Krav på markbaserad trafikstyrning och signalering

Lagkrav för godkännande

För den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem gäller krav enligt järnvägstekniklagen (2022:366). Där framgår att delsystem och driftskompatibilitetskomponenter ska uppfylla krav i tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) och nationella krav om

  1. säkerhet,
  2. tillförlitlighet och tillgänglighet, 
  3. hälsa, 
  4. miljöskydd,
  5. teknisk kompatibilitet, och
  6. tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

För markbaserad trafikstyrning och signalering finns inga föreskrivna nationella krav. De krav som ska uppfyllas är de väsentliga kraven enligt driftskompatibilitetsdirektivet (EU) 2016:797 och för banor med ERTMS ska kraven i TSD Trafikstyrning och signalering (EU) 2019:776 uppfyllas.

De delar av järnvägssystemet som inte hör till den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem är

  • funktionellt avskild järnväg för persontrafik (Roslagsbanan, Saltsjöbanan),
  • privatägda järnvägsnät som ägaren eller en operatör använder för sin godsverksamhet och
  • järnvägsnät för historiska ändamål eller turiständamål.

Dessa järnvägar regleras inte av järnvägstekniklagen, utan av lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem. Där står att järnvägsinfrastruktur, fordon och annan materiel i ett järnvägssystem ska vara av sådan beskaffenhet att skador till följd av verksamhet som bedrivs i järnvägssystemet förebyggs.

Tillämpning av kraven för anläggningsprojekt med tidigare godkänd teknik

För att visa att man uppfyller lagkraven ska den som vill ändra i en signalanläggning skicka in underlag enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2022/47 (för det som regleras av järnvägstekniklagen) eller TSFS 2022/48 (för det som regleras av nationella lagen).

Den sökande behöver redovisa sin kravspecificeringsprocess, vilket är den process där sökanden identifierar, fördelar, implementerar och validerar krav för att säkerställa att alla relevanta krav uppfylls. För tekniklagens område ska den sökande visa hur man tillämpat riskhanteringsprocessen i CSM-RA förordningen (EU) nr 402/2013.

För den nationella lagens område kan Transportstyrelsen ställa krav på att en utomstående granskare anlitas för att bedöma om en fast installation uppfyller kraven på säkerhet. En utomstående granskare ska godkännas av Transportstyrelsen.

Tillämpning av kraven för utvecklingsprojekt

Då ett nytt säkerhetskritiskt trafikstyrnings- eller signaleringssystem tas fram, såsom ställverk, tågskyddssystem eller vägskyddsanläggning eller delar av dessa, ska det vara säkert. Detta kan den sökande visa genom att använda standarderna EN 50126, EN 50128 och EN50129. Man följer då en process när systemet tas fram och sammanfattar arbetet i ett säkerhetsbevis (på engelska Safety Case). En oberoende granskare, så kallad assessor (på engelska Independent Safety Assessor) ska granska säkerhetsarbetet och skriva en rapport. För att Transport­styrelsen ska kunna acceptera rapporten behöver assessorn enligt kraven i standarderna vara oberoende både personligen och organisatoriskt till det projekt hen ska granska. Assessorn behöver också ha kunskaper om tekniken och om processen för hur säkerhetskritiska system tas fram.

Radiokommunikation

All infrastruktur för järnväg, tunnelbana och spårväg ska vara utrustad med ett radionät för kommunikation med fordonens tågradio. För järnvägsinfrastruktur är det GSM-R som ska användas, med undantag för fristående förortsbanor, anläggningar för eget gods på egen infrastruktur samt museibanor där annan typ av radionät är tillåten.

Tågskyddssystem

Vid utbyggnad eller modifiering av linjer som har tågskyddssystem så ska det finnas tågskyddssystem även på den utbyggda delen.

För järnväg finns i Sverige ett gemensamt nationellt tågskyddssystem, ATC2. Detta system är på väg att ersättas av ERTMS, som är det gemensamma europeiska tågskyddssystemet.

