Miljö och hälsa

Sjöfarten fraktar ungefär 90 procent av världshandeln mätt i volym. Sjöfartens utveckling är starkt kopplad till tillväxten i världsekonomin, sjöfart är det mest effektiva sättet att transportera stora mängder varor. Alla typer av transporter av människor och gods har en påverkan på såväl miljön som hälsan.

Sjöfartens miljöpåverkan

Sjöfarten leder till utsläpp i luften av till exempel svaveloxider, kväveoxider och koldioxid. Transporterna innebär även risk för att fartyg ska orsaka vattenförorening bland annat genom den last de för, det avfall som genereras ombord eller vid bunkring och läktring av skadliga flytande produkter (till exempel olja).

Sjöfarten är även en källa till spridning av främmande organismer, dels med fartygs barlastvatten men även genom biofouling (påväxt på fartygsskrov).

Läs mer om hur Transportstyrelsen arbetar både internationellt och nationellt för att minska sjöfartens miljöpåverkan.

Miljön ombord

Arbetsmiljön för dig som arbetar till sjöss handlar om allt i från arbets- och boendemiljö, ålder, mat och dryck till sjukvård och skyddsombud. Sjöarbetskonventionen – Maritime Labour Convention (MLC) trädde i kraft den 20 augusti 2013 handlar om sjömännens rättigheter till anständiga arbets- och levnadsvillkor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!