Krav på fordonsbaserad trafikstyrning och signalering

Lagkrav för godkännande

För den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem gäller krav enligt järnvägstekniklagen (2022:366). Där framgår att delsystem och driftskompatibilitetskomponenter ska uppfylla krav i tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) och nationella krav om

  1. säkerhet,
  2. tillförlitlighet och tillgänglighet
  3. hälsa
  4. miljöskydd
  5. teknisk kompatibilitet, och
  6. tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

De krav som ska uppfyllas är de väsentliga kraven enligt driftskompatibilitetsdirektivet (EU) 2016:797 och för fordon med ERTMS/GSM-R ska kraven i TSD Trafikstyrning och signalering (EU) 2019:776 uppfyllas. För fordonsbaserad trafikstyrning och signalering finns också nationella krav i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2022:36.

TSFS 2022:36 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om järnvägsfordon (nationella regler)

De delar av järnvägssystemet som inte hör till den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem är

  • funktionellt avskild järnväg för persontrafik (Roslagsbanan, Saltsjöbanan),
  • privatägda järnvägsnät som ägaren eller en operatör använder för sin godsverksamhet och
  • järnvägsnät för historiska ändamål eller turiständamål.

Dessa järnvägar och de fordon som används på dem regleras inte av järnvägstekniklagen, utan av lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem. Där står att järnvägsinfrastruktur, fordon och annan materiel i ett järnvägssystem ska vara av sådan beskaffenhet att skador till följd av verksamhet som bedrivs i järnvägssystemet förebyggs.

Radiokommunikation

Alla järnvägsfordon med förarhytt ska ha tågradio installerad ombord som är anpassad mot infrastrukturen. För järnvägsfordon inom tekniklagens område är det GSM-R som ska användas. Växlingsfordon eller arbetsfordon som aldrig är i kontakt med tågklarerare behöver inte utrustas med tågradio. Fordon inom den nationella lagens område kan ha annan typ av tågradio än GSM-R om banan de ska köra på använder det.

Nya järnvägsfordon med förarhytt ska ha tågradio enligt specifikationerna i TSD Trafikstyrning och signalering. Dessa specifikationer anger att tågradion ska ha skydd mot störning från telekommunikationsnät med bredbandssystem typ UMTS and LTE. Även befintliga järnvägsfordon med förarhytt behöver ha skydd mot sådana störningar, t.ex. frekvensfilter.

Detta krav gäller även för radion i ERTMS ombordsystem (EDOR). Radiomiljön i Sverige är nu förändrad så att telekomoperatörerna får koppla upp sina s.k. 4G-nät, vilka kan ge allvarliga störningar på järnvägens GSM-R frekvenser.

Tågskyddssystem

Inom tekniklagens område gäller att för nya järnvägsfordon med förarhytt är det obligatoriskt med tågskyddssystemet ERTMS i version Baseline 3. Undantag finns för exempelvis arbetsfordon.

För järnväg finns i Sverige ett gemensamt nationellt tågskyddssystem, ATC2 (även benämnt klass B-system). Detta system är på väg att ersättas av ERTMS, som är det gemensamma europeiska tågskyddssystemet.

För att ERTMS-utrustade fordon ska kunna köra på infrastruktur utrustad med ATC2 med ett fungerande tågskyddssystem, måste fordonet ha ett särskilt system som översätter mellan ERTMS och ATC2, en så kallad STM (Specific Transmission Module).

Arbetsfordon och växlingslok som inte ska användas på ERTMS-banor behöver inte utrustas med ERTMS. De behöver inte heller utrustas med ATC2.

För nya fordon inom nationella lagens område finns inget krav på att utrusta med tågskyddssystem. Det generella kravet på att säkerhetsnivån ska bibehållas och att såväl verksamhet som materiel i järnvägssystemet ska vara säkra gäller dock. Detta innebär till exempel att trafikeringsreglerna måste anpassas om tågskyddssystem saknas.

Gällande TSD

På sidan tekniskt godkännande järnväg finns länkar till de gällande versionerna av de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD). Där hittar du också en länk till TSD Trafikstyrning och signalering som innehåller kraven på ERTMS och GSM-R.

