Ombordanställda

På sidorna för ombordanställda hittar du information om bland annat behörigheter, bemanning och arbetsmiljö ombord. Här hittar du också information om förändringar som berör dig som sjöman.

Populära e-tjänster

Vattenskoterwebben

Mina sidor för sjömän

Mönstringssystemet (redarwebben)  

Utbildarwebben  

Sjöläkarwebben 

Populära sidor

Erkännande av läkarintyg för sjöfolk som har utfärdats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Från och med 16 augusti 2021 godkänner Sverige läkarintyg för sjöfolk som har utfärdats i en annan medlemsstat i EES för tjänstgöring ombord på svenska fartyg. Utländska läkarintyg är inte godkända för ansökan om behörighet.

Regleringen kan läsas i sin helhet i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning av sjöfolk, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1159.

Nya regler gällande medicinska krav för sjömän som arbetar ombord på fiskefartyg med en längd om 24 meter eller mer eller ombord på fiskefartyg som normalt stannar till sjöss i mer än tre dygn

Den 15 november 2019 träder nya medicinska regler in för yrkesfiskare som omfattas av informationen ovan. Ändringarna innebär att sjömannen ska genomgå en läkarundersökning som benämns fullständig undersökning och som består av en allmän undersökning samt syn- och hörselundersökning. Läkarintyget är giltigt i max 2 år. Mer information om vad som omfattas av en fullständig hälsoundersökning hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk 2 och 3 kapitlet.

Vad innebär detta för mig som fiskare?

Har du inte ett läkarintyg som uppfyller de nya kraven så ska du genomgå en ny läkarundersökning för att fortsätta tjänstgöra till sjöss. I dagsläget ska du välja mellan obegränsad eller begränsad fart för att uppfylla de nya kraven.

Nya regler för behörigheter i inre fart

Transportstyrelsen har slutfört ett uppdrag med syfte att ge ökade möjligheter för sjömän inom skärgårdstrafiken att tillgodoräkna sig tillräcklig behörighets­givande tjänstgöring och ge ökade möjligheter för rederierna att bemanna sina fartyg. Uppdraget har resulterat i föreskriftsändringar vilka kommer att träda ikraft den 1 januari 2018 för att kunna tillämpas inför sommarsäsongen 2018. 

Läs mer om de nya reglerna.

Nya regler kring tillgodoräknande av tjänstgöring från vägfärjor

De ändrade reglerna innebär att tjänstgöring på vägfärjor kan tillgodoräknas i sin helhet utan begränsning, dock enbart för behörigheter i inre fart. Tjänstgöringen kommer också att tillgodoräknas vid förnyelse av fartygs- och maskinbefälsbehörigheter samt specialbehörighet för krishantering.

Tjänstgöring på lindragen eller linstyrd vägfärja kommer fortsatt inte att kunna tillgodoräknas.

Syftet med regeländringen är att vägfärjorna ska kunna behålla sin sjöpersonal och ta tillvara sjömännens erfarenhet av tjänstgöring i inre fart. Tjänstgöringen sker däremot i ett begränsat område och det gör att tjänstgöringen inte kan tillgodoräknas för en förstagångsbehörighet i enlighet med STCW-konventionen.

Utökade rättigheter i oceanfart

Behörigheter som fartygsbefäl klass III, fartygsbefäl klass IV och maskinbefäl klass III var tidigare begränsade till Europafart. Från och med 2018-01-01 tas denna begränsning bort så att behörigheterna blir giltiga även i oceanfart.

För att ta del av de utökade rättigheterna så behöver du ansöka om en ny behörighet. I annat fall kommer du att få de nya rättigheterna då du förnyar din behörighet. Behörigheter som utfärdas från och med 2018-01-02 kommer direkt få de utökade rättigheterna.

För dig som redan har en behörighet men inte uppfyller kravet för förnyelse kan Transportstyrelsen efter ansökan konvertera din nuvarande behörighet för att på så sätt ta del av de utökade rättigheterna.

Ny förtrogenhetsutbildning för nödsituationer på passagerarfartyg

Det har gjorts ett tillägg i STCW-konventionen gällande en ny förtrogenhetsutbildning för agerande vid nödsituationer på passagerarfartyg. Kraven träder ikraft 1 juli 2018. För mer information se dokumentet Ny förtrogenhetsutbildning för nödsituationer på passagerarfartyg.

Nya certifikat för fartygsbefäl ombord på fartyg som omfattas av Polarkoden

Fartygsbefäl som kommer att tjänstgöra på fartyg som omfattas av Polarkoden och som trafikerar polarområdena kommer att behöva ett nytt certifikat. Kraven träder ikraft 1 juli 2018. För mer information se dokumentet Nya certifikat för fartygsbefäl ombord på fartyg som omfattas av Polarkoden.

Nya certifikat för sjömän ombord på fartyg som omfattas av IGF-koden

De sjömän som kommer att tjänstgöra på fartyg som drivs av flytande naturgas (LNG) och omfattas av IGF-koden i enlighet med SOLAS kommer att behöva ett nytt certifikat. IGF-koden träder ikraft den 1 januari 2017 vilket innebär att de som tjänstgör på redan existerande LNG-fartyg inte omfattas av kravet. För mer information, se dokumentet Nya certifikat för sjömän ombord på fartyg som omfattas av IGF-koden.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!