Tillstånd att flyga i restriktionsområde

Här finns information för dig som söker tillstånd att flyga i ett restriktionsområde som innebär förbud eller inskränkning av luftfart.

Transportstyrelsen kan besluta om inskränkningar eller förbud mot luftfart genom så kallade restriktionsområden (R-områden). Detta kan ske av militära skäl, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller med anledning av natur- eller miljövård. Det är förbjudet att flyga i ett restriktionsområde utan tillstånd från den behöriga myndigheten samt den ATS-enhet som framgår av kolumn 4 i förteckningen över restriktionsområden i AIP ENR 5.1. Informationen i kolmun 4 i AIP ENR 5.1 återges även för respektive område i Drönarkartan

Viktigt att läsa innan du ansöker

Vid prövning av ärenden som rör ansökningar om flygtillstånd i restriktionsområden bedömer Transportstyrelsen i första hand om flygningen är av vikt för samhällsnyttan eller av samhällsviktigt karaktär. Grunder för prövning och bedömning återfinns i Luftfartslagen (2010:500), Luftfartsförordningen (2010:770) och förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden, där Transportstyrelsen kan besluta om undantag om det finns särskilda skäl.

Om Transportstyrelsen initialt bedömer att flygningen utgör en samhällsnytta remitteras ärendet med flera olika instanser inom restriktionsområdet för synpunkter innan beslut. Tillstånd ska ges restriktivt, Transportstyrelsen kan bevilja flygtillstånd till verksamheter som bedriver exempelvis:

 • inspektionsarbete,
 • inventeringsarbete,
 • anläggningsarbete,
 • trafikövervakning,
 • inspektion av kritisk infrastruktur som kraftledningar, vägnät, hamn och järnväg i planerings-, informations- och säkerhetssyfte.

Tillstånd ges varken till privatpersoner för nöjesflygningar eller för flygningar som i någon mån kan anses utgöra kommersiella skäl. Kommersiella skäl bedöms exempelvis vara fotografering eller filmningar där material ska tillgängliggöras för försäljning (miljöbilder, stockfoton med mera).

Generellt är det nödvändigt att visa på en samhällsnytta, där motsvarande resultat inte kan uppnås om arbetet hade utförts utan en drönare. Utförs flygningen på uppdrag av någon annan part är det viktigt att vid ansökan bifoga en uppdragsbeskrivning eller ett samarbetsavtal som styrker syftet till flygningen.

Flygning över nationalparker

För flygning inom restriktionsområden som är upprättat över en nationalpark, krävs en separat ansökan till Länsstyrelsen om undantagstillstånd för start och landning inom området om det regleras av en nationalparksföreskrift. Exempel på sådana områden är ESR47 Sarek, ESR53 Stora Sjöfallet, ESR57 Padjalanta, ESR61 Sånfjället och ESR115 Fulufjället.

För mer information kring regler för nationalparker, läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Flygning med drönare i restriktionsområden

Sedan år 2021 gäller EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg. Förordningen reglerar dock inte drift eller användning av obemannade luftfartyg i restriktionsområden. Obemannade luftfartyg, från drönare till modellflygplan, får inte flygas i restriktionsområden utan flygtillstånd.

För restriktionsområden som överlappar tätbebyggda områden, krävs det att  ansökan om tillstånd för att få flyga i restriktionsområdet beskriver syftet och målet med flygningen, redovisar planerat flygområde eller flygsträcka samt hur man uppfyller kraven i regelverket. Detta är speciellt viktigt då det sällan är möjligt att inom restriktionsområdets geografiska utsträckning hålla sig inom de övergångsregler som gäller för den öppna kategorin, det vill säga att man inte flyger över människor eller närmre än 50-150m från byggnader i sidled (A2/A3 behörighet).