Tekniskt godkännande järnväg

Vid godkännande av ett delsystem som helt eller delvis omfattas av krav i TSD ska den sökande engagera ett anmält organ. Detta organ ska granska att delsystemet uppfyller kraven i  TSD.

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) har tagit fram vägledningar som ska underlätta tillämpningen av TSD:erna vid godkännande av delsystem. För trafikstyrning och signalering finns en vägledning som du hittar på ERA:s hemsida.

ERA: ERTMS-TSI-Guide-Annex01-CCS-TSI

Europeiska järnvägsbyrån (ERA) har även tagit fram en vägledning med mall för Anmält Organ att använda, då de presenterar restriktioner, användarvillkor och ytterligare funktioner i sina certifikat: 

ERA: Restrictions and conditions and added functions

Transporstyrelsen, Europeiska järnvägsbyrån (ERA) och Godskorridor 1 & 3 har tagit fram vägledningar för att underlätta tillämpningen av TSD:erna vid godkännande av delsystem. För fordonsbaserad trafikstyrning och signalering finns följande tre vägledningar förutom de som gäller generellt för alla strukturella delsystem. Vägledningarna får läsas i tillämpliga delar. De är av äldre datum, de är inte anpassade till regelverket enligt fjärde järnvägspaketet och referenser med mera är inte uppdaterade.

Vägledning om krav på fordons GSM-R-installationer.
Denna vägledning är till hjälp för att uppfylla kapitel 4.4 och 6.4 i vägledningen "Granskning av järnvägsfordons samverkan med svensk järnvägsinfrastruktur".

Vägledning om krav på fordons ATC-installationer.

Denna vägledning är till hjälp för att uppfylla kapitel 4.2 och 6.2 i vägledningen "Granskning av järnvägsfordons samverkan med svensk järnvägsinfrastruktur".

Vägledning för godkännande av fordon vid installation av delsystemet fordonsbaserad trafikstyrning och signalering.

Denna vägledning har tagits fram för att beskriva processen för godkännande av fordon vid installation av delsystemet fordonsbaserad trafikstyrning och signalering, ETCS/STM.

Nationella krav

Ett TSD-kompatibelt delsystem ska förutom krav i TSD även uppfylla de nationella krav som Sverige notifierat. Krav för fordon inom tekniklagens område finns i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2022/36, där man återfinner kraven på fordonsbaserad trafikstyrning och signalering i tredje kapitlet. Dessa krav ska kontrolleras av ett utsett organ (engelska Designated Body) som den sökande ska engagera. Det utsedda organet ska sedan skriva ett kontrollintyg. I Sverige är det Transportstyrelsen som utser de utsedda organen.

Då en ny STM tas fram för Sverige, ska STM-funktionen när den är integrerad i fordonet ha egenskaper och funktioner som är kompatibla med den markbaserade delen av ATC2. För att åstadkomma det bör nedanstående specifikationer följas.

Standarderna EN 50126, EN 50128 och EN50129 är obligatoriska, men senare versioner av standarderna än de i dokumenten angivna får användas. En oberoende granskare, så kallad assessor (på engelska Independent Safety 'assessor) ska granskska säkerhetsarbetet och skriva en rapport. För att Transport­styrelsen ska kunna acceptera rapporten behöver assessorn enligt kraven i standarderna vara oberoende både personligen och organisatoriskt till det projekt hen ska granska. Assessorn behöver också ha kunskaper om tekniken och om processen för hur säkerhetskritiska system tas fram.

En STM-funktion som är avsedd för ETCS basversion 3 bör uppfylla kraven i Transportstyrelsens dokument STM FRS BVS 544.65001, version 6.1, och STM GRS 100200 E004 TR GRS, version 6.1

STM FRS BVS 544.65001, version 6.1, 2017-05-12

STM General Technical Requirements 100200 E004  TR GRS, version 6.1 

För en STM som används mot en ETCS basversion 3.4 ska följande specifikationer användas:

STM FRS BVS 544.65001, version 6.0, 2014-11-07

STM General Technical Requirements 100200 E004 TR GRS, version 6.0 

För en STM som används mot en ETCS basversion 2 (2.3.0d) ska följande specifikationer användas:

STM FRS BVS 544.65001, version 5.2, 2014-11-07    

STM General Technical Requirements  100200 E004,TR GRS version 5.2, 2014-10-08

Följande dokument innehåller motsvarande information för den tidigare versionen 5.1. Denna är fortfarande giltig och kan användas i tillämpliga delar. Viss felrättning av denna version har skett i den nya versionen 5.2.

