkännas enligt den harmoniserade europeiska processen ansöker man via Järnvägsbyråns IT-verktyg som kallas One stop shop (OSS). Mer information om det hittar man på Järnvägsbyråns hemsida. Om sökanden väljer Transportstyrelsen som godkännande myndighet ska ansökan vara på svenska eller engelska.

Järnvägsbyråns hemsida.

För infrastruktur och för fordon som ska godkännas enligt nationell process eller som ska ha tillfälligt godkännande för tester ansöker man genom att fylla i en blankett för det på Transportstyrelsens hemsida. Blanketten skickas med e-post till jarnvag@transportstyrelsen.se.

Vi ser helst att allt underlag i ärendet skickas till oss per e-post. Vi accepterar svenska eller engelska som språk i ansökan och övrigt underlag. För mindre omfattande dokument accepterar vi också danska eller norska. När vi får ansökan skapar vi ett ärende och tilldelar ärendet en handläggare. Du kan läsa mer om ansökan på sidorna för fordon respektive infrastruktur.

Godkännande av infrastruktur för järnväg

Godkännande av järnvägsfordon

Återkalla godkännande

Enligt järnvägslagen får Transportstyrelsen återkalla ett godkännande om:

  • Delsystemet inte längre uppfyller kraven för godkännandet till exempel efter en modifiering.
  • Innehavaren eller användaren av delsystemet inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen eller de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Transportstyrelsen får även förbjuda eller begränsa användning av ett godkänt delsystem. Förbud och förelägganden får förenas med vite.

Följande delsystem för järnväg ska vara godkända när de används:

  • Nya järnvägsfordon ska godkännas av Europeiska unionens järnvägsbyrå eller av Transportstyrelsen innan de får tas i bruk i Sverige. Detta gäller även importerade och väsentligt ombyggda fordon. Det finns vissa undantag angivna i våra föreskrifter och i TSD Godsvagnar.
  • En ny eller väsentligt ombyggd järnvägsanläggning (spår,  kontaktledning, signalsystem) ska godkännas innan den får tas i bruk, det finns vissa undantag för mindre ombyggnader.
  • Tekniska system (t.ex. signalsystem och tågradiosystem) godkänns inte fristående. Det är de fordon eller spåranläggningar där systemen är installerade som behöver ett godkännande. Även ombyggda tekniska system behöver ett godkännande för att ta dem i bruk.
  • Trafikplatsnamn. Namn och signaturer på trafikplatser i järnvägssystemet är av central betydelse för trafiksäkerheten. De används bland annat i samtal vid drift av järnvägstrafiken. Beslut om namn krävs bara innan en trafikplats inrättas på en plats där det inte tidigare funnits en trafikplats, eller om en plats ska byta namn.

Tidigare godkännanden som Transportstyrelsen, Järnvägsstyrelsen eller Järnvägsinspektionen utfärdat gäller, och dessa behöver inte göras om så länge man inte modifierar det godkända delsystemet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!