Grundläggande erfarenheter

Den grundläggande erfarenheten är den praktik som krävs inför ett utfärdande av ett Del-66 certifikat med tillhörande kategori/ underkategori och vid utökning med en ny.
Det är olika tidskrav beroende på vilken kategori/ underkategori ansökan gäller.

Krav på grundläggande erfarenheter

Den grundläggande erfarenheten ska dokumenteras tydligt under den tid den utförs. Tydlighet underlättar sedan när du ansöker om utfärdande eller ändring med ny kategori.

Att tänka på när du ska dokumentera den grundläggande erfarenheten

 • Praktiken ska vara utförd hos Del-145 verkstad, Del-CAU verkstad eller hos en enskild tekniker på heltid enligt EASA:s riktlinjer.
 • Praktiken måste gälla underhållsarbete på luftfartyg som är i drift.
  Underhåll definieras som komponentbyten, felsökning, inspektioner, tillsyner och förekommande dokumentation.
 • Praktiken ska vara utförd på EASA luftfartyg.
 • Praktiken ska täcka samtliga förekommande system (ATA) spritt över tid.
 • Praktiken får räknas 10 år tillbaka i tiden ifrån ansökningsdatum.
 • Minst ett år av den totala praktiken måste vara riktad mot den kategori/underkategori du ansöker om.
 • Av det år som ska vara riktad mot den kategori/ underkategori du ansöker om, så ska sex månader vara utfört inom det året då man ansöker om Del-66 certifikat. Resterande sex månader ska vara utfört inom 7 år före ansökan.
 • Vid ansökan om dubbla kategorier ska praktik i båda kategorierna vara utförd varje kalendervecka.
 • Praktiken ska intygas med loggbok eller praktiklista.
 • Några kvalitativa dokumenterade praktikuppgifter (W/O - fpl typ)  per kalendervecka är ett krav.
 • Transportstyrelsen godtar inte skriva intyg, praktik och praktikuppgifter ska redovisas på praktiklista, Transportstyrelsens eller motsvarande. 

Vid utfärdande av ett EASA Del-66 certifikat baserad på delvis militär praktik

 • Vi ansökan om ett EASA Del-66 certifikat baserat på delvis utförd militär praktik ska det senaste året före ansökan vara civil praktik på heltid enligt den information som finns på Transportstyrelsen hemsida, krav på "grundläggande erfarenheter"

Kontakta Transportstyrelsen om du vill utföra din grundläggande erfarenhet utanför EU. 

I praktiklistan eller loggboken ska följande uppgifter framgå

 • Tiden, hel-/deltid/antal timmar
 • Luftfartstygstyp
 • Kategori/ underkategori
 • Arbetsuppgifter
 • Workorder som är spårbar till en underhållsåtgärd
 • Att du jobbat på luftfartyget som helhet, det vill säga i alla förekommande system (ATA) fördelat över tiden (inte i enbart i en komponentverkstad)
 • Underskrift av teknisk chef, kvalitetschef eller motsvarande 

För att dokumentera den grundläggande erfarenheten i kategori B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B2, B3 och B2L kan du använda dig av Transportstyrelsens dokument  - Dokumentation av grundläggande erfarenheter

För att dokumentera den grundläggande erfarenheten i kategori L kan du använda dig av Transportstyrelsens dokument  - Praktiklista kategori L, grundpraktik och utökning

Tidslängd för grundläggande erfarenheter

Längden på praktiken du ska utföra efter din utbildning styrs dels av mot vilken kategori/ underkategori du har utbildat dig mot och vilka grundläggande kunskaper du har.
Läs mer på sidan om grundläggande kunskaper.

Du kan få mer information om de tidlängder som gäller inför ett utfärdande, baserat på den utbildning du utfört och även de tidslängder som gäller vid ändring med en ny kategori i dokumentet tidskrav på grundläggande erfarenheter.

Vid ansökan gör Transportstyrelsen en bedömning på att ovanstående krav på praktik är uppfyllda. Eventuell komplettering av praktik kan bli aktuell efter bedömningen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!