Ändring av luftrum

Förändringar av luftrummet kan göras om det finns ett klart syfte som stöder förslaget om förändringen. Det kan exempelvis vara att uppnå förbättringar i fråga om att tillgodose behov från nya kravställare, att öka kapacitet, att höja flygsäkerheten eller att förbättra miljösituationen. Förslagsställaren bör i god tid ta kontakt med luftrumsanvändare som kan påverkas av den föreslagna ändringen.

Att föreslå en ändring av luftrummet

Den som ansvarar för det formella förslaget om ändring av luftrummets bör i största möjliga utsträckning förvissa sig om att detta följer tillämpliga regler.

Förslaget bör innehålla relevant information om:

 • Syftet med föreslaget luftrum eller flygväg (ATS-flygväg eller SID/STAR).
 • Beskrivning av luftrummet eller flygväg(ar).
  Inklusive:
  Bedömning av trafikmängd i flygvägar eller omfattningen av det luftrum som erfordras, trafikflöde och beroenden till andra operationer eller verksamheter – De tider luftrummet behöver utnyttjas, eventuella säsongvariationer.
  Typ av flygväg eller område.
  Påverkan på trafik (IFR/VFR/MIL) som berör området.
 • Tillgång på infrastruktur för navigering, radartäckning och radiotäckning.
 • Bedömning av konsekvens om ingen ändring genomförs.
 • Överväganden om miljöpåverkan, inklusive åtgärder för att minska dessa.
 • Redogörelse för vilka parter som konsulterats, vilka typer av problem som identifierats och vilka lösningar som överenskommits.
 • Bedömning av flygsäkerhetspåverkan.
 • Annan information av betydelse för bedömningen av förslaget.
 • Planerat datum för genomförande.

Analys och bedömning

Transportstyrelsen genomför en analys och bedömning av förslaget (Case Study). Den omfattar hänsyn till exempelvis

 • ICAO och andra reglerande organisationer
 • trafiksituation
 • miljöpåverkan
 • tillgång till navigationshjälpmedel
 • flygvägsnät
 • säkerhetskrav
 • policy eller andra styrande omständigheter.

Även kontakter med Försvarsmakten ingår i denna fas.

Beslut

Efter avslutande av remisshantering (formella konsultationer) och eventuella justeringar av förslaget, kommer Transportstyrelsen att fatta beslut, samt komma överens med den sökande om datum för genomförande.

Den sökande ansvarar för att ta fram det underlag som kan behövas för publicering av ändringen i exempelvis IAIP.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!