Så här tar vi hand om din personliga integritet

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter.

Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi utför. Det innebär att vi bestämmer varför dina personuppgifter ska behandlas och hur det ska gå till.

Vanliga frågor om vår hantering av personuppgifter

Vilka uppgifter samlar vi in?

Med personuppgift menas varje uppgift som kan kopplas till dig som individ. Det kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer etc. Det kan också vara uppgifter om dina personliga förhållanden, såsom medicinska uppgifter, som utgör underlag för prövningen av vissa ärenden. Det kan också vara uppgifter om vad du har för tillstånd eller behörigheter eller vilka fordon du äger.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Transportstyrelsen samlar in personuppgifter från dig i samband med att du lämnar in en ansökan eller kontaktar oss av någon annan anledning. Vi samlar också in personuppgifter om dig från andra myndigheter, till exempel från Skatteverket. Vi kan även få uppgifter från till exempel företag eller läkare som rapporterar in uppgifter till oss för att de är skyldiga att göra det enligt lag eller annan författning.

Varför samlar vi in och behandlar dina uppgifter?

Transportstyrelsen behandlar dina personuppgifter för att 

  • handlägga och administrera ärenden inom tillstånds- och tillsynsverksamheten 
  • fullgöra vår skyldighet att föra olika register
  • kunna ta emot och besvara frågor som kommer in via våra olika kommunikationskanaler, till exempel via e-post
  • framställa statistik, följa upp och utvärdera trafiksäkerhetsarbetet
  • administrera avgifter och fakturor med anledning av vår tillstånds-, tillsyns- och registerverksamhet
  • planera och genomföra resultatuppföljning och resultatredovisning samt utvärdering och tillsyn av vår verksamhet
  • ta fram statistik för handläggning av ärenden och för planering, uppföljning, redovisning, utvärdering och tillsyn av vår verksamhet
  • fullgöra uppgiftsutlämnande som följer av lagar och förordningar
  • testa och vidareutveckla de datasystem som används inom ärendehanteringen och registerverksamheten.

Vi har stöd för vår behandling i och med att den är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövningen, till exempel när vi behandlar uppgifter inom ramen för vår ärendehantering. Vi har också ett ansvar att föra register inom olika trafikslagsområden och då är behandlingen nödvändig på grund av rättslig förpliktelse. I vissa fall kan vi behandla uppgifter på grund av att vi har ditt samtycke till behandlingen eller på grund av att vi ingått ett avtal med dig.

Myndigheter

Efter en prövning kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till myndigheter som behöver ta del av uppgifterna på grund av att de utför en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning. Det kan t.ex. vara Polismyndigheten, Trafikverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket eller statistikmyndigheten SCB. Hur vi lämnar ut uppgifter är då reglerat i särskilda bestämmelser, till exempel registerförfattningar eller offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land eller internationell organisation

Transportstyrelsen måste i vissa fall enligt lag tillhandhålla andra stater eller internationella organisationer information. Personuppgifter överförs då för att tillgodose ett viktigt allmänintresse. Det kan förekomma att Transportstyrelsen för över personuppgifter till tredje land, det vill säga ett land utanför EU, eller till en internationell organisation. Vi överför bara personuppgifter till ett sådant land om EU-kommissionen har bedömt att landet uppfyller kraven på en adekvat skyddsnivå. Om landet inte är godkänt av EU-kommissionen, skriver vi i stället avtal om dataskydd och använder de avtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om och som skyddar den personliga integriteten. 

På EU-kommissionens webbplats finns mer information om de länder som kommissionen godkänt och om kommissionens standardklausuler.

Personuppgiftsbiträden

Transportstyrelsen kan också anlita utomstående leverantörer, så kallade personuppgiftsbiträden, för att sköta till exempel drift och förvaltning av våra system,. Ett personuppgiftsbiträde kan behöva ha tillgång till dina personuppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Offentlighetsprincipen

Transportstyrelsen är en statlig myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, även sådana som innehåller personuppgifter, som lämnas in till Transportstyrelsen kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter vara sekretessbelagda och får därför inte lämnas ut.

Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”, som det står i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen..

Rätten att ta del av allmänna handlingar får bara begränsas om det finns anledning med hänsyn till vissa givna faktorer. Sådana begränsningar görs i offentlighets- och sekretesslagen eller i annan särskild lagstiftning.

Transportstyrelsen är enligt arkivlagen skyldig att bevara uppgifter i de handlingar som utgör allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen. Men uppgifter kan i vissa fall gallras i enlighet med bland annat arkivlagens regler och de föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen. Vilka regler som gäller för olika handlingar framgår av i Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring hos Transportstyrelsen (RA-MS 2013:12) ändrad genom RA-MS 2016:39.

För uppgifter i vägtrafikregistret finns gallringsregler i Vägtrafikdataförordning (2019:382)

Rätt att begära information

Om du vill veta om Transportstyrelsen behandlar personuppgifter om dig och i sådana fall vilka uppgifter, kan du kostnadsfritt begära sådan information. Vi skickar den till din folkbokföringsadress.

