Tillstånd järnvägsföretag

Om du vill starta ett järnvägsföretag för att bedriva trafik i Sverige krävs tillstånd. I Sverige finns olika typer av tillstånd som beror på var trafiken ska bedrivas.

Ansök om tillstånd

TRAP (Nationellt trafiksäkerhetstillstånd (NTT) och licens)

OSS (Gemensamt säkerhetsintyg)

Om du funderar på att ansöka

Om du funderar på att ansöka om tillstånd är det önskvärt att du kontaktar oss tidigt i processen. Det kommer att underlätta arbetet med din ansökan!

Kontaktformulär

Tillståndstyper järnvägsföretag

Nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Du ska söka ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd om du bedriva trafik på

 • järnvägsnät som är funktionellt åtskilda från den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem och endast är avsedda för persontransport i lokal-, stads- eller förortstrafik
 • privatägda järnvägsnät som ägaren eller en operatör använder för sin godsverksamhet eller för icke-kommersiell persontrafik, eller
 • järnvägsnät som är avsedda att enbart användas för lokala eller historiska ändamål eller turiständamål.

Hur går ansökan till?

Ansökan om nationellt trafiksäkerhetstillstånd görs i Transportstyrelsens system för ansökningar.

Vad kommer att kontrolleras?

I ansökan om nationellt trafiksäkerhetstillstånd kontrolleras

 • ditt säkerhetsstyrningssystem
 • att du uppfyller krav på fordon och personal
 • att du har de försäkringar som krävs.

När ska jag uppdatera mitt tillstånd?

Tillståndet är giltigt tillsvidare, utan krav på förnyelse. Om du ska göra en väsentlig förändring i verksamheten ska det anmälas till Transportstyrelsen som kan behöva uppdatera tillståndet.

Gemensamt säkerhetsintyg

Du ska söka ett gemensamt säkerhetsintyg om du ska bedriva trafik på järnvägsinfrastruktur som ingår i det europeiska järnvägssystemet, det vill säga, den infrastruktur och trafik som inte hamnar inom ramen för ett "nationellt trafiksäkerhetstillstånd".

Vägledningar för sökande

Transportstyrelsens vägledning för ansökan om gemensamt säkerhetsintyg

ERA´s vägledning för ansökan om gemensamt säkerhetsintyg (Länken går till ERAs webbplats, under "related guidance" hittar ni vägledningen i pdf.)

Hur går ansökan till?

Ansökan om gemensamt säkerhetsintyg ska göras i One Stop Shop(OSS)

Om ansökan gäller trafik i fler länder än Sverige kommer Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) att handlägga ärendet. Gäller ansökan trafik endast i Sverige, kan du välja vem som ska handlägga ansökan, ERA eller Transportstyrelsen.

Observera att första gången ni ansöker i OSS måste ni ansöka om "Nytt gemensamt säkerhetsintyg" även om anledningen till ansökan är att ert säkerhetsintyg ska uppdateras eller förnyas.

Vad kommer att kontrolleras?

I ansökan om gemensamt säkerhetsintyg kontrolleras

 • ditt säkerhetsstyrningssystem 
 • att du uppfyller de tekniska specifikationerna för driftskompabilitet (TSD:er) som gäller för dig
 • att du uppfyller kraven i säkerhetsmetoder, gemensamma säkerhetsmål och andra direkt tillämpliga EU-rättsakter.
 • att du uppfyller kraven i de nationella regler som är relevanta för dig.

För att få bedriva trafik på järnvägsinfrastruktur som ingår i det europeiska järnvägssystemet behöver du även ha licens om företaget i egenskap av järnvägsföretag har som huvudsaklig verksamhet, eller som en av flera huvudsakliga verksamheter, att tillhandahålla gods- eller persontrafik eller dragkraft för sådan trafik.

När ska jag uppdatera och förnya mitt tillstånd?

Giltighetstiden på ett gemensamt säkerhetsintyg är 5 år. Tillståndet måste förnyas innan giltighetstiden gått ut för att järnvägsverksamheten ska få fortsätta.

Om du ska göra en väsentlig förändring i verksamheten ska det anmälas till Transportstyrelsen som kan behöva uppdatera tillståndet.

Förnyelse av tillstånd

Vi rekommenderar att ansökan skickas in i One Stop Shop (OSS) senast 6 månader innan tillståndets giltighetstid löper ut. Om ni inte gör det riskerar ni att giltighetstiden på ert tillstånd löper ut innan ni fått ert nya tillstånd beviljat.

Ändring omfattning av licens

Från och med 1 juni kommer licens endast att krävas om järnvägsföretag som har som en eller flera huvudsakliga verksamheter att tillhandahålla gods- eller persontrafik eller dragkraft för sådan trafik. Om ni bedömer att ni inte omfattas av kraven på licens i järnvägsmarknadslagen och inte längre vill ha en sådan licens:

Meddela Transportstyrelsen att ni på egen begäran inte längre vill ha er licens. Skicka gärna via e-post till jarnvag@transportstyrelsen.se.

Längre info finner ni här: Ändring järnvägsföretag som omfattas av krav på licens

Licens

Licens ska sökas av de järnvägsföretag som

 • har sitt säte i Sverige
 • ska bedriva trafik på järnvägsinfrastruktur som ingår i det europeiska järnvägssystemet
 • i egenskap av järnvägsföretag har som huvudsakliga verksamhet, eller som en av flera huvudsakliga verksamheter, att tillhandahålla gods- eller persontrafik eller dragkraft för sådan trafik.

Licenser utfärdade i EES eller i Schweiz gäller i Sverige.

Hur går ansökan till?

Ansökan om licens görs i Transportstyrelsens system för ansökningar.

Vad kommer att kontrolleras?

I ansökan om licens kontrolleras

 • yrkeskunnande
 • ekonomisk förmåga
 • gott anseende
 • att företaget har en försäkring eller tillräcklig garanti som täcker den skadeståndsskyldighet som kan uppkomma till följd av olyckor och andra tillbud i järnvägstrafiken.

När ska jag ompröva mitt tillstånd?

Tillståndet är giltigt tillsvidare, utan krav på förnyelse. Om du gör väsentliga förändringar i verksamheten ska detta anmälas till Transportstyrelsen vilket kan leda till att tillståndet omprövas.

Säkerhetsintyg del A och del B

Säkerhetsintyg del A och del B går inte att söka efter den 31 oktober 2020. Du ska då istället söka gemensamt säkerhetsintyg. Säkerhetsintyg som är utfärdade före den 31 oktober 2020 kommer fortsatt att vara giltiga fram till att tillståndens giltighetstid upphör.

Söka nytt tillstånd

Innan ert giltiga säkerhetsintyg del A och del B upphör att gälla måste ni ansöka om ett gemensamt säkerhetsintyg. Vi rekommenderar att ansökan skickas in i One Stop Shop (OSS) senast 6 månader innan tillståndets giltighetstid löper ut. Om ni inte gör det riskerar ni att giltighetstiden på ert tillstånd löper ut innan ni fått ert nya tillstånd beviljat.

Ansökningsavgift för tillstånd

Vid ansökan om tillstånd kommer Transportstyrelsen att skicka en faktura med ansökningsavgift till er.

Avgift för tillstånd

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!