Krav på godsvagnar

Övergångsregel om att använda oberoende granskare

Enligt övergångsbestämmelserna till järnvägstekniklagen (2022:366) får äldre föreskrifter tillämpas för mål och ärenden som inletts före lagens ikraftträdande. Det innebär att om man före 1 juni 2022 har ett pågående ärende om godkännande i One-Stop-Shop eller om tillfälligt godkännande eller om oberoende granskare hos Transportstyrelsen så får man fortsatt använda sig av en oberoende granskare istället för Utsett organ (DeBo) i godkännandeprocessen för det aktuella fordonet.

Tekniska regler

Godsvagnar som har axellast ≤ 25 ton och största tillåtna hastighet ≤ 160 km/h ska uppfylla kraven i relevanta TSD:er samt nationella krav avseende öppna punkter och specialfall. Övriga godsvagnar ska uppfylla nationella krav.

Gällande TSD:er

Följande TSD:er gäller för godsvagnar:

  • TSD Godsvagnar Förordning (EU) nr 321/2013 ändrad genom
  • Kommissionens förordning (EU) nr 1236/2013 av den 2 december 2013 om den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – godsvagnar” i Europeiska unionens järnvägssystem och om ändring av förordning (EU) nr 321/2013.
  • Kommissionens förordning (EU) 2015/924 av den 8 juni 2015 om ändring av förordning (EU) nr 321/2013 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i Europeiska unionens järnvägssystem
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/776 av den 16 maj 2019 om ändring av kommissionens förordningar (EU) nr 321/2013, (EU) nr 1299/2014, (EU) nr 1301/2014, (EU) nr 1302/2014 och (EU) nr 1303/2014, kommissionens förordning (EU) 2016/919 och kommissionens genomförandebeslut 2011/665/EU vad gäller anpassning till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 och genomförande av särskilda mål som anges i kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/1474
  • Konsoliderad version av TSD Godsvagnar.
  • Kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 av den 26 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller” , om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av beslut 2011/229/EU ändrad genom
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/774 av den 16 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1304/2014 vad gäller tillämpningen av den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller” på befintliga godsvagnar.

En godsvagn som uppfyller alla krav enligt kapitel 7.1.2 i TSD Godsvagnar godkänns av ERA för hela EU+NO+CH. Godsvagnar som även uppfyller Tillägg C i TSD godsvagnar märks med "GE" (för Go Everywere), alternativt "CW" (för Compatible With) om minst ett av tre speciella krav i Tillägg C inte uppfylls. Godsvagnar från andra OTIF-stater erkänns ömsesidigt inom hela OTIF-området (EU+ NO+ CH+ Sydösteuropa+ Mellanöstern+ Nordafrika) enligt OTIF:s regelverk. Äldre godsvagnar som var ömsesidigt godkända innan den första TSD Godsvagnar trädde ikraft (2007) och går under COTIF-avtalet och är märkta "RIV" är fortfarande ömsesidigt godkända. Dessa godsvagnar har fordonsnummer som börjar med 0, 1, 2 eller 3.

Godsvagnar som inte uppfyller alla krav enligt kapitel 7.1.2 i TSD Godsvagnar behöver ett särskilt godkännande för varje land den ska trafikera. Dessa godsvagnar har fordonsnummer som börjar med 4 eller 8.

Europeiska järnvägsbyrån (ERA) har tagit fram ett antal vägledningar som ska underlätta tillämpningen av TSD:erna vid godkännande av järnvägsfordon. För godsvagnar finns det följande vägledningar förutom de som gäller generellt för alla strukturella delsystem:

- ERA: Guide to TSI WAG

- ERA: Guide to TSI NOI

För att uppfylla kraven i TSD Buller är det nödvändigt att godsvagnar har så kallade kompositbromsblock (eller har skivbromsar). ERA har godkänt ett antal typer av kompositbromsblock som finns på ERA:s hemsida. Av testerna av bromsblocken framgår att de godkända typerna klarar säker trafik även i nordiskt vinterklimat. Fr.o.m. 2015-07-01 är kompositbromsblock en driftskompatibilitetskomponent. Godsvagnar som inte uppfyller kap. 7.1.2 i TSD Godsvagnar kan ha bromsblock som får försämrad bromsförmåga vid trafik i vinterförhållanden.

OBS! Under senare år har det visat sig att även s.k. godkända kompositbromsblock kan förlora bromsförmågan i nordiskt vinterklimat. Detta blir särskilt kritiskt då samtliga vagnar i ett tåg har sådana block.

- ERA: List of full approved composite brake blocks for international transport

Vid godkännande av en godsvagn (eller en serie godsvagnar) som helt eller delvis omfattas av TSD:er ska den sökande engagera ett eller flera anmälda organ. Dessa organ ska granska att fordonet uppfyller respektive TSD. Vid en modifiering av befintliga fordon så framgår det av TSD Godsvagnar och PA Fordonsgodkännande, EU 2018/545, när ett nytt godkännande krävs och om vad som ska granskas och av vem.

Nationella krav, öppna punkter och specialfall

TSD Godsvagnar omfattar inte godsvagnar med axellaster över 25 ton, typ malmvagnar, samt godsvagnar som går över 160 km/h. Dessa godsvagnar ska då uppfylla nationella regler vilket finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om järnvägsfordon (nationella regler) TSFS 2022:36.

TSFS 2022:36 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om järnvägsfordon (nationella regler)

Den sökande ska engagera ett eller flera utsedda organ (DeBo) för att dessa ska granska de nationella reglerna.

Transportstyrelsen har tagit fram olika vägledningar som anger de tekniska lösningarna för olika funktioner på spårfordon.

Följande dokument anger tekniska lösningar för godkännande av godsvagnar med axellaster över 25 ton samt godsvagnar som har största tillåten hastighet över 160 km/h:

Transportstyrelsen: Nationella regler för järnvägsfordons samverkan med svensk järnvägsinfrastruktur och övriga funktioner.

Fordonsprofiler - Dimensionering av järnvägsfordons yttermått  TDOK 2014:0143 (BVS 1586:22)

Detektorer – Förutsättningar för varmgångs- och tjuvbromsdetektering av järnvägsfordon TDOK 2014:0690 "BVS 1592.0201"

Krav för säker kortslutning av spårledningar TDOK 2014:0776 "BVS 544.14002"

Gångdynamiska förutsättningar för trafik med axellaster upp till och med 35 ton TDOK 2016:0508

-"Trafikverket: Utredning om kollisionsrisk mellan fordon i växlar på grund av långt buffertöverhäng i kombination med kort avstånd mellan hinderfrihetspunkt och isolskarv."

- se utdrag ur ERA:s databas för nationella referensdokument.

I TSD Godsvagnar anges länders speciella klimat- och miljöförhållanden. Där står att fordon ska vara anpassade för vintertrafik för att det ska få ett obegränsat godkännande i Sverige. Den sökanden ska visa att nya godsvagnar har tillräcklig säkerhet och tillförlitlighet i vinterförhållanden. Därför bör vintertest genomföras inför ett "permanent" godkännande av en godsvagn som innehåller nya tekniska lösningar som inte anses provade förut i vinterförhållanden. De godsvagnar som inte är anpassade för trafik i nordisk vinter får operativa restriktioner t.ex. lägre bromsvikt. Järnvägsföretaget är ansvarigt för att tillämpa denna typ av restriktioner.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!