Flyghinder

Luftfartsverket (LFV) och Försvarsmakten ansvarar för frågor som rör flyghinder. Ett flyghinder kan exempelvis vara en mast eller ett vindkraftverk. I Transportstyrelsens föreskrifter beskrivs hur flyghindret ska markeras.

Anmäl föremål som kan utgöra en fara för luftfarten

Du vet väl om att du som låter uppföra en hög byggnad eller annat högt objekt som kan utgöra hinder eller fara för luftfarten har skyldighet att anmäla detta. Underlåtenhet att göra det kan innebära en fara för såväl liv som egendom.

Läs mer i dokumentet "Föremål som kan utgöra en fara för luftfarten".

Hinderanmälan

Enligt 6 kap. 25 § Luftfartsförordningen (2010:770) ska alla föremål över 45 meter (inom tätbebyggt område) eller 20 meter (inom annat område) anmälas skriftligt till Försvarsmakten minst fyra veckor innan arbetena påbörjas. LFV förvaltar Försvarsmaktens hinderdatabas.

Tänk på att det är lika viktigt att meddela Försvarsmakten om ett föremål, som tidigare har bedömts att utgöra ett hinder, ska flyttas eller rivas. 

Kontaktuppgifter e-post: exp-hkv@mil.se, kopia ska skickas till fm.flyghinder@lfv.se och registrator@fmv.se.

Ett hinder kan t ex vara:

  • en byggnad
  • en skorsten
  • en mast
  • ett vindkraftverk, m.m.

Även tillfälligt uppsatta föremål som byggkranar, vindmätmaster och liknande utgör hinder om de är högre än vad som anges ovan.

Ytterligare information och anmälningsblankett för flyghinderanmälan finns hos Försvarsmakten, läs mer på sidan flyghinderanmälan

Ytterligare information om flyghinderanmälan för vindkraftsetableringar och projektörer finns på Energimyndighetens webbplats.

Inmätning av hinder

Krav ställs på hur hinder ska mätas in för att uppnå kvalitetskraven (TSFS 2020:88). Det gäller upplösning, noggrannhet och konfidensnivå.

Följande krav gäller för inmätning av höjd, höjden mäts över marken eller vattenyta.

Upplösning Noggrannhet  Konfidensnivå 
1 meter  5 meter 90 % 

Följande krav gäller för inmätning av position: 

Upplösning Noggrannhet Konfidensnivå
0,3 sekunder 10 meter 90 %

Utöver kvalitetskraven behöver information lämnas om:

  • typ av hinder
  • namn, adress, telefonnummer och e-postadress på den som utför byggnaden eller anläggningen
  • från vilket datum och tid som hindret är aktuellt
  • den referensmodell för jorden som har använts
  • det koordinatsystem som har använts
  • det höjdsystem som har använts

Horisontella referenssystem:
Positioner ska anges i WGS84 LatLong (EPSG:4326) i format DDMMSS.ssss.

Vertikala referenssystem:
Höjder ska anges i höjdsystemet RH2000 med referens till geodimodell SWEN08 (SWEN08_RH2000) vid höjdangivelse i meter.

Hindermarkering

Markering av hinder ska ske enligt Transportstyrelsens föreskrifter, läs mer på sidan hindermarkering.

Föremål som enligt Transportstyrelsen ska vara markerade med hinderljus ska vara markerade omedelbart i samband med uppförande.

Hinderljus ur funktion

Hinderljus ur funktion för hinder under 100m ska felrapporteras till fm.flyghinder@lfv.se
Hinderljus ur funktion över 100m skall felanmälas till nof@lfv.se alt. 08-7976338.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!