Gemensamt säkerhetsintyg - Sök och förnya

Om ni vill starta ett järnvägsföretag för att bedriva trafik i Sverige krävs tillstånd. Om verksamheten ni ska bedriva faller under järnvägsäkerhetslagen ska ni söka ett gemensamt säkerhetsintyg. Läs med om detta här. 

Hur går ansökan till?

Ansökan om gemensamt säkerhetsintyg ska göras i One Stop Shop(OSS)

Sök i One Stop Shop (OSS)

Om ansökan gäller trafik i fler länder än Sverige kommer Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) att handlägga ärendet. Gäller ansökan trafik endast i Sverige, kan du välja vem som ska handlägga ansökan, ERA eller Transportstyrelsen.

Observera att första gången ni ansöker i OSS måste ni ansöka om "Nytt gemensamt säkerhetsintyg" även om anledningen till ansökan är att ert säkerhetsintyg ska uppdateras eller förnyas.

Om du funderar på att ansöka

Om du funderar på att ansöka om tillstånd är det önskvärt att du kontaktar oss tidigt i processen. Det kommer att underlätta arbetet med din ansökan!

Kontaktformulär

Vägledningar för sökande

Nedan finner ni två vägledningar och en blankett att använda er av när ni ansöker i OSS. Den ena vägledningen är framtagen av Transportstyrelsen och hanterar den nationella delen av ansökan. Den nedre vägledningen är framtagen av ERA och gäller generellt för hur ansökningsprocessen går till. Vi rekommenderar att ni läser igenom båda vägledningarna. 

Transportstyrelsens vägledning för den nationella delen av ansökan om gemensamt säkerhetsintyg

Vägledning för ansökan om gemensamt säkerhetsintyg – En vägledning för sökande

Vilka omfattas?

Ni ska söka ett gemensamt säkerhetsintyg om ni ska bedriva trafik på järnvägsinfrastruktur som ingår i det europeiska järnvägssystemet, det vill säga, den infrastruktur och trafik som inte hamnar inom ramen för ett "nationellt trafiksäkerhetstillstånd".

Läs mer om nationellt säkerhetstillstånd här: Nationellt säkerhetstillstånd

Vad kommer att kontrolleras?

I ansökan om gemensamt säkerhetsintyg kontrolleras

  • Ert säkerhetsstyrningssystem 
  • att ni uppfyller de tekniska specifikationerna för driftskompabilitet (TSD:er) som gäller för er
  • att ni uppfyller kraven i säkerhetsmetoder, gemensamma säkerhetsmål och andra direkt tillämpliga EU-rättsakter.
  • att ni uppfyller kraven i de nationella regler som är relevanta för er.
  • att ni har de försäkringar som krävs
  • information om ECM 

För att få bedriva trafik på järnvägsinfrastruktur som ingår i det europeiska järnvägssystemet behöver du även ha licens om företaget i egenskap av järnvägsföretag har som huvudsaklig verksamhet, eller som en av flera huvudsakliga verksamheter, att tillhandahålla gods- eller persontrafik eller dragkraft för sådan trafik.

När ska jag uppdatera och förnya mitt tillstånd?

Giltighetstiden på ett gemensamt säkerhetsintyg är 5 år. Tillståndet måste förnyas innan giltighetstiden gått ut för att järnvägsverksamheten ska få fortsätta.

Om du ska göra en väsentlig förändring i verksamheten ska det anmälas till Transportstyrelsen som kan behöva uppdatera tillståndet.

Har ni Säkerhetsintyg del A och B idag?

Om ni idag har säkerhetsintyg del A och B bör ni ansöka om gemensamt säkerhetsintyg senast 6 månader innan ert nuvarande tillstånd löper ut. 

Ansökningsavgift för tillstånd

Vid ansökan om tillstånd kommer Transportstyrelsen att skicka en faktura med ansökningsavgift till er.

Avgift för tillstånd

Licens 

Om ni uppfyller följande behöver ni även ha licens:

  • Ni har ert säte i Sverige
  • Ni ska bedriva trafik på järnvägsinfrastruktur som ingår i det europeiska järnvägssystemet
  • Ni i egenskap av järnvägsföretag har som huvudsakliga verksamhet, eller som en av flera huvudsakliga verksamheter, att tillhandahålla gods- eller persontrafik eller dragkraft för sådan trafik.

Läs mer om licens här: Licens

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!