Marknadskontroll

Marknadskontroll inom järnvägsområdet är en metod som EU använder för att förhindra förekomsten av icke driftkompatibla produkter samt för att stoppa oseriösa importörer, tillverkare och anmälda organ.

Marknadskontrollen är viktig för att integrera marknaderna inom EU och för att konsumenter och företag ska ha förtroende för godkännandeprocessen.

Marknadskontrollen säkerställer driftskompatibiliteten

Marknadskontrollen säkerställer att delsystem och driftskompatibilitetskomponenter som kommer ut på marknaden uppfyller de väsentliga krav som ställs i TSD till exempel med avseende på hälsa, säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet, kompatibilitet och miljö.

Marknadskontrollen utförs enbart på de delsystem och komponenter som omfattas av TSD och som därigenom är nödvändiga för driftskompatibilitet. Marknadskontrollen utförs av säkerhetsmyndigheterna i respektive medlemsstat, det vill säga av Transportstyrelsen i Sverige.

Hur går kontrollen till?

En marknadskontroll sker antingen i samband med en driftkompatibilitetskomponents introduktion på marknaden, eller i samband med att ett delsystem tas i bruk (för godsvagnar i samband med registrering i Sverige). Marknadskontrollen kan också ske efter att komponenten eller delsystemet varit i bruk en tid.

Marknadskontrollen utförs genom en stickprovskontroll av det arbete som ett anmält organ har utfört.  Transportstyrelsen kontrollerar alltså att delsystem och komponenter uppfyller kraven på driftskompatibilitet, så som det definieras i TSD. Vid marknadskontrollen kan såväl en icke-överensstämmelse, som brister eller fel i TSD eller standarder upptäckas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!