Redovisning av järnvägsverksamhet

Dessa krav handlar om särredovisning, separata räkenskaper samt organisatorisk åtskillnad och de riktar sig endast till vissa verksamhetsutövare.

Redovisning

Ni redovisar er järnvägsverksamhet genom Transportstyrelsens E-tjänst. 

För den som vill lämna redovisning av järnvägsverksamhet, kontakta oss om det. Kontakta oss på jarnvag@transportstyrelsen.se

Syfte med redovisningen

Kraven på redovisning av järnvägsverksamhet syftar till att öka effektiviteten i järnvägssystemet och ge förutsättningar för en fungerande och konkurrenskraftig marknad för järnvägstransporter. Såväl infrastrukturförvaltare som järnvägsföretag ska ges en sund ekonomisk struktur.

För att säkerställa framtida utveckling och effektiv drift är det nödvändigt att vissa verksamheter drivs var för sig och redovisas separat. Kraven på redovisningsmässig åtskillnad och transparens ska ge förutsättningar för att upptäcka betalningsströmmar och motverka korssubventionering mellan olika verksamheter.

För att förhindra (och kunna övervaka) företag eller organ som äger strategiskt viktiga funktioner, som anläggningar för tjänster, från att ges otillbörligt företräde till dessa finns även krav på en viss organisatorisk åtskillnad.
I järnvägsmarknadslagen (kapitel 3 och 9) och utfärdade föreskrifter finns gällande krav för redovisning av järnvägsverksamhet.

Särredovisning

Särredovisning är krav på åtskillnad i redovisning mellan olika verksamheter som bedrivs i ett och samma företag. Redovisningen ska därför göras dels mellan transportverksamhet och förvaltning av infrastruktur, dels mellan tillhandahållandet av godstransporter och persontransporter.

Separata räkenskaper

Det dominerande företaget eller organ och tjänsteleverantören, som står under direkt eller indirekt kontroll av den dominerande aktören på den nationella marknaden för järnvägstransporttjänster för vilken anläggningen används, ska ha separata räkenskaper inbegripet separata resultat- och balansräkningar.

Organisatorisk åtskillnad

En tjänsteleverantör ska organisera verksamheten separat från den dominerande aktörens verksamhet om den:

  • är en dominerande aktör eller
  • står under direkt eller indirekt kontroll av ett dominerande företag som är aktivt på den berörda nationella transportmarknaden där tjänsten används.

Tjänsteverksamheten ska även vara organiserad på ett sådant sätt att beslut om villkor och tillträde till tjänsten sker oberoende från det dominerande företagets verksamhet.

Redovisningen ska lämnas

Redovisning av järnvägsverksamhet ska lämnas in senast sju månader efter avslutat räkenskapsår i Transportstyrelsens e-tjänst. 

Styrande lagar och föreskrifter

Järnvägsmarknadslagen 2022:365

Transportstyrelsens föreskrifter om redovisning av järnvägsverksamhet TSFS 2016:97 

samt ändringsföreskrift TSFS 2022:45 Transportstyrelsens föreskrifter om redovisning av järnvägsverksamhet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!