Rätt att begära rättelse, radering och begränsning

Du kan alltid vända dig till oss och begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga. Transportstyrelsen är enligt arkivlagen skyldig att bevara uppgifter i allmänna handlingar och vår möjlighet att radera dina uppgifter är därför begränsad. Men du har möjlighet att skicka in en begäran som vi då är skyldiga att pröva. Du kan också begära att vi, under tiden som din begäran om rättelse eller radering prövas, begränsar vår behandling av de personuppgifter du anser är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt att invända mot behandlingen och begära begränsning

Om du anser att vi inte längre ska behandla dina personuppgifter, kan du vända dig till oss och invända mot behandlingen. Ange i så fall vilka särskilda omständigheter du vill stödja dig på. Du kan samtidigt begära att vi, under tiden som din invändning prövas, begränsar vår behandling av de personuppgifter du anser inte längre får behandlas.

Spärr mot reklam

När det gäller personuppgifter i vägtrafikregistret kan vi, om du önskar, registrera en så kallad reklamspärr. Den innebär att om någon för reklamändamål begär att få ett massuttag av personuppgifter ur vägtrafikregistret, kommer vi inte att lämna ut några uppgifter om dig.

Vill du få en reklamspärr införd i vägtrafikregistret? Då ska du skriftligen anmäla det till Transportstyrelsen, 701 88 Örebro eller via vårt kontaktformulär (välj kategori Övriga frågor). 

Transportstyrelsen kontrollerar också personuppgifter mot "NIX adresserat". Finns ditt namn med i detta register lämnar vi inte ut personuppgifter ur vägtrafikregistret i samband med reklamutskick.

Rätt att flytta dina uppgifter (dataportabilitet)

Du har rätt att få ut sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (det kallas att portera). Du har till exempel rätt att flytta dina uppgifter till en annan operatör eller it-miljö. Detta gäller i de fall då du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om behandling behövs för att vi har ingått ett avtal med dig.

Rätt att framföra klagomål mot Transportstyrelsens behandling av dina personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att vi följer de regler som gäller för behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter och anser att den strider mot dataskyddsförordningen, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten och framföra klagomål.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Automatiserade beslut förekommer i Transportstyrelsens verksamhet. Sådana beslut har sin grund i särskild reglering, till exempel lagen om trängselskatt och förordningen om infrastrukturavgifter på väg.

På transportstyrelsen.se använder vi kakor för att vår webbplats ska fungera bra för dig som besökare.

Vi använder Matomo för att samla in statistik över hur vår webbplats används. Insamlingen sker anonymt och vi sparar inte någon kaka på din enhet för detta. Statistiken sparas inom Sverige och delas inte med tredje part.   

Mer information om hur vi hanterar kakor

I vår strävan efter att möta våra kunders behov och presentera en webbplats som möter deras förväntningar, utför vi ibland användningstester. Med hjälp av dessa bygger vi kunskap och förståelse över vad våra besökare tycker fungerar bra eller mindre bra på webbplatsen.

Vid vissa tillfällen utför vi digitala användningstester för att utvärdera webbplatsens struktur. Dessa utför vi med hjälp av verktyget UXtweak.

För att möjliggöra analys av testerna använder UXtweak kakor för att samla in information om användarens enhet, webbläsare, land och upplösning. Användarens IP-nummer anonymiseras och kan inte kopplas till en enskild person. Informationen kommer endast användas i syfte att utvärdera webbplatsen.

Har du genomfört ett digitalt användningstest och önskar radera de kakor som lagrats av UXtweak kan du via deras webbplats välja att ta bort dessa.

Ta bort kakor satta av UXtweak

För att skydda dina personuppgifter skyddas vår lagring av information med ändamålsenlig säkerhetsteknik.

Om Transportstyrelsen anlitar utomstående leverantörer – personuppgiftsbiträden – för behandling av personuppgifter för vår räkning, så anlitar vi enbart sådana leverantörer som kan ge tillräckliga garantier och genomföra de säkerhetsåtgärder som vi kräver.

Om du vill veta om Transportstyrelsen behandlar personuppgifter om dig och i sådana fall vilka uppgifter, kan du kostnadsfritt begära sådan information från oss. Vi kommer att skicka informationen till dig inom 30 dagar. 

Observera att du inte ska använda den här tjänsten om du vill begära allmänna handlingar från myndigheten, t.ex. uppgifter om någon annan. Här hittar du kontaktuppgifter för att göra en begäran om allmänna handlingar.

Begäran om tillgång till egna uppgifter 

Vid frågor eller synpunkter på myndighetens hantering av dina personuppgifter, eller om du har frågor om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, kan du vända dig till Transportstyrelsens dataskyddsombud. Använd formuläret nedan för att ställa din fråga.

Dataskyddsombudet kan inte besvara frågor om dina ärenden hos Transportstyrelsen. För frågor som rör till exempel körkort, fordon, yrkestrafik drönare eller skatter och avgifter hänvisar vi istället till våra ordinarie kontaktvägar.

Kontakta dataskyddsombud

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!