6 månaders erfarenhet vartannat år

Här får du information om Del-66 certifikatets gilitighet och vilka krav du behöver uppfylla för att få utöva certifikatets befogenheter och privilegier över tid.

Grundkrav

Ett EASA Del-66 certifikat har en giltighetstid på fem år. Certifikatets gilitighet påverkas inte av huruvida du har praktiserat dina privilegier eller inte över tid. Ett Del-66 certifikat ska förnyas vart femte år för att upprätthålla sin giltighet.

För att du över tid ska kunna få utöva Del-66 certifikatets privilegier och införda befogenheter, behöver du uppfylla kravet på 6 månaders erfarenhet under de föregående 2 åren. Detta säkerställer att certifikatets införda privilegier utövas av certifierande personal med tillräcklig ny erfarenhet.

Om du inte längre uppfyller erfarenhetskravet förlorar du dina rättigheter att utöva dina rättigheter som certifierande underhållspersonel, du kan inte längre utföra underhållsintyg (CRS). Certifikatet kan fortfarande vara giltigt men utförande av privilegierna påverkas tills ny erfarenhet uppnåtts.

För att återfå förlorde privilegier på grund av erfarenhetskravet 6/24 kan man:

 • Fortsätta samla praktisk erfarenhet på luftfartyg tills man uppfyller erfarenhetskravet 6/24 igen.
 • Delta i en EASA Del-147 typkurs inkluderande OJT vid behov
 • Typexamination (luftfartyg tillhörande grupp 2, 3 eller 4), inkluderande praktisk bedömning (GM 66.A.20(b)2.1

För att undvika en för lång period utan erfarenhet bör arbetsdagarna fördelas över avsedd 6 månaders period.

Uppvisande av kortare praktiktider än grundkravet eller repitionsutbildningar på flygplanstyper är inte acceptabla.

Utförande, demonstration av den praktiska erfarenheten för att uppnå grundkravet bör utföras på det särskilda luftfartyget eller liknande luftfartyg. Definitionen av ett "liknande" luftfartyg finns i AMC till 66.A.20(b)2.

Alternativ tillämplig metod om möjligt

Kravet om 6 månaders praktisk underhållserfarenhet under den föregående 2-årsperioden ska förstås som bestående av två element, varaktighet i tid  och typ  av praktisk erfarenhet.

6-månadersperioden kan i vissa fall ersättas med 100 dagars praktisk erfarenhet enligt privilegierna, oavsett om de har utförts inom en godkänd underhållsorganisation eller som av en oberoende certifierande flygtekniker enligt M.A.801(b)1, eller som en kombination därav.

När en Del-66 certifikatinnehavare underhåller och certifierar arbeten på luftfartyg i enlighet med M.A.801(b)1, kan i vissa omständigheter dessa 100 antal dagar med praktisk erfarenhet minskas med 50 % i överenskommelse med behörig luftfartsmyndighet, dvs Transportstyrelsen.

Det kan vara i situationer när certifikatsinnehavaren (Del-66) är ägaren till luftfartyget och ha för åsikt sköta service och underhåll (CRS/underhållsintyg) på egen hand, eller om underhållet ämnas att ske på ett luftfartyg med litet flygtidsuttag (aircraft operated for low utilisation)

Vid ovan tillämpning i överenskommelse med Transportstyrelsen betyder detta i praktiken att det skulle krävas ett minimum av 50 dagars praktisk erfarenhet under den senaste 2-årsperioden för att uppfylla villkoren för utfärdande av tillämpliga befogenheter, dvs CRS – underhållsintyg.

Denna överenskomma reducering av praktisk erfarenhet bör inte kombineras med den 20 % minskning som tillåts när man utför teknisk support, underhållsplanering, CAMO eller annan sorts administrativ verksamhet i och kring sin verksamhet med luftfartyget.

Det som anses vara lämplig utförd praktisk erfarenhet är underhåll enligt AMC 66.A.20(b)(2) punkt 2:

 • Servicing;
 • Inspection;
 • Operational and functional testing;
 • Trouble-shooting;
 • Repairing;
 • Modifying;
 • Changing component;
 • Supervising these activities;
 • Releasing aircraft to service

Ansökan om reducering av erfarenhetskrav enligt AMC 66.A.20.(b)(2).1 från 100 dagar till till 50 dagar per 2 årsperiod.

Du kan genom med en ansökan att få kunna utöva undantaget om en reducering av erfarenhetskravet från 100 dagar till 50 dagar per två årsperiod om du har för åsikt att uppfylla följande krav:

 • Avser att skriva underhållsintyg i enlighet med M.A.801(b)2 som fristående flygtekniker.
 • Avser att genomföra service & underhåll  (CRS) på EASA luftfartyg i underhållsgrupp 2 & 3 samt på  nationella annex 1 luftfartyg med en startmassa under 2700 kg som har litet flygtidsuttag (aircraft operated for low utilisation).
 • Avser att genomföra underhåll på eget ägt luftfartyg.
 • Avser att följa upp egna underhållsaktiviteter i en flygteknikerloggbok för att redovisa den praktiska erfarenheten över tid.
 • Avser att genomföra regelbunden egen kompetensutveckling avseende:
  • Gällande regelverk genom deltagande i TS seminarium och genom egen fortbildning hålla sig uppdaterad i gällande regelverk.
  • Human factor genom egen fortbildning regelbundet över tid.
  • Tekniska utveckling - hålla sig uppdaterad i och kring det aktuella luftfartygets tekniska förändring och utveckling över tid.  

Frågor

Frågor angående erfarenhetskravetet 6 månader under vartannat år besvaras med frågor till:

flygtekniker@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!