Beslut inom marknadstillsyn

Här kan du ta del av beslut inom marknadstillsyn.

Tillträde till och avgifter för järnvägsinfrastruktur och tjänster regleras huvudsakligen i järnvägsmarknadslag (2022:365), järnvägsmarknadsförordning (2022:416) och Transportstyrelsens  föreskrifter om tillträde till järnvägsinfrastruktur och tjänster (2022:32).

Regler för järnväg

Beslut

Transportstyrelsen har beslutat förelägga Sandahls Logistik AB att upphöra med att kräva finansiell garanti (bankgaranti) av järnvägsföretaget Väte Rail AB som villkor för tillträde till Sundsvalls kombiterminal.

Transportstyrelsen inledde i början av december 2023 en tillsyn mot Sandahls Logistik AB avseende tillträde till Sundsvalls kombiterminal. För att järnvägsföretaget Väte Rail AB skulle beviljas tillträde till terminalen krävde Sandahls en säkerhet för framtida betalningar i form av en bankgaranti.

EU-kommissionens genomförandeförordning 2017/2177 preciserar förfaranden och kriterier för tillträde till anläggningar för tjänster. Av förordningens artikel 13.6 framgår att en tjänsteleverantör ska tillåtas begära finansiella garantier som villkor för tillträde till en tjänsteanläggning. Ett villkor för att få begära sådana garantier är att en sökande upprepade gånger ska ha underlåtit att betala för redan beviljade och utnyttjade tillträdesrättigheter. Ett eventuellt krav på sådana garantier måste också ha offentliggjorts i tjänsteleverantörens anläggningsbeskrivning. Transportstyrelsens bedömning är att villkoren för att få begära finansiell garanti inte var uppfyllda i det aktuella fallet.

TSJ 2023-1726 Föreläggande med beslutsdatum 2024-03-05

Avslut - tillsyn av Trafikverkets kvalitetsavgifter

Transportstyrelsen meddelade i februari 2016 ett föreläggande mot Trafikverket avseende kvalitetsavgifter (TSJ 2015-951). Trafikverket förelades att vidta vissa åtgärder och inkomma med viss dokumentation, bl.a. hur Trafikverket såg på olika sätt att förbättra effektiviteten i systemet, beskrivningar av hur de mäter kvalitet i orsakskodningen samt hur Trafikverkets ser på avgiftens utformning och målet med systemet. Syftet med kvalitetsavgifterna är att de ska ge incitament att minska störningar i järnvägssystemet. Det är infrastrukturförvaltaren som ska ta ut avgifterna.

Trots de åtgärder som har vidtagits av respektive myndighet har Transportstyrelsen inte kunnat fastställa att de problem med kvalitetsavgiftssystemet som har legat till grund för tillsynen och föreläggandet har upphört. Transportstyrelsen bedömde att det inte längre var ändamålsenligt att begära ytterligare åtgärder och kompletteringar från Trafikverkets sida med stöd av föreläggandet från 2016. Bestämmelsen om verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter har också ändrats materiellt vid införandet i den nya järnvägsmarknadslagen.

TSJ 2018-4269 Avslut av ärende med beslutsdatum 2023-01-24

Föreläggande om åtgärder av Trafikverkets hantering av tågplaneprocessen för 2023

Transportstyrelsen har granskat Trafikverkets arbete med att ta fram den årliga tågplanen 2023. Resultatet av tillsynen presenteras i föreläggande TSJ 2021-3031. I föreläggandet fastslås en rad brister genom hela tågplaneprocessen. Bland annat att Trafikverket inte har tagit utgångspunkt i alla tåglägesansökningar som kommit in när förslaget till tågplan tagits fram och att de inte gett de sökande tillräckliga förutsättningar för att kunna delta i processen, vilket lagen kräver. Föreläggandet pekar även på brister i hur järnvägsnätsbeskrivningen 2023 ändrades samt hur Trafikverket har beaktat den ekonomiska effekten på de sökandes verksamhet.

Transportstyrelsen har därmed ålagt Trafikverket ett antal åtgärder. Om tidsfristerna för tilldelningen av kapacitet överträds även i framtagandet av tågplanen för 2024 riskerar Trafikverket vite. Trafikverket måste framöver även följa sina egen process för ändring av järnvägsnätsbeskrivningen och visa hur de kommer att säkerställa att de ekonomiska effekterna på sökandes verksamhet beaktas när tågplanen för 2024 tas fram.

