Militär praktik

Här får du information om hur du ska gå tillväga om du vill ansöka om ett utfärdande av ett Del-66 certifikat när en del av din grundläggande praktik är utförd på militära luftfartyg.

Grundläggande erfarenheter på militära luftfartyg

Den grundläggande militära erfarenheten är den praktik som krävs inför ett utfärdande av ett Del-66 certifikat i kombination med grundläggande civil erfarenhet. Transportstyrelsen accepterar grundläggande militär erfarenhet i samband med ett utfärdande av ett EASA Del-66 certifikat. Transportstyrelsen godtar 50 % av den grundläggande praktiktiden som är utförd på militära luftfartyg inför ett utfärdande av ett EASA Del-66 certifikat. Det kan endast ske i kombination med att den resterande praktiktiden är utförd på civila luftfartyg. Transportstyrelen accepterar grundläggande militär erfarenhet i samband med ett utfärdande av ett EASA Del-66 certifikat då den militära erfarenheten ej är äldre daterad än 2020-01-01.

Räkneexempel:

 • 1 år militär praktik räknas som 6 månader utförd praktik inför ett utfärdande av ett EASA Del-66 certifikat.
 • 2 år militär praktik räknas som 12 månader utförd praktik inför ett utfärdande av ett EASA Del-66 certifikat.

Att tänka på innan du börjar utföra din grundläggande praktik på militära luftfartyg.

Den organisation du arbetar eller praktiserar vid, föranmäler dig som sökande till Transportstyrelsen om du senare efter slutförd civil + militär praktik ämnar att ansöka om ett utfärdande av ett EASA Del-66 certifikat delvis baserat på militär praktik.

Föranmälan sker via blankett "Ansökan om tillgodoräknande av militär praktik vid utfärdande av Del-66 certifikat".

Vad är godkänd militär praktik?

 • Praktik ”hands on” där luftfartygsunderhållet signeras enligt RML (underhållsintyg) är godkänd praktik.
 • Praktik ”hands on” på militära luftfartyg (militärt registrerade, Ej SE-) är godkänd praktik.
 • Praktik ”hands on” på statsluftfartyg (ej militärt registrerade - under ombyggnad/modifiering, ej SE-) som i grunden har ett EU typintyg är godkänd praktik.
 • Praktik i komponentverkstad är godkänd praktik (luftfartygskomponenter). Dock får sökande endast tillgodoräkna sig max tot 1 år av total militär praktiktid i komponentverkstad.
 • Militär line eller Basemiljö enligt RML är godkänd praktik.
 • El och avionik specialist på militära luftfartyg är godtagbar praktik för kategori B2. Dock får sökande endast tillgodoräkna sig max tot 1 år av total militär praktiktid för kategori B1.
 • Struktur/produktion, är godkänd praktik. Dock får sökande endast tillgodoräkna sig max tot 1 år av total militär praktiktid genom struktur/produktion.
 • Praktik ska vara utförd på luftfartyg som är driftsatt och är i drift.
 • Praktik på museiföremål är ej godkänd praktik.

Praktik som bredare, planerare, praktik inom testverksamhet och praktik som projektledare är inte godtagbar praktik då den inte betraktas som grundläggande praktisk erfarenhet på luftfartyg (ej ”hands on”).

Att tänka på när du ska dokumentera den grundläggande militära erfarenheten

 • Praktiken måste gälla underhållsarbete på militära luftfartyg som är i driftsatta och i drift (ej museiföremål, experimental, nationella luftfartyg). 
 • Underhåll definieras som komponentbyten, felsökning, inspektioner, tillsyner och förekommande dokumentation.
 • Praktiken ska vara utförd på militära luftfartyg.
 • Praktiken ska täcka samtliga relevanta förekommande system (ATA) spritt över tid.
 • Praktiken ska intygas med loggbok eller praktiklista
 • En praktik uppgift (W/O - fpl typ)  per kalendervecka är att rekommendera.
 • Praktik ska vara arbeten mot arbetsordrar med spårbarhet.
 • Militär praktik får endast utföras i en organisation.
 • Militär praktik får inte utföras under en enskild flygtekniker.
 • Civil praktik får inte loggas i militär praktiklista, militär och civil praktik ska loggas i varsin separat praktiklista eller loggbok.

I den militära praktiklistan eller loggboken ska följande uppgifter framgå

 • Tiden, hel-/deltid/antal timmar
 • Luftfartstygstyp
 • Kategori/ underkategori
 • Arbetsuppgifter
 • Att du jobbat på luftfartyget som helhet, det vill säga i alla förekommande system (ATA) fördelat över tiden (inte i enbart i en komponentverkstad)
 • Underskrift av teknisk chef, kvalitetschef eller motsvarande.

För att dokumentera den grundläggande erfarenheten på militära luftfartyg kan du använda dig av Transportstyrelsens dokument  Dokumentation av grundläggande erfarenheter  eller egenhändig praktiklista.

Tidigare redan anställda inom försvarsmakten eller inom en organisation som utför underhåll på militära luftfartyg som sedan innan arbetat på ”gröna” luftfartyg, kan ett praktikintyg som årsvis dokumenterar den praktiska erfarenheten inom verksamheten vara hjälpligt.

Följande ska finnas med vid ansökan:

 • Form 19 - Ansökan ska skrivas på FORM 19, blankett L1742. Ansökan ska vara underskriven av sökanden och skickas in i original.
 • Grundläggande kunskaper Certificate of  Recognition från en Del-147 godkänd skola, Basic Training eller Basic Examination. Du kan få mer information om grundläggande kunskaper.
 • Grundläggande civila erfarenheter Loggbok eller praktiklista på utförd grundläggande erfarenhet på civila luftfartyg. Du kan få mer information om hur den grundläggande erfarenheten ska dokumenteras.
 • Grundläggande militära erfarenheter Loggbok eller praktiklista på utförd grundläggande erfarenhet på militära luftfartyg. Du kan få mer information om hur den ska dokumenteras tidigare i detta informationsavsnitt.
 • Kompletterande intyg för eventuell reducering av praktiktid vid Basic Examination Om du har deltagit vid en utbildning och har ett Basic Examination Certificate of Recognition, kan din praktiktid reduceras efter bedömning av Transportstyrelsen. Vid sådana fall måste det finnas ett intyg ifrån Del-147-skolan, som styrker att du deltagit i skolans utbildning och framför allt i skolans schemalagda praktik.

Frågor

Frågor angående militär praktik i samband med utfärdande av ett EASA Del-66 certifikat besvaras med frågor till:

flygtekniker@transportstyrelsen.se

Skicka din ansökan tillsammans med tillhörande dokument via e-post till

luftfart@transportstyrelsen.se

Föranmälan om militär praktik kan även skickas till följande adress:

Transportstyrelsen, Luftfartsavdelningen, 601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!