Tillgänglighetsredogörelse

Transportstyrelsen står bakom den här webbplatsen. Den här sidan beskriver hur transportstyrelsen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Hur tillgängliga är våra e-tjänster?

Redogörelser för våra e-tjänster är publicerade separat.

Tillgänglighetsredogörelse för e-tjänster inom vägtrafik

Tillgänglighetsredogörelse för e-tjänster inom sjöfart

Tillgänglighetsredogörelse för e-tjänster inom luftfart

Tillgänglighetsredogörelse för e-tjänster inom järnväg

Tillgänglighetsredogörelse för Mina sidor

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om det finns information på transportstyrelsen.se som du behöver och som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.

Meddela Transportstyrelsen att du behöver få information i ett alternativt format 

Du kan också ringa oss på 0771 – 503 503.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

För dig med nedsatt syn och färgseende eller utan synförmåga

 • En skärmläsare ska kunna kommunicera ett felmeddelande till en användare utan att felmeddelandet får fokus. Vi har formulär där skärmläsare inte kan göra det och arbetar med att se över problemet.
 • Felmeddelanden i formulär ska tydligt informera användare om vad som är fel. Vissa av våra formulär innehåller felmeddelanden som inte är tydliga nog. Arbete pågår med att förbättra detta.
 • Inmatningsfält ska i koden märkas upp med vilken typ av innehåll som förväntas för att underlätta för användare. På så vis kan webbläsare eller hjälpmedel ibland föreslå inmatning baserat på tidigare inmatningar i fält av samma typ. Vissa av våra inmatningsfält saknar denna uppmärkning och kan därför inte föreslå detta på ett korrekt sätt. Arbete pågår med att identifiera och korrigera förekomster av detta problem.
 • För att öka sannolikheten att till exempel skärmläsare presenterar innehåll korrekt bör språkförändringar märkas upp i koden. På vår webbplats har vi sidor som innehåller ord och fraser på annat språk än svenska, där språkförändringarna inte är uppmärkta korrekt för skärmläsare. Vi arbetar kontinuerligt med att märka upp sådana ord, men det är ett tidskrävande arbete som är svårt att hinna med. Du kan läsa mer om detta under avsnittet undantag för oskäligt betungande anpassning nedan.
 • Det är viktigt att i kod ange vad sidans olika delar har för roll. Detta för att öka chansen att informationen presenteras korrekt för användaren.
  • På vår webbplats presenteras vissa sökresultat visuellt som en lista men är inte uppmärkt som en sådan. Vi kommer se över och förbättra detta.
  • Information i våra alert-rutor (viktig information) är ibland inte separerad från övrig information på ett maskinläsbart sätt. Informationen kan därför bli underordnad en annan rubrik. Vi kommer se över och förbättra detta.
  • Det semantiska elementet strong används ibland för att åstadkomma fetstil, inte för att märka upp brådskande information. Vi arbetar löpande med att identifiera, och korrigera, förekomster av detta problem.
 • Webbplatser ska vara uppbyggda med god kodkvalitet och följa standarder. Vi har på vår webbplats många sidor där koden innehåller ett, eller flera, valideringsfel. Det är inte troligt att detta orsakar några problem för dig som användare, men det kan inte garanteras. Vi arbetar med att minska antalet fel och varningar.

För dig med nedsatt kognitiv förmåga

 • Felmeddelanden i formulär ska tydligt informera användare om vad som är fel. Vissa av våra formulär innehåller felmeddelanden som inte är tydliga nog. Arbete pågår med att förbättra detta.
 • När fel i formulär upptäcks automatiskt bör förslag på korrekt inmatning presenteras för användaren om det är möjligt. I vissa av våra formulär får man inget korrigeringsförslag om man matar in fel sorts information. Vi kommer se över detta.
 • Inmatningsfält ska i koden märkas upp med vilken typ av innehåll som förväntas för att underlätta för användare. På så vis kan webbläsare eller hjälpmedel ibland föreslå inmatning baserat på tidigare inmatningar i fält av samma typ. Vissa av våra inmatningsfält saknar denna uppmärkning och kan därför inte föreslå detta på ett korrekt sätt. Arbete pågår med att identifiera och korrigera förekomster av detta problem.

För dig med nedsatt hörsel eller utan hörsel

 • Inspelad digital video som publicerats från och med 23 september 2020 ska ha undertexter. På vår webbplats kan det förekomma äldre filmer som saknar textning. Vår målsättning är att nyproducerad digital video ska uppfylla kraven på tillgänglighet.

Oskäligt betungande anpassning

Transportstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • För att öka sannolikheten att till exempel skärmläsare presenterar innehåll korrekt bör språkförändringar märkas upp i koden. På vår webbplats har vi sidor som innehåller ord och fraser på annat språk än svenska, där språkförändringarna inte är uppmärkta korrekt för skärmläsare. Vår webbplats innehåller cirka 7 500 sidor och att hitta och märka upp förekomster av ord är ett tidskrävande arbete som kräver både teknisk utveckling i sidmallar och redaktionella förändringar direkt i innehållet. Vi arbetar kontinuerligt med att märka upp sådana ord, men vi bedömer att det är oskäligt betungande att lägga våra begränsade resurser på att systematiskt lokalisera språkförändringar på alla sidor. Dels bedömer vi att olägenheten vid varje förekomst inte är ett oöverstigligt tillgänglighetshinder, dels tror vi att det inom en inte alltför lång tid kommer att finnas funktioner i skärmläsare som automatiskt kan upptäcka de flesta språkförändringarna och anpassa uttal efter detta.
 • Dokument som inte är webbsidor behöver även de uppfylla kraven på tillgänglighet. Äldre dokument (som offentliggjorts innan den 23 september 2018) undantas från kraven, såvida de inte ”behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter”. På vår webbplats har vi ett stort antal dokument (flera tusen) för nedladdning och många uppfyller idag inte kraven på tillgänglighet. Arbete pågår med att identifiera och åtgärda dokument som omfattas av kraven, men det är ett omfattande arbete som tar tid.
 • Transportstyrelsen har även en stor mängd blanketter och föreskrifter och precis som med våra dokument är det ett omfattande arbete som krävs för att åtgärda dessa. Alla blanketter och föreskrifter uppfyller därför inte kraven i nuläget. Vi arbetar löpande med att anpassa de som behövs för att genomföra aktiva administrativa förfaranden.

Meddela Transportstyrelsen att du behöver få information i ett alternativt format

Hur vi testat webbplatsen

 • Funka har utfört en mellananalys av vår webbplats. Analysen genomfördes under december 2022.
 • Vi har utfört en intern analys av vår webbplats. Den senaste självskattningen utfördes under maj 2021.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!