EU har pekat ut vissa korridorer i det europeiska järnvägsnätet, där man har särskilda krav på att medlemsstaterna ska införa ERTMS. Den enda korridor som berör Sverige är korridoren Skandinavien - Medelhavet. Hela den korridoren ska vara utrustad med ERTMS till år 2030 enligt förordning 1315/2013, med en mer detaljerad tidplan i förordning 2017/6 om den europeiska genomförandeplanen för det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg.

EU förordning 1315/2013

EU förordning 2017/6

Information om införandet av ERTMS finns på Trafikverkets hemsida.

Trafikverket

Gällande TSD

På sidan tekniskt godkännande järnväg finns länkar till de gällande versionerna av de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD). Där hittar du också en länk till TSD Trafikstyrning och signalering som innehåller kraven på ERTMS och GSM-R.

Tekniskt godkännande järnväg

Vid godkännande av ett delsystem som helt eller delvis omfattas av krav i TSD ska den sökande engagera ett anmält organ. Detta organ ska granska att delsystemet uppfyller kraven i TSD. Läs mer om anmälda organ på webbsidan om granskningsorgan för spårtrafik.

Granskningsorgan

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) har tagit fram vägledningar som ska underlätta tillämpningen av TSD:erna vid godkännande av delsystem. För trafikstyrning och signalering finns en vägledning som du hittar på ERA:S hemsida.

ERA: ERTMS-TSI-Guide-Annex01-CCS-TSI

Nationella krav

Ett delsystem för järnväg ska förutom krav i TSD även uppfylla de nationella krav som Sverige notifierat.

I dagsläget har inte Transportstyrelsen inte identifierat något behov av nationella krav för fasta installationer. Därför finns inga notifierade nationella krav.

Säker integration mellan fordonsbaserad och markbaserad trafikstyrning och signalering

När Transportstyrelsen godkänner infrastruktur kontrollerar vi att dess ingående delsystem är konstruerade, byggda och installerade på ett sådant sätt att de väsentliga kraven uppfylls när de integreras i järnvägssystemet. Integrationen mellan det fordonsbaserade och det markbaserade delsystemet ingår i detta och "järnvägssystemet" omfattar de fordon som trafikerar infrastrukturen. Alla funktioner som påverkar de väsentliga kraven ingår, oavsett om de härstammar från TSD-krav, nationella krav eller är egna funktioner. 

De fordon som trafikerar en infrastruktur har ett tågskyddssystem och ett radiosystem ombord, som båda är av en viss modell och version. För att godkänna infrastrukturen med delsystemet markbaserad trafikstyrning och signalering måste delsystemet visa både kompabilitet och säker integration mot det fordonsbaserade delsystemet trafikstyrning och signalering.

För tekniklagens område hanteras detta genom ETCS-systemkompatibilitet (ESC) och radiosystemkompatibilitet (RSC).

Infrastrukturförvaltare är ansvariga för att ta fram parametrar och testfall för ESC och RSC samt att få dessa godkända av ERA. Mer information om systemkompatibilitet och vilka parametrar som godkänts av ERA finns beskrivet på ERA:s hemsida. Om systemen ändras behöver infrastrukturförvaltaren säkerställa att dessa ändringar inte påverkar parametrarna.

ERA 

Hur ESC/RSC påverkar fordonsgodkännande finns beskrivet på sidan

Krav på fordonsbaserad trafikstyrning och signalering

ERTMS förhandsgodkännande

Innan en sökande börjar upphandla nya ERTMS-marksystem ska upphandlingsunderlaget skickas in till ERA för ett godkännande. Detta ska göras för att ERA ska kunna kontrollera att alla planerade  tekniska lösningar stämmer överens med relevanta TSD:er. Syftet är att vis kontrollera driftkompabiliteten i det planerade systemet i ett tidigt skede. För mer detaljerad information läs på eras hemsida om ERTMS trackside approval (på engelska)

ERA: ERTMS trackside approval

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!