STM FRS BVS 544.65001, version 5.1, 2009-10-28

STM General Technical Requirements Specification 100200 E004, version 5.1, 2009-10-28

Nedanstående dokument är tillämpliga för alla ovanstående versioner.

STM-leverantören ska tydligt klargöra vilka krav som dennes
STM-lösning ställer på det säkerhetsrelaterade gränssnittet mot fordonet.

Säker integration mellan fordonsbaserad och markbaserad trafikstyrning och signalering

När Transportstyrelsen godkänner delsystem och fordon kontrollerar vi att dessa delsystem och fordon är konstruerade, byggda och installerade på ett sådant sätt att de väsentliga kraven uppfylls när delsystemet/fordonet integreras i järnvägssystemet. Bland annat ingår kontroll av integrationen mellan det fordonsbaserade och det markbaserade delsystemet för trafikstyrning och signalering. Alla funktioner som påverkar de väsentliga kraven ingår, oavsett om de härstammar från TSD-krav, nationella krav eller är egna funktioner.

De fordon som trafikerar en infrastruktur har ett tågskyddssystem och ett radiosystem ombord, som båda är av en viss modell och version. För att godkänna fordonet med delsystemet fordonsbaserad trafikstyrning och signalering måste delsystemet visa både kompabilitet och säker integration mot det markbaserade delsystemet trafikstyrning och signalering.

För tekniklagens område hanteras detta genom ETCS-systemkompatibilitet (ESC) och radiosystemkompatibilitet (RSC). Infrastrukturförvaltare är ansvariga för att ta fram parametrar och testfall för ESC och RSC samt att få dessa godkända av ERA. Mer information om systemkompatibilitet och vilka parametrar som godkänts av ERA finns beskrivet på ERA:s hemsida.

ERA

Om något ombordsystem ändras behöver den som ansvarar för ändringen säkerställa att det uppdaterade systemet fortsatt uppfyller kraven för parametrarna.

Hur ESC/RSC påverkar markgodkännande finns beskrivet på sidan:

Krav på markbaserad trafikstyrning och signalering

Den säkra integrationen mellan fodonet och en specifik linje i järnvägsnätet ingår inte i godkännandet. Detta hanteras via kontroll av ruttkompatibilitet i järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem. Järnvägsföretaget har ansvar att fordonet endast framförs på infrastruktur som är kompatibel och säkert integrerad med fordonet.

När det gäller järnvägsfordon inom nationella lagens område godkänns tågskyddssystemets ombord- och markdelar alltid tillsammans, eftersom fordon för sådana banor endast trafikerar sina hemmabanor.

Nytt tågsystem för nationella fordon

För fordon inom nationella lagens område är det tillåtet att utveckla nya tågskyddssystem eller att uppdatera de befintliga, exempelvis med nya funktioner. När detta görs ska det färdiga systemet vara säkert. Detta kan den sökande visa genom att använda standarderna EN 50126, EN 50128 och EN50129. Man följer då en process när systemet tas fram och sammanfattar arbetet i ett säkerhetsbevis (på engelska Safety Case). En utomstående granskare, så kallad assessor (på engelska Independent Safety Assessor) ska granska säkerhetsarbetet och skriva en rapport.

En utomstående granskare ska godkännas av Transportstyrelsen. För att undvika dubbelarbete är det lämpligt att inhämta Transportstyrelsens godkännande innan granskaren påbörjar sitt arbete. Våra krav är att granskaren är oberoende både personligen och organisatoriskt till det projekt hen ska granska samt att hen har kunskaper kring både tekniken och processen för hur säkerhetskritiska system tas fram.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!