Järnvägsrelaterade tjänster

En tjänsteleverantör ska utan att diskriminera någon ge järnvägsföretag och andra som söker tillträde till grundläggande tjänster och tjänsteanläggningar. Så långt det är möjligt ska tjänsteleverantören tillmötesgå alla ansökningar till sina tjänster.

Vem är tjänsteleverantör?

En tjänsteleverantör är enligt järnvägsmarknadslagen (2022:365) den som ansvarar för förvaltning av en anläggning för tjänster eller för tillhandahållande av grundläggande tjänster och/eller tilläggs- och extratjänster.

Vad är en tjänsteanläggning?

En tjänsteanläggning är enligt järnvägsmarknadslagen mark, spår, installationer, byggnader och utrustning som iordningsställts för att det ska gå att utföra eller tillhandahålla grundläggande tjänster och/eller tilläggs- och extratjänster.

Tillträde till grundläggande tjänster

Tjänsteleverantörer ska på ett icke-diskriminerande sätt ge tillträde till anläggningar för tjänster och tillgång till de tjänster som tillhandahålls i dessa anläggningar (grundläggande tjänster) till järnvägsföretag och andra som ansöker om det. Tjänsteleverantören ska så långt som möjligt tillmötesgå samtliga ansökningar om tillgång till tjänsten. En ansökan ska besvaras inom en rimlig tidsfrist. Denna tidsfrist har i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2022:32 fastställts till 30 dagar.

Anläggningarna för grundläggande tjänster är

 • stationer för passagerare, inklusive byggnader och övriga faciliteter, däribland faciliteter för förmedling av reseinformation och lokaler som är lämpliga för biljettförsäljning,
 • godsterminaler,
 • rangerbangårdar och andra anläggningar för tågbildning och växling,
 • sidospår för uppställning,
 • underhållsanläggningar, dock inte anläggningar för tyngre underhåll av höghastighetståg eller andra typer av rullande materiel som kräver särskilda anläggningar,
 • andra tekniska anläggningar än underhållsanläggningar samt anläggningar för rengöring och tvätt,
 • hamnanläggningar med järnvägsanslutning, och
 • bränsledepåer.

Som en grundläggande tjänst avses också tillhandahållande av hjälpmedel för olycksundsättning.

Om tjänsteleverantören avslår en ansökan ska beslutet om möjligt innehålla en upplysning om ett alternativ som innebär att den sökande kan bedriva sin trafik på samma linjer under ekonomiskt godtagbara förhållanden, ett så kallat "praktiskt möjligt alternativ".

Vid avslag kan den sökande hänskjuta tvist till Transportstyrelsen. Om det vid prövningen bedöms att det inte finns något "praktiskt möjligt alternativ" men att det istället finns kapacitet att tilldela i anläggningen, ska Transportstyrelsen besluta att tjänsteleverantören ska tilldela den sökande lämplig kapacitet.

Tillträde till tilläggs- och extratjänster

Om en tjänsteleverantör tillhandahåller en tilläggs- eller extratjänst åt ett järnvägsföretag eller någon annan som ansöker om en sådan tjänst, är tjänsteleverantören skyldig att göra det på ett icke-diskriminerande sätt.

Tilläggstjänsterna är

 • tillhandahållande av drivmotorström
 • uppvärmning av persontåg
 • kontroll av farligt gods
 • assistans för drift av icke-standardtåg.

Extratjänsterna är

 • telekommunikationstjänster
 • tillhandahållande av extra information
 • teknisk kontroll av rullande materiel
 • biljettförsäljning på stationer
 • tyngre underhåll som tillhandahålls i underhållsanläggningar avsedda för höghastighetståg eller andra typer av rullande materiel som kräver särskilda anläggningar.

Tillträde för genomfartstrafik

Om järnvägstrafik inom en anläggning för tjänster är nödvändig för att nå en annan anläggning för tjänster, ska tjänsteleverantörerna genom samarbete säkerställa icke-diskriminerande tillträde för sådan genomfartstrafik.

