Beslut inom marknadstillsyn

Här kan du ta del av beslut inom marknadstillsyn.

Tillträde till och avgifter för järnvägsinfrastruktur och tjänster regleras huvudsakligen i järnvägsmarknadslag (2022:365), järnvägsmarknadsförordning (2022:416) och Transportstyrelsens  föreskrifter om tillträde till järnvägsinfrastruktur och tjänster (2022:32).

Regler för järnväg

Beslut

Föreläggande om åtgärder för Trafikverkets revision av tågplan 2022. 

Transportstyrelsen har granskat hur Trafikverket håller tiderna när de anpassar tilldelade tåglägen till banarbeten. I Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning, JNB, anges att järnvägsföretagen ska få anpassade körplaner senast 18 veckor innan tåget ska gå. Resultatet av tillsynen presenteras i föreläggandet TSJ 2022-2154 som visar att Trafikverket inte har följt tidsfristerna. Föreläggandet innebär att Trafikverket ska se till att följa villkoren i JNB i revisionen av tågplan 2023.

Typ av dokument Datum för beslut
Föreläggande 2022-06-27

Avslut av tillsyn tågplaneprocess T21 – hantering av ansökan och information till sökande

Transportstyrelsen har granskat Trafikverkets arbete med den årliga tågplanen 2021. Resultatet av tillsynen presenteras i föreläggande TSJ 2020-5170. Föreläggandet fastslår att Trafikverket inte har tagit utgångspunkt i de ansökningar om tåglägen som kommit in; inte har gett sökande förutsättningar att yttra sig kring förslaget till tågplan; och inte beaktat den ekonomiska effekten på sökandes verksamhet. Trafikverket ska därför identifiera var i deras arbetsprocess bristerna uppstått och varför, för att därefter kunna upprätta en handlingsplan så att de inte uppstår igen. Trafikverket ska även redovisa vilken modell de avser tillämpa för att bedöma den ekonomiska effekten på sökandes verksamhet när sökandes ansökta tåglägen inte är del av förslaget till tågplan.

Typ av dokument Datum för beslut
Föreläggande 2020-12-07
Avslut av ärende 2022-06-21

Föreläggande om åtgärder för att avhjälpa brister i Trafikverkets tågplaneprocess avseende samråd och offentliggörande om kapacitetsbegränsningar i enlighet med kommissionens beslut (EU) 2017/2075

Transportstyrelsen har granskat Trafikverkets arbete med den årliga tågplanen 2021. Resultatet av tillsynen presenteras i föreläggande TSJ 2020-373. Föreläggandet innebär att Trafikverket behöver  offentliggöra information om kapacitetsbegränsningar enligt de tidsangivelser som finns i kommissionens beslut 2017/2075 och i sin kommunikation med sökande vara tydlig med hur dessa kapacitetsbegränsningar hanteras utifrån kommissionens beslut. Trafikverket ska även tydliggöra i sin järnvägsnätsbeskrivning hur vissa typer av kapacitetsbegränsningar som anges i beslutet samråds och uppdateras.

Typ av dokument Datum för beslut
Föreläggande 2020-12-07
Avslut av ärende 2022-06-21

Avslut av tillsyn avseende Trafikverkets prioriteringskriterier vid kapacitetstilldelning

Transportstyrelsen har granskat dokumentationen av Trafikverkets tillämpning av prioriteringskriterierna. Resultatet av tillsynen presenteras i föreläggande TSJ 2020-5554. Dessa utgör ett verktyg i processen för att tilldela kapacitet, när efterfrågan på att trafikera en del av banan överstiger den tillgängliga kapaciteten. I de fall konflikter om kapacitet inte kan lösas genom samråd använder Trafikverket prioriteringskriterier för att avgöra hur kapaciteten ska fördelas. Föreläggandet fastslår att Trafikverket har vissa brister i sin dokumentation. Trafikverket ska därför ha en högre detaljgrad i de dokumenterade uppgifterna; tydligare dokumentera motiveringar; samt säkerställa att dokumentationen är systematisk och möjlig att granska för en utomstående.

Typ av dokument Datum för beslut
Föreläggande 2020-12-07
Avslut av ärende 2022-06-21
Transportstyrelsens tidigare beslut Beslutsdatum Domstolsavgöranden
Ärende TSJ 2021-1456 Trafikverket 2021-07-07  
Ärende TSJ 2020-4750 Trafikverket 2021-12-13  
Ärende TSJ-2019-2905 Trafikverket 2020-04-02  
Ärende TSJ 2018-5787 Trafikverket 2022-02-09  
Ärende TSJ 2015-952 Trafikverket 2018-04-27 Förvaltningsrättens dom
Ärende TSJ 2015-951 Trafikverket 2016-02-24  
Ärende 2014-1181 Jernhusen verkstäder AB 2014-10-22  
Ärende 2014-101 Trafikverket 2014-03-28  
Ärende 2014-793 Trafikverket 2014-11-25  
Ärende 2012-1854 Trafikverket 2013-02-06  
Ärende 2012-1611 Trafikverket 2013-02-06  
Ärende TSJ 2012-1031 Trafikverket 2012-10-22  
Ärende TSJ 2010-124 Trafikverket 2011-08-31  
Ärende TSJ 2010-392 Trafikverket 2010-10-01  
Ärende 2008-281 A-Train 2008-09-26  
Ärende 2007-2126 Banverket 2008-03-13  
Ärende 2007-1898 Öresundsbrokonsortiet 2007-11-01  
Ärende 2006-1473 Banverket 2007-09-21  
Ärende 2007-1063 Öresundsbrokonsortiet 2007-09-24  
Ärende 2007-538 A-Train 2007-06-26  
Ärende 2007-539 Göteborgs hamn 2007-06-26  
Ärende 2007-540 Inlandsbanan 2007-06-26  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!