Ansökan om att få ett luftfartyg klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde

TSL7416

Av föreskrift TSFS 2021:44 framgår det att ett luftfartygs registrerade ägare eller brukare kan ansöka om att få luftfartyget klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde, utifrån de kriterier som anges i dessa föreskrifter.

Ett beslut om luftfartyg klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde innebär befrielse från kommande registerhållningsavgift och kommande avgift för fortlöpande luftvärdighetsövervakning, under förutsättning att kriterier vid tidpunkten för ansökan och gynnande beslut om klassificering som luftfartyg av kulturhistoriskt värde fortsatt gäller. Ett gynnande beslut kan återkallas om luftfartyget inte längre uppfyller kriterierna.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.