Krav på arbetsfordon

ERA eller Transportstyrelsen godkänner arbetsfordon för transport på spåranläggningar. Normalt godkänns inte fordonen i arbetsläget utan endast i transportläget. Arbetsläget faller under arbetsgivarens ansvar, som övervakas av Arbetsmiljöverket.

Ansökan

Arbetsfordon som går i högre hastighet än 20 km/h ska normalt godkännas av Transportstyrelsen eller ERA. Den sökande skall skicka in ansökan via ERA:s One-Stop Shop (OSS). Om fordonet endast ska trafikeras i Sverige kan den sökande välja Transportstyrelsen som godkännandeenhet. Om fordonet skall trafikeras i flera medlemsländer är det ERA som blir den godkännande enheten.

Den sökande kan välja att tillämpa antingen nationella tekniska regler (TSFS 2022:36) som granskas av utsett organ (DeBo) eller TSD:er som  granskas av anmälda organ (NoBo). När den sökande väljer att tillämpa TSD följer man process och regler för lok och passagerarfordon.

TSFS 2022:36 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om järnvägsfordon (nationella regler)

För tidsbegränsade godkännanden för prov och passiv transport ska den sökande vända sig direkt till Transportstyrelsen. Då tillämpas processen enligt TSFS 2022:35.

TSFS 2022:35 Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av järnvägsfordon för svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem

Växlingslok och museifordon följer samma modell som arbetsfordon, men vissa standarder är speciellt tillämpliga för arbetsfordon t.ex. EN 14033-1. För tvåvägsfordon kan man använda kraven i standard EN 15746. Växlingslok och museifordon godkänns enligt föreskrifterna TSFS 2022:34.

TSFS 2022:34 Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av järnvägsfordon för nationella järnvägssystem

Gällande TSD:er

Sökanden kan välja tillämpa nedanstående TSD:er vid godkännande av arbetsfordon:

Importerade arbetsfordon med ett godkännande från annan EU+-stat ska också godkännas för trafik i Sverige. Detta görs genom att ansöka om utvidgat användningsområde i OSS.

Vid godkännande av ett arbetsfordon (eller en serie fordon) som helt eller delvis omfattas av TSD:er ska den sökande engagera ett eller flera anmälda organ. Dessa organ ska granska att fordonet uppfyller respektive TSD. Vid en modifiering av befintliga fordon avgör den sökande om det krävs nytt godkännande eller inte utifrån kriterier beskrivna i artikel 16 och/eller 15 i förordning (EU) 2018/545, Praktiska arrengeman i processen för godkännande av järnvägsfordon, PAVA.

PAVA (EU) 2018/545

Nationella krav, öppna punkter och specialfall

Arbetsfordon ska förutom krav i relevanta TSD:er även uppfylla nationella krav avseende de öppna punkter och specialfall som resp. TSD anger. De fordon som inte följer TSD Lok och passagerarfordon ska uppfylla alla relevanta nationella krav.

Transportstyrelsen har angivit nationella krav i föreskrifterna TSFS 2022:36.  Länk finns längre upp på sidan.

Vägledningar för arbetsfordon

Följande vägledningar anger tekniska lösningar för godkännande av nya, ombyggda och moderniserade arbetsfordon:

Ett arbetsfordon ska uppfylla krav på säkerhet och tillförlitlighet i vinterförhållandet inför godkännande i Sverige. Den sökanden bör därför visa att nya arbetsfordon har tillräcklig säkerhet och tillförlitlighet vid drift i vinterförhållanden. Detta bör man göra med en vintertest och erfarenhetsdrift i vintertrafik. Arbetsfordon som inte har genomfört vintertester får normalt operativa restriktioner angivna i godkännandet.

Järnvägsfordon som avses för trafik på Öresundsbron ska vara godkända för trafik både i Sverige och Danmark.

Krav på installationer av tågskyddssystem och tågradio

Järnvägsfordon med förarhytt ska normalt ha tågskyddssystem typ ETCS-STM eller ATC2 installerat. Se krav under fliken "Krav på fordonsbaserad trafikstyrning och signalering". Arbetsfordon och växlingslok kan godkännas utan tågskyddssystem. 

Alla fordon med förarhytt ska ha tågradio typ GSM-R installerat ombord. Dock kan vissa arbetsfordon och växlingslok godkännas utan installerad GSM-R utrustning. Dessa får då trafikrestriktioner i godkännandet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!