Obemannad friballong med lätt last

Allt luftrum i Sverige över 2 900 m kontrolleras av flygledare. Uppsläpp av obemannad friballong med lätt last får inte ske inom svenskt område utan tillstånd från Transportstyrelsen.

Uppsläpp av obemannade ballonger med lätt last kan endast tillåtas där det är mycket liten risk att de påverkar flygningar med flygplan, helikoptrar och andra luftfartyg, eftersom man inte kan påverka ballongens flygbana.

  • Uppsläpp får endast ske inom den så kallade Värmlandsrutan som begränsas av en linje mellan orterna Torsby - Fredriksberg - Evertsberg - Transtrand - Torsby. I undantagsfall kan även Gargnäs Flygplats nyttjas.
  • Uppsläpp får endast ske under dagtid på lördagar eller i samband med lågtrafik vid långhelger. Uppsläpp får heller inte ske under militär flygövningstid.

De svenska flygvägarnas och terminalområdenas (TMA) utsträckning finns beskrivna på kartor. Observera att flygningar ofta sker kortaste vägen och inte alltid längs de fasta flygvägarna.

Flygning med obemannad friballong med lätt last från svenskt område in över annat lands territorium får inte ske utan tillstånd från det andra landets luftfartsmyndighet.

Ansök om tillstånd

Ansökan till Transportstyrelsen ska göras på avsedd blankett Ansökan om uppsläpp av obemannade friballonger med lätt last. Komplett ansökan ska vara Transportstyrelsen tillhanda minst 30 dagar innan planerat uppsläpp.

Tillståndet är avgiftsbelagt

Här hittar du aktuell avgift för uppsläpp av obemannad friballong med lätt last.

Krav för uppsläpp av obemannad friballong med lätt last

Bland annat följande krav ska vara uppfyllda:

  • Ballongens last ska ha en reflekterande yta, t.ex. metallfolie (för att kunna synas på radar).
  • Linan ska vara utmärkt med reflekterande remsor.
  • Himlen får endast vara täckt till 2/8 med moln vid tidpunkten för uppsläpp.
  • Sikten vid marken ska vara minst 8 km vid tidpunkten för uppsläpp.
  • Uppsläpp får inte ske inom en flygplats terminalområde (TMA).
  • Uppsläpp får endast ske under dagtid på lördagar eller i samband med lågtrafik vid långhelger. Uppsläpp får inte ske under militär flygövningstid.
  • Ballongens position och höjd ska kunna meddelas till berörd flygtrafikledningsenhet minst var 15 min.

Ytterligare information om förutsättningarna för ett tillstånd finns beskrivna i ett särskilt PM. 

Regler för uppsläpp av obemannad friballong med lätt last

Allmänna operativa bestämmelser om uppsläpp av obemannad friballong med lätt last återfinns i SERA 923/2012, Tillägg 2 Obemannade friballonger punkt 2.1-2.5.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!