Järnvägsmarknaden

Transportstyrelsen har till uppgift att övervaka konkurrenssituationen på marknaden för järnvägstjänster. Det vill säga att bland annat övervaka att järnvägsföretag och andra sökandes tillträde till järnvägsinfrastrukturen och tjänsteanläggningar sker på ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt. 

Tillsyn och prövning av tvist är våra huvudsakliga verktyg

Transportstyrelsen är det oberoende regleringsorgan som enligt EU-direktivet om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (SERA-direktivet) har till uppgift att övervaka konkurrenssituationen på marknaden för järnvägstjänster.

Medan tillsyn sker på Transportstyrelsens initiativ så är prövning av tvist järnvägsföretagens möjlighet att få beslut som fattats av infrastrukturförvaltare och tjänsteleverantörer prövade.

Marknadsregleringen finns i bland annat järnvägsmarknadslagen och omfattar följande områden:

  • Licens
  • Redovisning av järnvägsverksamhet
  • Krav på infrastrukturförvaltares oberoende
  • Krav på oberoende i vertikalt integrerade företag
  • Rätt att utföra och organisera trafik
  • Infrastrukturkapacitet
  • Infrastrukturförvaltares och tjänsteleverantörers avgifter
  • Järnvägsrelaterade tjänster

Riskbaserad tillsyn

Med riskbaserad marknadstillsyn menas att Transportstyrelsen ska prioritera resurser för insatser mot missförhållanden som bedöms få en märkbar betydelse för marknadens funktionssätt.

Som ett illustrerande exempel är Trafikverkets kapacitetstilldelningsprocess av mer märkbar betydelse än en kommuns kapacitetstilldelningsprocess.
Ett annat exempel är att tillträdet till tjänster i hamnar eller terminaler som är centrala för järnvägssystemet, är av större intresse än enskilda företeelser vid mer perifera och marginella anläggningar.

Ett tredje exempel är att det är mer angeläget att granska hur medel förs och redovisas mellan olika verksamheter (särredovisning) för aktörer som har fått offentligt stöd, som kan användas för korssubventionering, än för de aktörer som inte kan skaffa sig konkurrensfördelar på detta sätt. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!