Krav på förortståg

Definitioner och regler

Förortståg för Roslags- och Saltsjöbanorna godkänns enligt den nationella processen, lag (2022:368) om nationella järnvägssystem och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:34). 

I godkännandeprocessen gör Transportstyrelsen en övergripande granskning av det nya spårfordonet. Vi begär också in tredjepartsgranskningar av vissa delfunktioner som gäller fordonets samverkan med infrastruktur och personal. Den sökande bör skicka en ansökan till Transportstyrelsen som kan avgöra vilka nationella regler som ska tillämpas.

De övergripande tekniska kraven och de vägledningar vi anger nedan gäller för förortståg. Det finns inga tvingande EU-regler som omfattar dessa typer av spårfordon. Däremot finns tekniska standarder som tillverkaren kan tillämpa. Transportstyrelsen accepterar normalt tekniska lösningar som uppfyller krav enligt EN-standard.

Även väsentliga ombyggnader och moderniseringar av befintliga spårfordon ska uppfylla de nationella kraven, dock endast avseende de modifierade funktionerna. Vid en modifiering av befintliga fordon ska också Transportstyrelsen avgöra vilka funktioner som ska granskas och om ett nytt godkännande krävs.

Inför en ombyggnad ska den sökande göra en riskvärdering. Denna ska visa att fordonet är minst lika säkert som före ombyggnaden.  Man kan använda metoder enligt EU-förordning 402/2013 CSM Riskvärdering även om denna formellt inte gäller för spårväg, tunnelbana och förortståg.

Nationella krav

Förortståg ska vara säkra och driftskompatibla. De ska därför uppfylla följande övergripande tekniska krav:

 • Nya spårfordon ska vara minst lika säkra som de fordon som idag går i motsvarande trafik. Sökanden ska visa att varje delfunktion i det nya fordonet är minst lika säkert som i befintliga fordon i samma typ av trafik.
 • Spårfordon ska kunna detekteras av infrastrukturens signalsystem t.ex. spårledningar.
 • Spårfordon ska samverka med tågskyddssystem i infrastrukturen. Även installationen av tågskyddssystem ombord ska samverka med fordonets broms och traktion. (EN 50126, EN 50128 och EN 50129 fas 1 - 10 är lämpliga för att visa detta)
 • Det ska finnas ett radiosystem för kommunikation med trafikledningen i förarhytterna.
 • Fordonet ska samverka gångdynamiskt med infrastrukturens spår. (EN 14363 är lämplig för att visa detta).
 • Fordonet dynamiska profil ska rymmas inom infrastrukturens fria rum.
 • Fordonet får inte sprida elektromagnetiska störningar till omgivningen. (EN 50121, EN 50500 och EN 50392 är lämpliga för att visa detta)
 • Fordonet ska samverka med infrastrukturens energisystem.
 • Fordon som blivit stående på linjen och urspårade fordon ska kunna bogseras och bärgas.
 • Fordonet ska vara tillförlitligt vid trafik, speciellt i de vinterförhållanden som råder på banan som fordonet är avsett för.
 • Det ska finnas förarmanualer på svenska. Dessa ska visa på fordonets begränsningar t.ex. största axellast, felavhjälpning samt metoder för bärgning och bogsering. (Vår vägledning: Förarhytt, manualer och säkerhetsutrustning i lok och motorvagnar gäller i tillämpliga delar)
 • Det ska finnas instruktioner för bärgning och bogsering av fordonet
 • Det ska finnas s.k. insatskort för räddningstjänsten avseende fordonstypen
 • Det ska finna en underhållsplan samt underhållsinstruktioner på svenska.
 • Tillverkaren ska ha ett acceptabelt kvalitetssystem som visar att alla fordon av en viss typ är likadana.

Den sökande ska visa att fordonet inklusive dokumentation och programvara uppfyller dessa krav på säkerhet och driftskompatibilitet. Transportstyrelsen begär normalt in tredjepartsgranskningar för att visa på fordonet uppfyller dessa tekniska krav.

Nationella krav gäller också för äldre importerade spårfordon som är godkända i en annat EU+-stat. För dessa fordon tillämpar Transportstyrelsen korsacceptans vilket innebär att vi accepterar vissa funktioner i det första landets godkännande utan ytterligare granskning, det finns dock ingen officiell lista på vilka funktioner vi accepterar utan ytterligare granskning.

Krav på installationer av tågskyddssystem och tågradio

Spårfordon med förarhytt ska normalt ha tågskyddssystem som är anpassad mot infrastrukturen. Vägledningarna för järnvägsfordon gäller i tillämpliga delar även för andra typer av spårfordon. Se krav under fliken ”Krav på fordonsbaserad trafikstyrning och signalering”.

Alla fordon med förarhytt ska ha tågradio som är anpassad mot infrastrukturen installerad ombord.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!