En tjänsteleverantörs avgifter

Tjänsteleverantörens avgifter för alla typer av tjänster och för användning av spår inom tjänsteanläggningen ska vara icke-diskriminerande.

För grundläggande tjänster och för genomfartstrafik får inte avgiften överstiga kostnaden för att tillhandahålla tjänsten plus en rimlig vinst. Som rimlig vinst ska anses sådan avkastning på eget kapital som tar hänsyn till den risk tjänsteleverantören löper och som ligger i linje med den genomsnittliga avkastningen för företag i branschen under de senaste åren.

För tilläggs- och extratjänster gäller detsamma om tjänsteleverantören är ensam om att tillhandahålla tjänsten.

Krav på anläggningsbeskrivning

I kommissionens genomförandeförordning 2017/2177 ställs krav på att tjänsteleverantörer ska ta fram en anläggningsbeskrivning, vars innehåll specificeras i artikel 4 i förordningen.

Tjänsteleverantörer kan offentliggöra sin anläggningsbeskrivning genom att:

 • publicera den på sin webbplats (eller en gemensam webbportal) och ge infrastrukturförvaltarna en länk som ska ingå i järnvägsnätsbeskrivningen eller
 • ge infrastrukturförvaltarna publiceringsfärdig information som ska ingå i järnvägsnätsbeskrivningen.

Här finns mer information om innehållet i anläggningsbeskrivningen

Hantering av konflikter mellan ansökningar

Tjänsteleverantörer ska så långt som möjligt tillmötesgå samtliga ansökningar om tillgång till grundläggande tjänster. Om det inte finns kapacitet tillgänglig för att tillhandahålla den grundläggande tjänsten, ska tjänsteleverantören om möjligt upplysa den sökande om ett praktiskt möjligt alternativ. Förordningen specificerar tillvägagångssättet för detta vilket förenklat innebär:

Samordning och praktiskt möjligt alternativ

 • Tjänsteleverantören försöker genom samordning och diskussion med de berörda tillgodose alla ansökningar på bästa möjliga sätt.
 • Om samordningsförfarandet inte leder till en lösning ska tjänsteleverantören tillsammans med den sökande, om inte den sökande uttryckligen inte önskar detta, hitta ett praktiskt möjligt alternativ.
 • Om tjänsteleverantören och den sökande gemensamt har hittat ett praktiskt möjligt alternativ får tjänsteleverantören avslå ansökan.

Förordningen preciserar även vilka kriterier som kan beaktas när tjänsteleverantören bedömer praktiskt möjliga alternativ på grundval av andra anläggningsbeskrivningar.

När det inte finns samordningsmöjlighet eller alternativ

 • Om tjänsteleverantören inte hittat ett praktiskt möjligt alternativ, eller om tjänsteleverantören hittat ett praktiskt möjligt alternativ som den sökande inte finner lämpligt, får tjänsteleverantören avslå ansökan. I dessa fall får den sökande rikta ett klagomål till Transportstyrelsen.
 • Tjänsteleverantören ska på den sökandes begäran redovisa skälen till avslaget, inklusive de alternativ som undersökts och resultatet av samordningsförfarandet.

Prioriteringskriterier

Tjänsteleverantören kan också använda sig av prioriteringskriterier vid konkurrerande ansökningar, om ansökningarna inte tillgodosetts under samordningsförfarandet. Om tjänsteleverantören använder sig av prioriteringskriterier ska de publiceras i anläggningsbeskrivningen.

Specificerar förfarandet för outnyttjade anläggningar

Om en anläggning för en grundläggande tjänst inte har varit i bruk under minst två år i följd och ett järnvägsföretag eller en annan sökande har uttryckt intresse för tillträde till anläggningen, ska ägaren till anläggningen offentliggöra att den helt eller delvis kan hyras eller leasas. Detta krav gäller dock inte om det kan visas att anläggningen ska användas för annat ändamål.

