Krav på arbetsmiljö och elektromagnetisk miljö vid godkännande av spårfordon

Vid godkännanden av nya, "importerade" och ombyggda spårfordon granskar Transportstyrelsen endast att fordonen uppfyller väsentliga krav enligt EU:s driftskompatibilitetsdirektiv EU 2016/797.

Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket har regler som ska uppfyllas vid arbete i nya spårfordon. Dessa regler är införda enligt EU:s motsvarande direktiv. Transportstyrelsen eller Europiska järnvägsbyrån ska dock inte granska om dessa krav är uppfyllda vid godkännande av fordon. Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket myndigheter kan dock göra tillsyn som riktar sig mot fordonens utformning och vidta åtgärder om fordonen inte uppfyller kraven.

Det är lämpligt att den som upphandlar nya, importerade eller ombyggda spårfordon ställer krav på att fordonen uppfyller all relevant lagstiftning. Den som söker godkännande av nya järnvägsfordon ska också intyga att fordonen uppfyller EU:s relevanta lagstiftning.

Utifrån arbetsmiljölagen (1977:1166) gäller bland annat att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsplatsen ska utformas så att arbets­tagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

Direktiv och föreskrifter

De direktiv, regler och standarder som bör tillämpas vid utformning av en förarhytt och andra utrymmen där personal vistas och arbetar tillämpas är följande:

 • Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1 överför direktiv 89/654/EEG till svenska regler (gäller inte formellt för arbetsplatser i transportmedel). För lok och motorvagnar finns det krav i EU:s förordning om TSD Lok och passagerarfordon 
  (EU nr 1302/2014) kap. 4.2.9.1.4.
 • Användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4 överför direktiv 2009/104/EG till svenska regler. För lok och motorvagnar finns krav som motsvarar detta direktiv i TSD Lok och passagerarfordon (EU nr 1302/2014) i kap 4.2.9.1.
 • Buller, AFS 2005:16 överför direktiv 2003/10/EG till svenska regler. Gäller formellt för spårvagnar och tunnelvagnar där arbetstagare exponeras av buller. För buller i förarhytt i lok, motorvagnar och arbetsfordon finns krav i EU:s förordning om TSD Buller (EU nr 1303/2014). Kommissionen anser att kraven i "Bullerdirektivet" är uppfyllda om fordonet klara
  TSD-kraven.
 • Tryckbärande anordningar AFS 2016:1 överför direktiv 2014/68/EU till svenska regler. Tryckluftsanordningar som är avsedda för fordonens funktion  t.ex. för bromssystem omfattas inte.
 • Föreskrifterna om enkla tryckkärl AFS 2016:2 som överför direktiv 2014/29/EU till svenska regler.
 • Föreskrifterna om elektromagnetiska fält (EMF) AFS 2016:3 överför direktiv 2013/35/EU som rör yrkesmässig exponering för EMF till svenska regler. Rådets rekommendation 1999/519/EG anger rekommenderade gränsvärden för passagerare i spårfordon. Standarderna EN 50500 och EN 50392 är lämpliga att använda för mätningar.
 • Elektrisk utrustning ELSÄK-FS 2016:1 överför lågspännings­direktivet 2014/35/EU till svenska regler. Det gäller för komponenter på spårfordon med spänningar mellan 50 och 1500 V.
 • För traktionsspänningar på lok och passagerarfordon gäller TSD Lok och passagerarfordon (EU nr 1302/2014) kap. 4.2.8 som bl.a. hänvisar till standard EN 50153.
 • Elektromagnetisk kompatibilitet ELSÄK-FS 2016:3 överför EMC-direktivet 2014/30/EU till svenska regler. Det gäller för alla spårfordon. Standarderna EN 50121-3-1 och EN 50121-3-2 är lämpliga att använda för mätningar av elektromagnetisk strålning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!