Del-66 begränsningar

Det finns olika begränsningar som kan förekomma i ett EASA Del-66 certifikat. Vissa begränsningar har införts vid konvertering av flygteknikercertifikatet från det nationella regelverket till EASA, och begränsningar som har införts inom EASA regelverket över tid. Här får du information om hur du ska gå tillväga om du har en Del-66 begränsning i certifikatet och vill få bort den.

Del-66 begränsningar indelas i:

 • EASA Del-66 begränsningar
 • Nationella begränsningar (Bilaga I, Anex I).

Befintliga Del-66 begränsningar

 • Excluding ELA1 Aeroplanes
 • Excluding Electric Propulsion
 • Excluding glasscockpit aircraft
 • Excluding aircraft with variable pitch propeller
 • Excluding aircraft with retractable undercarriage
 • Excluding aircraft with pressurized cabin
 • Excluding Metal Structure Aeroplanes
 • Excluding Wooden Structure Aeroplanes
 • Excluding Composite Structure Aeroplanes
 • Excluding Aeroplanes with Metal tubing structure covered with Fabric
 • L4H: Hot-Air Ships, Excluding ELA2
 • L4H: Hot-Air Ships, Limited Only To Envelope on ELA1
 • L3H: Gas Ballons Limited Only To Envelope
 • Limited to Ballon Envelope Only
 • Limited to engine installation
 • Limited to electrical and avionics systems
 • Avionics, Limitation: 3, 4, 5, 6

Befintliga nationella (Tillägg-I, Anex-I) begränsningar

 • Excluding glasscockpit AC
 • Excluding aircraft with variable pitch propeller
 • Excluding aircraft with retractable undercarriage
 • Excluding aircraft with pressurized cabin
 • Excluding Metal Structure Aeroplanes
 • Excluding Wooden Structure Aeroplanes
 • Excluding Composite Structure Aeroplanes
 • Excluding Aeroplanes with Metal tubing structure covered with Fabric
 • Limited to electrical and avionics systems
 • Only valid with valid EASA Part-66 licence from org member state
 • Swedish national aircraft maintenance licence only - NOT EASA

Hur kan man få bort en begränsning som man har i EASA Del-66 certifikatet?

Begränsningar går oftast att avlägsna genom uppvisande av teoretiska kunskaper, praktisk erfarenhet, examinationer eller en kombination av ovan. Avlägsnande av EASA begränsningar krävs praktik utförd på EASA luftfartyg.

Begränsningar

Begränsning: Excluding ELA1 Aeroplanes:

 • Begränsning Excluding ELA 1 medför att serivce och underhåll (CRS - underhållsintyg) ej kan utföras på ELA1 luftfartyg. För borttagning av begränsning av” Excluding ELA1 aeroplanes”, krävs examination i EASA Del-66 Modul 11B (kategori B1.2) Piston Aeroplane Aerodynamics, structures and systems Del-66 begränsningar - Transportstyrelsen samt uppvisande av praktisk erfarenhet utförd på praktiklista baserad på AMC Appendix II. Praktik ska vara utförd på EASA luftfartyg. Arbetsorder och kopia på luftfartygets CRS ur luftfartygets tekniska journal eller motsvarande ska uppvisas i ansökan. Uppvisande av utbildning och praktik i Trä & Duk om relevant. Uppvisande av utbildning och praktik i Kompositstruktur om relevant. Utförd praktik enligt Transportstyrelsens praktiklista ”Basic Practical Experience Logbooks” för EASA Part-66 (B1/L) Aircraft Maintenance Licence eller motsvarande ska uppvisas.

Begränsning: Excluding Electric Propulsion:

 • Begränsning Excluding Electric Propulsion medför att service och underhåll (CRS - underhållsintyg) ej kan utföras på elektriskt framdrivna luftfartyg. För borttagning av begränsning av ”Excluding Electric Propulsion” krävs examination i EASA Del-66 kategori L, Modul 8 L – Powerplant med godkänt resultat, samt uppvisande av praktisk erfarenhet utförd på praktiklista baserad på AMC Appendix II. Praktik ska vara utförd på EASA luftfartyg. Arbetsorder och kopia på luftfartygets CRS ur luftfartygets tekniska journal eller motsvarande ska uppvisas i ansökan. Utförd praktik enligt Transportstyrelsens praktiklista ”Basic Practical Experience Logbooks” för EASA Part-66 (B1/L) Aircraft Maintenance Licence eller motsvarande ska uppvisas.