TSJ 2021-3031 Föreläggande med beslutsdatum 2023-02-10

Föreläggande om åtgärder för Trafikverkets revision av tågplan 2022. 

Transportstyrelsen har granskat hur Trafikverket håller tiderna när de anpassar tilldelade tåglägen till banarbeten. I Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning, JNB, anges att järnvägsföretagen ska få anpassade körplaner senast 18 veckor innan tåget ska gå. Resultatet av tillsynen presenteras i föreläggandet TSJ 2022-2154 som visar att Trafikverket inte har följt tidsfristerna. Föreläggandet innebär att Trafikverket ska se till att följa villkoren i JNB i revisionen av tågplan 2023.

TSJ 2022-2154 Föreläggande med beslutsdatum 2022-06-27

Avslut av tillsyn tågplaneprocess T21 – hantering av ansökan och information till sökande

Transportstyrelsen har granskat Trafikverkets arbete med den årliga tågplanen 2021. Resultatet av tillsynen presenteras i föreläggande TSJ 2020-5170. Föreläggandet fastslår att Trafikverket inte har tagit utgångspunkt i de ansökningar om tåglägen som kommit in; inte har gett sökande förutsättningar att yttra sig kring förslaget till tågplan; och inte beaktat den ekonomiska effekten på sökandes verksamhet. Trafikverket ska därför identifiera var i deras arbetsprocess bristerna uppstått och varför, för att därefter kunna upprätta en handlingsplan så att de inte uppstår igen. Trafikverket ska även redovisa vilken modell de avser tillämpa för att bedöma den ekonomiska effekten på sökandes verksamhet när sökandes ansökta tåglägen inte är del av förslaget till tågplan.

TSJ 2020-5170 Föreläggande med beslutsdatum 202-12-07

TSJ 2020-5170 Avslut av ärende med beslutsdatum 2022-06-21

 

Föreläggande om åtgärder för att avhjälpa brister i Trafikverkets tågplaneprocess avseende samråd och offentliggörande om kapacitetsbegränsningar i enlighet med kommissionens beslut (EU) 2017/2075

Transportstyrelsen har granskat Trafikverkets arbete med den årliga tågplanen 2021. Resultatet av tillsynen presenteras i föreläggande TSJ 2020-373. Föreläggandet innebär att Trafikverket behöver  offentliggöra information om kapacitetsbegränsningar enligt de tidsangivelser som finns i kommissionens beslut 2017/2075 och i sin kommunikation med sökande vara tydlig med hur dessa kapacitetsbegränsningar hanteras utifrån kommissionens beslut. Trafikverket ska även tydliggöra i sin järnvägsnätsbeskrivning hur vissa typer av kapacitetsbegränsningar som anges i beslutet samråds och uppdateras.

TSJ 2020-373 Föreläggande med beslutsdatum 2020-12-07

TSJ 2020-373 Avslut av ärende med beslutsdatum 2022-06-27

Avslut av tillsyn avseende Trafikverkets prioriteringskriterier vid kapacitetstilldelning

Transportstyrelsen har granskat dokumentationen av Trafikverkets tillämpning av prioriteringskriterierna. Resultatet av tillsynen presenteras i föreläggande TSJ 2020-5554. Dessa utgör ett verktyg i processen för att tilldela kapacitet, när efterfrågan på att trafikera en del av banan överstiger den tillgängliga kapaciteten. I de fall konflikter om kapacitet inte kan lösas genom samråd använder Trafikverket prioriteringskriterier för att avgöra hur kapaciteten ska fördelas. Föreläggandet fastslår att Trafikverket har vissa brister i sin dokumentation. Trafikverket ska därför ha en högre detaljgrad i de dokumenterade uppgifterna; tydligare dokumentera motiveringar; samt säkerställa att dokumentationen är systematisk och möjlig att granska för en utomstående.

TSJ 2020-5554 Föreläggande med beslutsdatum 2020-12-07

TSJ 2020-5554 Avslut av ärende med beslutsdatum 2022-06-21

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!