Redovisning av järnvägsverksamhet

Järnvägslagens 4:e kapitel innehåller krav på redovisning av järnvägsverksamhet. Kraven handlar om särredovisning, separata räkenskaper och organisatorisk åtskillnad.

Redovisning

Ni redovisar er järnvägsverksamhet genom Transportstyrelsens E-tjänst. Innan ni kan använda e-tjänsten måste ni ansöka om användarkonto.

Ansökan om användarkonto

Registrering av redovisning

Syfte med redovisningen

Kraven på redovisning av järnvägsverksamhet syftar till att öka effektiviteten i järnvägssystemet och ge förutsättningar för en fungerande och konkurrenskraftig marknad för järnvägstransporter. Såväl infrastrukturförvaltare som järnvägsföretag ska ges en sund ekonomisk struktur.

För att säkerställa framtida utveckling och effektiv drift är det nödvändigt att vissa verksamheter drivs var för sig och redovisas separat. Kraven på redovisningsmässig åtskillnad och transparens ska ge förutsättningar för att upptäcka betalningsströmmar och motverka korssubventionering mellan olika verksamheter.

För att förhindra (och kunna övervaka) företag eller organ som äger strategiskt viktiga funktioner, som anläggningar för tjänster, från att ges otillbörligt företräde till dessa finns även krav på en viss organisatorisk åtskillnad.
I kapitel 4 i järnvägslagen och i utfärdade föreskrifter finns gällande krav för redovisning av järnvägsverksamhet.

Särredovisning

Särredovisning är krav på åtskillnad i redovisning mellan olika verksamheter som bedrivs i ett och samma företag. Redovisningen ska därför göras dels mellan transportverksamhet och förvaltning av infrastruktur, dels mellan tillhandahållandet av godstransporter och persontransporter.

Separata räkenskaper

Det dominerande företaget eller organ och tjänsteleverantören, som står under direkt eller indirekt kontroll av den dominerande aktören på den nationella marknaden för järnvägstransporttjänster för vilken anläggningen används, ska ha separata räkenskaper inbegripet separata resultat- och balansräkningar.

Organisatorisk åtskillnad

En tjänsteleverantör ska organisera verksamheten separat från den dominerande aktörens verksamhet om den:

  • är en dominerande aktör eller
  • står under direkt eller indirekt kontroll av ett dominerande företag som är aktivt på den berörda nationella transportmarknaden där tjänsten används.

Tjänsteverksamheten ska även vara organiserad på ett sådant sätt att beslut om villkor och tillträde till tjänsten sker oberoende från det dominerande företagets verksamhet.

Redovisningen ska lämnas

Redovisning av järnvägsverksamhet ska lämnas in senast sju månader efter avslutat räkenskapsår i Transportstyrelsens e-tjänst. Tjänsten kan bara användas av de som har användarkonto och lösenord.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!