Begränsning: Excluding glasscockpit aircraft:

Begränsning "Excluding glasscockpit aircraft" medför att B2-underhållsintyg (B2-CRS) ej kan utföras på de typer i Del-66 certifikatet som är utrustat med "glass cockit" eller "EFIS".

För dig med konverterat MM-certifikat till ett EASA Del-66 certifikat (JAR-66 där i mellan) och som inte hade någon luftfartygstyp med "glass cockpit" (EFIS) i MM-certifikat vid konverteringstillfället krävs att en kompletterande examinering utförs i M4, M5, M13 och M14 för att uppnå full behörighet i kategori B2.

Nedanstående tabell redovisar berörda delar som saknas i MM-utbildningen.

Modul 4 Modul 5 Modul 13 Modul 14
Under-modul Nivå  Under-modul Nivå  Under-modul Nivå  Under-modul Nivå 
4.1.1 b) 2 5.1 3 13.3 3 14.1 b) 2
4.1.2 b) 2 5.6 b) 2 13.4 3    
4.1.3 b) 2 5.7 2 13.10 2    
4.2 2   5.8 2        
4.3 b) 2 5.10 2        
    5.13 2        
    5.14 2        
    5.15 2      

För borttagning av Excluding glasscockpit aircraft krävs uppvisande av något av följande:

 • Transportstyrelsens B2-avlimiteringsprov med godkänt resultat.
 • Godkända examinationer (CoR) från en Del-147 utbildningsorganisation i följande moduler:
  • Modul 4
  • Modul 5
  • Modul 13
  • Modul 14

Använd blankett "Ansökan om B2-Avlimiteringsprov":

B2- Avlimiteringsprov inom Del-66 (transportstyrelsen.se)

Begränsningar: Excluding aircraft with variable pitch propeller, Excluding aircraft with retractable undercarriage, Excluding aircraft with pressurized cabin:

För avlägsnande av ovan begränsningar krävs uppvisande av följande:

 • Genom uppvisande av relevant teoretisk utbildning efterföljande utförd praktisk erfarenhet.
 • Genom examination i Del-147 modul
 • Praktisk erfarenhet ska uppvisas genom en utförd praktiklista baserad på AMC Appendix II
 • Ska vara utförd under övervakning (supervision) av auktoriserad certifierad flygtekniker
 • Ska vara signerad av övervakande auktoriserad certifierad flygtekniker (supervisor)
 • Ska bestå av varierande praktikuppgifter riktade mot den begränsning som ska tas bort
 • Den praktiska erfarenheten ska inkludera samtliga de praktik uppgifter som ingår i en årlig tillsyn
 • Den praktiska erfarenheten ska utföras på endast en luftfartygstyp så länge den typen finns representerad i den grupp som begränsningen gäller.
 • Praktiken kan vara en utbildning från tillverkare, utbildningen ska i förväg vara godkänd av Transportstyrelsen
 • Genom utbildningen som då ska bestå av teoretisk och praktisk utbildning
 • Utbildning måste innehålla ett slutligt Assessment, som ska vara utförd och dokumenterad

Kontakta Transportstyrelsen för ytterligare information

Begränsningar: Excluding Metal Structure Aeroplanes, Excluding Wooden Structure Aeroplanes, Excluding Composite Structure Aeroplanes, Excluding Aeroplanes with Metal tubing structure covered with Fabric:

För avlägsnande av ovan begränsningar krävs uppvisande av följande:

