Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD)

EU:s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) anger tekniska regler för järnvägens delsystem. Transportstyrelsen tillämpar normalt dessa regler vid godkännanden av järnvägsfordon och -infrastruktur, se flik "Tekniskt godkännande". Det finns också s.k. funktionella TSD:er som anger operativa regler.

Tidigare var järnvägen till stor del uppbyggd efter nationella bestämmelser och behov. Syftet med de europeiska reglerna är dels att standardisera komponenter för att sänka järnvägens kostnader och öka konkurrenskraften, dels att möjliggöra för tågen att kunna framföras mellan olika medlemsländer utan några tekniska problem. TSD-reglerna gäller för järnväg, inte för spårvägar, tunnelbana eller funktionellt avskilda järnvägsnät (Roslagsbanan och Saltsjöbanan).

Strukturella och funktionella delsystem

Hela järnvägssystemet är indelat i olika delsystem. De strukturella delsystemen är:

  • infrastruktur
  • energi
  • markbaserad trafikstyrning och signalering
  • ombordbaserad trafikstyrning och signalering
  • rullande materiel.

TSD för de strukturella delsystemen återfinns under sidorna för godkännande av infrastruktur respektive spårfordon

De delsystem som finns i järnvägssystemet är:

  • drift och trafikledning
  • underhåll
  • telematikapplikationer avsedda för person- och godstrafik.

Delsystemen drift och trafikledning, underhåll samt telematikapplikationer är s.k. funktionella delsystem och dessa ska inte godkännas, till skillnad från de övriga. Delsystemet underhåll har ingen TSD, utan delsystemets krav är inarbetad i de övriga TSD:erna.

EU-kommissionen har tagit fram en vägledning som beskriver hur TSD ska tillämpas samt två bilagor som beskriver dels bedömning av överensstämmelse och EG-kontroll och dels ger exempel på tillämpning av TSD:er på olika stadier.

Granskningsmoduler för TSD

De granskningsmoduler som ska tillämpas vid granskning mot TSD:er finns beskrivet i nedan dokument.

Moduler för förfarandena för bedömning av överensstämmelse, bedömning av lämplighet för användning och EG-kontroll som ska användas i de TSD:er som kommissionen beslutar om (2010/713/EU).

TSD:erna anger vilka granskningsmoduler som den sökande får välja att använda. Det anmälda organet ska granska delsystem och driftskompatibilitetskomponenter enligt en eller flera av dessa moduler.

Ansökan om undantag från TSD

Om en sökande av någon anledning inte anser sig kunna uppfylla TSD, finns det under vissa förutsättningar en möjlighet att ansöka om och få undantag från att följa krav i en TSD. Undantag specificeras närmare i 2 kap. 2 § järnvägsteknikförordningen (2022:417). Detta gäller vanligen för långt gångna projekt när en ny eller ändrad TSD träder i kraft. TSD:erna anger övergångsregler inklusive tidsperspektiv för hur långt gångna projekt kan tillämpas. Projekt som följer övergångsreglerna behöver inte söka om undantag.

Ansökan om undantag skickas till Transportstyrelsen. Innehållet i en ansökan regleras i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/424 om inlämnande av uppgifter till kommissionen när det gäller att frångå tillämpningen av TSD. En ansökan om undantag från TSD ska innehålla sökandens namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter, utöver de uppgifter som anges i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/424.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!