Förordning (EU) 2021/947 beskriver även hur C-klassade drönare får användas. Under en övergångsperiod på tre år är dock användningen av drönare som inte är märkta med C-klassning begränsad. Då certifieringen av C-klassade drönare hitintills inte erkänns på grund av avsaknaden av förfaranden som är nödvändiga för att påvisa överensstämmelse med regelverken, behandlas tillsvidare C-klassade drönare enligt övergångsreglerna.

Läs mer om Övergångsregler för drönare, 1 januari 2021–31 december 2023.

Ansökan är avgiftsbelagd

Transportstyrelsen tar ut en avgift för handläggningen av ansökningar om flygtillstånd i restriktionsområden. Avgiften regleras i 2 kap. 7 § i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter (TSFS 2016:105).

För närvarande är avgiften en timtaxa om 1 700 kronor som debiteras per påbörjad 30-minutersperiod. 

Avgiften tas ut oavsett om ansökan resulterar i ett gynnande beslut eller ett avslag.

Ansök om tillstånd att flyga i restriktionsområde

Ansökan om tillstånd att flyga i R-område ska innehålla följande uppgifter:

 1. Företagsnamn, organisationsnummer, fullständig adress, telefonnummer och e-postadress.

 2. Faktureringsadress och uppgifter om ansvarig person för verksamheten.

 3. Operatörsuppgifter
  • För UAS: Fjärrpilotens namn och UAS-operatörens namn samt kontaktuppgifter till fjärrpilot och operatör.
   • Fjärrpilotens drönarkort skall inkluderas där namn, referensnummer och behörigheter tydligt framgår.
  • För helikopter eller flygplan: Operatör/företagsnamn
 4. Finns det något operativt tillstånd utfärdat hos Transportstyrelsen?

 5. Vilken typ av luftfartyg som avses användas. För UAS ska modell, vikt och eventuell klassning skall tydligt framgå. Inkludera även en bild på luftfartyget. För helikopter anges enbart modell och nationalitets- och registreringsbeteckning. 

 6. En detaljerad beskrivning av den tänkta verksamheten/flygningen med bakgrund, mål och syfte.

 7. En orderbekräftelse från den aktör som beställt flygningen ska inkluderas. Denna ska styrka det syfte och mål som anges i ansökan under punkt 6. Orderbekräftelsen får inte innehålla känsliga personuppgifter eller prisuppgifter.

 8. Är flygområdet att betrakta som tätbebyggt område krävs även en beskrivning över hur man som fjärrpilot säkerställer att man uppfyller de regler och villkor för den kategori man flyger i med avseende på överflygning av människor, folkmassor och avstånd till bebyggelse.

 9. Vilken tidsperiod som avses. Ett tillstånd bör gälla under en kort period och vara begränsat i tid under dagen (exempelvis 220816 kl. 08:00 - 13:00).

 10. Vilken höjd som flygningen planeras att genomföras på, angett i fot eller meter över marken (GND).

 11. En redogörelse för om eventuell samverkan med annan myndighet skett innan denna ansökan.

 12. En kartbild över flygområdet. Kartbilden anges i lämplig skala och området definieras med koordinater enligt formatet WGS84 (grader:minuter:sekunder eller i decimalform), där minuter och sekunder antar värden mellan 00-59. Exempel på en koordinat enligt beskrivet format är 570642N0140956E. För att undvika kompletteringar i ansökan är det viktigt att koordinaterna anges på korrekt sätt.

UAS-/fjärrpiloter ska använda drönarkartan (LFV Drönarkartan (RPAS, UAS, UAV)) och koordinat-/ritverktyget för att plotta det område som ansökan gäller och kontrollera vad som gäller för just det restriktionsområde som området ligger i.

Handläggningstiden uppskattas vanligen till fem veckor. Därför måste komplett ansökan i god tid skickas in till Transportstyrelsen innan planerad flygning inom ett restriktionsområde. 

Ansökan skickas som en Word-fil eller PDF-fil via e-post till luftfart@transportstyrelsen.se.

Kontakt

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503
E-post: asm@transportstyrelsen.se 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!