Förordningen förtydligar reglerna för detta i artikel 15 och har bland annat tillfört en bestämmelse om att information om outnyttjade anläggningar ska offentliggöras på samma sätt som övriga anläggningsbeskrivningar.

Enligt artikel 15.10 får medlemsstaterna bevilja undantag från tillämpningen av artikel 15 om det finns befintliga regelverk för och tillsyn över avveckling av tjänsteanläggningar.

Möjlighet till undantag

Tjänsteleverantörer kan söka undantag från alla bestämmelser i förordningen, förutom artikel 4.2 a-d, artikel 4.2 m och artikel 5. Det finns tre undantagskriterier och undantag ges endast för tjänsteanläggningar eller tjänster

 • som är icke-strategiska för funktionen på järnvägstransportmarknaden, i synnerhet vad gäller användningsgrad, typ och volym av trafik som potentiellt påverkas och typer av tjänster
 • som tillhandahålls på en konkurrensutsatt marknad med en mångfald av konkurrenter, eller
 • där tillämpningen av förordningen har en negativ inverkan på funktionen hos marknaden för tjänsteanläggningar.

Transportstyrelsen kommer att göra en bedömning och ta beslut vid varje enskild undantagsansökan. Som hjälp kan Transportstyrelsen använda vägledning från de gemensamma principer om undantag som tagits fram gemensamt med andra europeiska regleringsorgan i samarbetsorganisationen IRG-Rail (Independent Regulators' Group – Rail). 

Common principles on granting exemptions - IRG-Rail

För det första kriteriet visar IRG-Rails vägledning ett antal bedömningskriterier som utgår från de grundläggande tjänsterna och som kan användas för att bedöma om en tjänst eller tjänsteanläggning är icke-strategisk för järnvägstransportmarknaden.

För det andra kriteriet, om tjänsteanläggningen eller tjänsten drivs eller tillhandahålls på en konkurrensutsatt marknad, rekommenderar IRG-Rail att särskilt bedöma

 • utbytbarhet
 • relevant geografiskt område
 • konkurrensnivå

För det tredje undantagskriteriet bedömer IRG-Rail att möjligheten att få undantag är mycket liten, då det framstår som osannolikt att en tjänsteleverantörs tillämpning av förordningen skulle få sådana negativa effekter på den marknad som tjänsten eller tjänsteanläggningen verkar på.

Transportstyrelsen ska publicera alla beviljande av undantag inom två veckor från antagandet av beslutet på transportstyrelsen.se.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om undantag genom löpande timtaxa om 1 400 kronor per timme. Avgiften ska betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod. Använd då blanketten 

Ansökan om undantag från krav på tjänsteleverantörer

Tjänsteleverantörer till museiverksamhet

Tjänsteleverantörer vid anläggningar för tjänster som existerar uteslutande för användning av operatörer av museijärnvägar för egna ändamål, får begära att undantas från alla bestämmelser i förordningen.

Ytterligare bestämmelser

Utöver de bestämmelser som beskrivits ovan finns bland annat bestämmelser i förordningen om

 • ansökningar och svar på ansökningar
 • information om tillgänglig tjänstekapacitet
 • samarbete mellan infrastrukturförvaltare och tjänsteleverantörer om tilldelning av infrastrukturkapacitet

Prövning av tvister

Järnvägsföretag eller den som har ansökt om eller beviljats tillgång till en tjänst får enligt 10 kap. 8 § järnvägsmarknadslagen hänskjuta tvist till Transportstyrelsen om huruvida en tjänsteleverantörs beslut står i överensstämmelse med relevant lagstiftning.

Kontakt

Kontaktperson: Hanna Lindgren, utredare Väg och järnväg. 

E-post: hanna.lindgren@transportstyrelsen.se