Godkännande av infrastruktur för järnväg

Föreskrifter

Transportstyrelsen godkänner delsystem för järnväg enligt våra föreskrifter

TSFS 2022:47 Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer på den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem

TSFS 2022:48 Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer för nationella järnvägssystem

Kompletterande upplysningar

TSG 2022-11705: Kompletterande upplysningar TSFS 2022:47

Dokumentet TSG 2022-11705, Kompletterande upplysningar för godkännande av fasta installationer för svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem ger vägledning om hur det går till att få ett godkännande att ta i bruk en fast installation på den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem.

Ansökan om godkännande

När du planerar att ta en ny, ombyggd eller moderniserad järnvägsanläggning i bruk bör du kontakta Transportstyrelsen så tidigt som möjligt för en dialog om vilka krav som gäller för ett godkännande. Transportstyrelsen avgör om ett godkännande krävs.

Fyll i en blankett med uppgifter om den sökande och om anläggningen så tidigt som möjligt i processen. Ansökan behöver inte vara fullständig för att skickas in, den kan kompletteras efter hand under projektets gång.

Ansökan om godkännande av delsystem som är reglerade i TSD, fasta installationer Blankett G3

Ansökan om godkännande av spåranläggning eller järnvägsanläggning som ej är reglerade av TSD, Blankett G8.

Ett anläggningsprojekt kan ta tid. För att få en bra kontinuitet i godkännandeprocessen är det viktigt att vi för en löpande dialog under projektets gång. Det underlättar arbetet både för dig och för oss samtidigt som det förkortar våra handläggningstider.

Ansökan om godkännande samt handlingar och kompletterande dokument skickas till: jarnvag@transportstyrelsen.se

Vi föredrar elektroniska handlingar. När vi fått in en ny ansökan tar vår utsedde handläggare kontakt med den sökande och informerar bland annat om vem som är kontaktperson och vårt ärendenummer.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan.

EU-process för godkännande av järnvägsinfrastruktur

För järnvägsinfrastruktur som helt eller delvis omfattas av en TSD ska godkännande­ enligt den harmoniserade europeiska processen tillämpas, det vill säga anmälda organ ska granska och intyga att nya och modifierade funktioner i infrastrukturen uppfyller krav enligt gällande TSD:er. Se på sidan om Tekniskt godkännande vilka TSD:er (tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) som är tillämpliga.

Tekniskt godkännande

De anläggningar som inte omfattas av den nya metoden beskrivs i avsnittet om nationell godkännandeprocess.

När man tillämpar TSD ska det anmälda organet skriva ett kontrollintyg med en teknisk fil för det delsystem det anmälda organet har granskat. När alla relevanta kontrollintyg finns ska den sökande skriva en EG-kontrollförklarning med referenser till kontrollintygen och de tekniska filerna och lämna in denna med den slutliga ansökan om godkännande till Transportstyrelsen. Om det finns specialfall i TSD tillämpar vi den nationella processen för dem. När dessa underlag har presenterats kan Transportstyrelsen godkänna anläggningen enligt den harmoniserade europeiska processen.

Vid större ombyggnader och moderniseringar ska Transportstyrelsen avgöra om godkännande krävs och vilka funktioner som behöver granskas. Vid alla ändringar av befintlig infrastruktur ska "EU-förordningen (402/2013 rättad genom 2015/1136) om en gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning" tillämpas. Transportstyrelsen avgör om en ändring av en anläggning (med däri ingående delsystem) är av sådan karaktär och omfattning att ett nytt godkännande krävs. Därför är det viktigt att förslagsställaren till en ändring kontaktar Transportstyrelsen inför den tänkta åtgärden.

För en järnvägsinfrastruktur anges EU:s tekniska krav i "Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet" (TSD eller eng. TSI). Dessutom ska infrastrukturen uppfylla vissa nationella krav enligt specialfall i respektive TSD. När Transportstyrelsen godkänner en ny eller ändrad infrastruktur som omfattas av direktivet kan en eller flera av följande TSD:er tillämpas:

 • TSD Infrastruktur, tillämpas alltid
 • TSD Energi, tillämpas om det finns kontaktledning
 • TSD Tillgänglighet för funktionshindrade, tillämpas om det finns plattformar och/eller resecentra för resande
 • TSD Tunnelsäkerhet, tillämpas om det finns tunnlar med över 0,1 kilometer längd
 • TSD Trafikstyrning och signalering, tillämpning se sidan Krav på markbaserad trafikstyrning och signalering.

ERA har också tagit fram vägledningar för tillämpning av dessa TSD:er. (vägledningarna är på Engelska)

Innan en anläggning godkänns tillsvidare enligt EU-processen kan tidsbegränsade godkännanden behövas enligt förfaranden som beskrivs under den nationella processen nedan.

Nationell process för godkännande av infrastruktur för järnväg

Den nationella processen för infrastrukturgodkännande tillämpar vi för funktionellt fristående banor för persontrafik (Roslagsbanan och Saltsjöbanan), museibanor och för privatägda järnvägsnät som ägaren eller infrastrukturförvaltaren använder för godstrafik eller för icke-kommersiell persontrafik. Även vid tidsbegränsade godkännanden före ibruktagande av en anläggning kan vi tillämpa den nationella processen.

Den nationella processen innebär att Transportstyrelsen granskar de flesta funktioner och dokument som anger den nya eller ändrade infrastrukturen, men vi kan också begära att vissa dokument granskas av oberoende granskare. Detta avgörs i en dialog mellan den sökande och Transportstyrelsen.

Godkännandet kan vid behov delas upp i flera steg:

 • Godkännande för provkörning på avlysta spår
  (till exempel provkörning på anläggning med ny typ av växeldriv)
 • Godkännande för erfarenhetsdrift i kommersiell trafik
  (till exempel för att visa på anläggningens tillförlitlighet vid trafik i nordisk vinter)
 • Tidsbegränsat godkännande (till exempel i avvaktan på slutlig säkerhetsbevisning efter ibruktagandebesiktning)
 • Godkännande för trafik tillsvidare när fullständig dokumentation inklusive slutlig säkerhetsbevisning har presenterats.

Nationella regler för öppna punkter i TSD

För närvarande ser Transportstyrelsen inget behov av att reglera öppna punkter i TSD:er för infrastruktur. Europeiska järnvägsbyrån arbetar med att stänga de öppna punkterna, de öppna punkter som möjligen skulle ha varit aktuella för svenska förhållanden ingår i detta arbete. Det föreligger således inget behov av nationella krav eller nationell reglering av de öppna punkterna i dagsläget.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!