Tågpassagerares rättigheter

Rättigheterna för en tågresenär gäller alla tågresor inom EU. Regelverket handlar bland annat om din rättighet till information från järnvägsföretag, hur biljetter ska utfärdas, bokningssystem, järnvägsföretagens skadeståndsansvar och deras försäkringsskyldigheter för dig som resenär och ditt resgods.

Det handlar även om dina rättigheter vid tågförseningar och om skydd av och assistans till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet vid tågresor.

Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats, ska du klaga till järnvägsföretaget. Om du inte är nöjd med deras svar, ska du vända dig till Konsumentverket.

Konsumentverket och Transportstyrelsen har delat ansvar för tillsyn av bestämmelserna i EU:s tågpassagerarförordning. Konsumentverket har tillsyn över regler som berör konsumenten medan Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av regler som rör tekniska system och järnvägsföretag.

Därutöver finns en lag (2015:953 om kollektivtrafikresenärers rättigheter) som stärker resenärernas rättigheter i kollektivtrafiken. Den som utför transporter blir bland annat skyldig att tillhandahålla information om störningar i trafiken och om de trafiktjänster som erbjuds. Om det uppstår förseningar finns även krav på ersättning. Läs mer hos konsumentverket Skyldigheter för järnvägsföretag

Transportstyrelsens tillsyn

Transportstyrelsen har ett begränsat ansvar för tillsyn på området.

Vi har tillsynsansvaret för fyra artiklar i förordningen (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, nämligen 10 (1, 2, 4), 12, 21 och 26. Resterande artiklar har Konsumentverket tillsynsansvaret för. Det pågår för närvarande ett arbete med att revidera förordningen. Transportstyrelsens tillsynsansvar rör i dag:

  • Reseinformation och bokningssystem (10.1, 10.2 och 10.4), ansvaret upphör troligen efter revideringen.
  • Försäkringsskydd (12) - vår tillsyn av försäkringsskydd sker genom tillståndsprövning och säkerhetstillsyn.
  • Tillgänglighet för personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet (21).
  • Personlig säkerhet (26).

Transportstyrelsen har under 2019 utrett förutsättningarna för tillsyn enligt förordningen om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Anledningen till översynen var att artiklarna 21 och 26 behövde tolkas och att det fanns begrepp som behövde klargöras. Länk till rapporten finns under relaterad information. Slutsatserna kan i stort sammanfattas enligt nedan:

  • Transportstyrelsen kommer främst att göra tillsyn efter klagomål eller andra indikationer. Viss tillsyn kan komma att initieras av Transportstyrelsen.
  • Transportstyrelsen kommer inte att i förhand peka ut stationsförvaltare eller föra något register över stationsförvaltare utan tar reda på i varje enskilt fall vem som har rådighet över den del som har brister.
  • Det införs ingen anmälningsplikt av att man är stationsförvaltare.
  • Ingen föreskrift kommer att ges ut med stöd av förordningen.

För mer information om utredningen kontakta Claes Elgemyr.

För information om tillsynsverksamheten kontakta Petra Särefjord.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!