Tillsyn järnvägsföretag

Transportstyrelsen utför säkerhetstillsyn för att behålla och helst förbättra den höga säkerhet som i dag råder inom svensk spårtrafik.

Hur går en tillsyn till?

En tillsyn påbörjas i de flesta fall med att Transportstyrelsen i god tid kontaktar verksamheten som ska tillsynas. De olika formerna av tillsyn som finns är:

Denna typ av tillsyn sker genom att myndigheten via brev uppmanar dig att skicka in de handlingar som ska kontrolleras i den aktuella tillsynen och svara på eventuella frågor.

Denna typ av tillsyn innefattar ett besök hos dig som tillståndshavare, där frågorna ställs direkt till de som är ansvariga för de områden som undersöks. Verifiering med operativ personal och entreprenörer kan utföras vid behov.

Företagsmöten är en form av tillsyn som fokuserar på informationsutbyte.

Transportstyrelsen har möjlighet att genomföra oanmälda tillsyner.

Tillsyn under 2024

Tillfällig omställning till digital tillsyn

Transportstyrelsen kommer tillfälligt att ställa om till digital tillsyn inom flera av våra områden. Detta kan innbära ändringar i nedanstående lista.  Läs mer om detta här: Tillfällig omställning till digital tillsyn inom spårtrafikområdet

Under 2024 kommer vi att fokusera på följande områden i tillsynen:

• Risker vid arbetsuppgifter kopplade till växling
• OSPA
• Plankorsningar
• Kompositbromsblock
• Lastsäkring

Planerade tillsyner under 2024

Planering av tillsyner

Vilka tillståndshavare som berörs av tillsyn grundar sig på riskbedömningar. Fokus i tillsynens riskbedömningar är:

  • verksamheter där en olycka kan få stor konsekvens och sannolikheten för att den inträffar inte är försumbar
  • verksamheter där det är hög sannolikhet för att en olycka kan inträffa och där konsekvenserna inte är acceptabla.

Tillsynen fokuserar på att kontrollera att verksamhetsutövarna har en fungerande säkerhetsstyrning genom granskning av att:

  • tillsynsobjektet har ett system för styrning och kontroll av sin verksamhet, och
  • säkerhetsstyrningssystemet säkerställer korrekt tillämpning av regelverket.

Mer om Transportstyrelsens tillsyn finns i Strategi för väg - järnvärnvägsavdelningens säkerhetstillsyn mot järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare.
Strategin är under omarbetning.

Vilka krav finns på er?

När Transportstyrelsen genomför en tillsyn finns det krav på dig som tillståndshavare att :

  • lämna de upplysningar och handlingar som behövs
  • ge tillträde till anläggningar, fordon och annat material, lokaler och områden som krävs, och
  • tillhandahålla den personal, materiel och liknande som behövs vid provkörningar.

Vilka ska vara med?

Det är viktigt att den personal och de anställda som efterfrågas kan närvara vid tillsynen. Alla tillsyner på plats innebär möten med berörda chefer.

Avgifter

Tillsynsavgiften är årlig och en faktura kommer att skickas med brev till er.

Avgift för tillsyn 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!