Krav på lok och passagerarfordon

Nya lok och passagerarfordon ska normalt godkännas enligt "Den harmoniserade metoden", d.v.s. fordonen ska uppfylla kraven i relevanta TSD:er (EU:s Tekniska Specifikationer for Driftskompatibilitet) samt nationella krav avseende öppna punkter och specialfall.

Övergångsregel om att använda oberoende granskare

Enligt övergångsbestämmelserna till järnvägstekniklagen (2022:366) får äldre föreskrifter tillämpas för mål och ärenden som inletts före lagens ikraftträdande. Det innebär att om man före 1 juni 2022 har ett pågående ärende om godkännande i One-Stop-Shop eller om tillfälligt godkännande eller om oberoende granskare hos Transportstyrelsen så får man fortsatt använda sig av en oberoende granskare istället för Utsett organ (DeBo) i godkännandeprocessen för det aktuella fordonet.

Gällande TSD:er

Nya lok och passagerarfordon ska normalt uppfylla följande TSD:er för att bli godkända av Transportstyrelsen:

Fordonsbaserad trafikstyrning och signalering

Även väsentliga ombyggnader och moderniseringar av befintliga fordon ska uppfylla dessa TSD:er, dock endast avseende de modifierade funktionerna.

Transporstyrelsen och Europeiska järnvägsbyrån (ERA) har tagit fram ett antal tekniska dokument och vägledningar som ska underlätta tillämpningen av TSD:erna vid godkännande av järnvägsfordon.

Vid godkännande av ett fordon (eller en serie fordon) som helt eller delvis omfattas av TSD:er ska den sökande engagera ett eller flera anmälda organ. Dessa organ ska granska att fordonet uppfyller respektive TSD. Den sökande är ansvarig föra att avgöra vilka nationella regler som ska tillämpas. Vid en modifiering av befintliga fordon enheten som ansvarar för ändringen tillämpa artikel 15 och 16 i förordning (EU) 2018/545.

Nationella krav, öppna punkter och specialfall

TSD-kompatibla Lok och passagerarfordon ska förutom krav i relevanta TSD:er även uppfylla nationella krav avseende de öppna punkter och specialfall som resp. TSD anger. Flera nya TSD:er trädde i kraft 1 januari 2015, dessa gäller för trafik på hela det europeiska järnvägsnätet.

I TSD:erna finns specialfall för Sverige som är nödvändiga för fordonens kompatibilitet med Trafikverkets infrastruktur och det nordiska vinterklimatet. Det finns också s.k. öppna punkter där det saknas specifikationer i TSD. Nya, ombyggda och moderniserade fordon ska granskas enligt nationella regler avseende specialfall och öppna punkter. Den sökande ska engagera ett eller flera utsedda organ (DeBo) för att dessa ska granske de nationella reglerna.

Transportstyrelsen har angivit nationella krav i föreskrifterna TSFS 2022:36. I den nya TSD Lok och passagerarfordon EU nr 1302/2014 finns motsvarande specifikationer angivna. För nya ombyggda och moderniserade lok och passagerarfordon gäller i första hand krav enligt TSD:n inför godkännandet. Endast avseende specialfall och öppna punkter gäller krav enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

TSFS 2022:36 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om järnvägsfordon (nationella regler)

Vägledningar för lok och passagerarfordon

Följande vägledningar anger accepterade tekniska lösningar för godkännande av lok och passagerarfordon:

I TSD Lok och passagerarfordon står angivet ett svenskt specialfall att fordon ska vara anpassade för vintertrafik för att det ska få ett obegränsat godkännande i Sverige. Den sökanden ska visa att nya lok och passagerarfordon har tillräcklig säkerhet och tillförlitlighet i vinterförhållanden. Därför bör vintertest och erfarenhetsdrift i vintertrafik genomföras inför ett "permanent" godkännande av fordonet utan operativa restriktioner.

Järnvägsfordon som avses för trafik på Öresundsbron ska vara godkända för trafik både i Sverige och Danmark.

Utvidgat användningsområde

Importerade fordon med ett godkännande från annan EU+-stat ska också godkännas för trafik i Sverige. Detta görs genom att ansöka om utvidgat område för användning i OSS.

Krav på installationer av tågskyddssystem och tågradio

Järnvägsfordon med förarhytt ska normalt ha tågskyddssystem typ ETCS-STM eller ATC2 installerat. 

Krav på fordonsbaserad trafikstyrning och signalering

Järnvägsfordon med förarhytt ska ha tågradio typ GSM-R installerat ombord. Tågradion ska vara skyddad från störningar från de s.k. 4G telekommunikationsnäten från och med 1 juli 2016.

Insatskort

För att få användas för passagerartrafik i Sverige så måste ett s.k. insatskort finnas för motorvagnar och personvagnar. Insatskortet beskriver fordonet så att räddningstjänsten, i händelse av en olycka, kan utföra sitt arbete säkert och effektivt. Från och med 2024-05-24 så ska insatskort skickas direkt till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap). En mall och instruktioner för hur insatskorten ska utformas finns på MSB’s hemsida. Mejladress och länk till mallen finns i Trafikverkets Järnvägsnätsbeskrivning.

Länk till trafikverkets hemsida: Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!