 • Genom uppvisande av relevant teoretisk utbildning efterföljande utförd praktisk erfarenhet.
 • Genom examination i Del-147 modul
 • Praktisk erfarenhet ska uppvisas genom en utförd praktiklista baserad på AMC Appendix II
 • Ska vara utförd under övervakning (supervision) av auktoriserad certifierad flygtekniker
 • Ska vara signerad av övervakande auktoriserad certifierad flygtekniker (supervisor)
 • Ska bestå av varierande praktikuppgifter riktade mot den begränsning som ska tas bort
 • Den praktiska erfarenheten ska inkludera samtliga de praktik uppgifter som ingår i en årlig tillsyn
 • Den praktiska erfarenheten ska utföras på endast en luftfartygstyp så länge den typen finns representerad i den grupp som begränsningen gäller.
 • Praktiken kan vara en utbildning från tillverkare, utbildningen ska i förväg vara godkänd av Transportstyrelsen
 • Genom utbildningen som då ska bestå av teoretisk och praktisk utbildning
 • Utbildning måste innehålla ett slutligt Assessment, som ska vara utförd och dokumenterad

Kontakta Transportstyrelsen för ytterligare information

Begränsning: L4H: Hot-Air Ships, Excluding ELA2:

 • Begränsning i L4H ”excluding ELA2” tas bort efter ansökan samt bevis på kompletterande praktik enligt krav i Appendix II till AMC till Annex III (Part 66). Ref. 66.A.50(b). Kontakta Transportstyrelsen

Begränsning: L4H: Hot-Air Ships, Limited Only To Envelope on ELA1:

 • Limitering tas bort efter ansökan samt bevis på examination i samtliga moduler för kategori L4H och L3H samt kompletterande praktik enligt krav i Appendix II till AMC till Annex III Ref.66.A.50 (b) och (c). Kontakta Transportstyrelsen

Begränsning: L3H: Gas Ballons Limited Only To Envelope:

 • Limitering tas bort efter ansökan samt bevis på examination i samtliga moduler för kategori L4H och L3H samt kompletterande praktik enligt krav i Appendix II till AMC till Annex III Ref.66.A.50 (b) och (c). Kontakta Transportstyrelsen

Begränsning: Limited to Ballon Envelope Only:

 • EASA Del-66 certifikat med ovan text är begränsat till reparationer endast till ballonghöljet, avseende sömnadsreparationer. För utökning av ett EASA Del-66 med ovan behörighet krävs examinationer i samtliga moduler för varje kategori. Kontakta Transportstyrelsen

Begränsning: Limited to Engine installation

Kompletterande examineringar i EASA Del-66 kategori L modulerna:

 • 1L, 2L, 3L 4L, 5L, 6L, 7L, 12L

Kompletterande praktik enligt krav i Appendix II till AMC till Annex III (Part 66). Aircraft Type Practical Experience, B) Sailplane and powered sailplane

Begränsning: Limited to electrical and avionics systems

 • Kontakta Transportstyrelsen

Begränsning: Only valid with valid EASA Part-66 licence from org member state

 • Kontakta Transportstyrelsen

Begränsning: Swedish national aircraft maintenance licence only - NOT EASA

 • Kontakta Transportstyrelsen

Begränsning: Avionics, Limitation: 3, 4, 5, 6

 • Kontakta Transportstyrelsen

För alla övriga befintliga förekommande begränsningar:

 • Kontakta Transportstyrelsen

Följande ska skickas in vid ansökan om avlägsnande av begränsning:

 • FORM 19
  Ansökan ska vara underskriven av sökanden och skickas in i original.
 • Del-66 certifikat
  Det senaste utgivna certifikatet ska skickas in i original.
 • Intyg
  Intyg bestående av genomförd teoretisk utbildning, praktisk erfarenhet, examination eller annan relevant kvalifikation. Du kan läsa mer om detta på sidan begränsning i certifikatet.

Kontaktperson begränsningar  flygteknikercertifikat Del-66:

Besöksadress:

Olai Kyrkogata 35, 601 73 Norrköping

Adress:

Transportstyrelsen, Olai Kyrkogata 35, Luftfartsavdelningen, Del-66,

601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!