ATM/ANS utrustning

Kommissionen har publicerat förordningar som trädde ikraft
5 oktober 2023 och som ställer krav på ATM/ANS utrustning, system och komponenter, samt organisationer som konstruerar och tillverkar utrustningen (DPO, design or production organisation).

Krav på ATM/ANS utrustning,
(EU) 2023/1768

Art 4 anger den ATM/ANS utrustning som ska ha certifikat utfärdat av EASA enligt bilaga II i förordningen. Ansökan om certifikat för utrustning görs av organisationer som medverkar i konstruktion eller produktion av ATM/ANS utrustning (DPO) och som har erhållit godkännande från EASA enligt (EU) 2023/1769.

Art 5 anger den ATM/ANS utrustning där en försäkran om uppfyllelse av konstruktionskrav ska utfärdas enligt förordningens bilaga III. Sådana försäkringar ska utfärdas av organisationer som medverkar i konstruktion eller produktion av ATM/ANS utrustning och som har erhållit godkännande från EASA enligt 2023/1769. 

Art 6 anger att för övrig ATM/ANS utrustning är leverantören av flyglednings-/flygtrafiktjänster ansvarig för att utfärda en försäkran om uppfyllelse (SoC, statement of compliance), som bekräftar att ATM/ANS utrustningen uppfyller de specifikationer och standarder som finns.

Vägledande material i form av AMC/GM och detaljerade specifikationer för utrustning, DS, är utgivna av EASA.     

Förändring i funktionellt system, 
(EU) 2023/1771

Vid en anmälan om ändring av utrustning i det funktionella systemet i enlighet med ATM/ANS.OR.A.045 punkt g till j, ska en försäkran om uppfyllelse (SoC) tas fram för den utrustning som omfattas av kravet i (EU)2023/1768 artikel 6.

Under en övergångsperiod ska en försäkran om uppfyllelse (SoC), utfärdad av den leverantör av flyglednings-/flygtrafiktjänster som vill integrera ny utrustning, även tas fram vid ändring av utrustning som omfattas av (EU)2023/1768 artikel 4 eller artikel 5.  

Leverantören av flyglednings-/flygtrafiktjänster uppmanas att uppdatera sin ändringshanteringsprocess så denna även omhändertar försäkran om uppfyllelse (SoC), för de fall en sådan ska tas fram vid förändringar av ATM/ANS utrustning. 

Vägledande material i form av AMC/GM och detaljerade specifikationer för utrustning, DS, är utgivna av EASA.

Krav på organisationer för konstruktion och tillverkning av ATM/ANS utrustning,
(EU) 2023/1769

Kommissionens förordning (EU) 2023/1769 anger att organisationer som medverkar i konstruktion eller produktion av system och komponenter för flyglednings-/flygtrafiktjänster (ATM/ANS) ska vara certifierade som organisation (DPO, design or production organisation).

Kravet på certifierad organisation gäller för konstruktion och tillverkning av utrustning som anges i förordning (EU)2023/1768, artikel 4 och 5.

Behörig myndighet för certifiering av dessa organisationer (DPO) är EASA.

För att certifiera sig som DPO gå vidare här: 

Frågor gällande DPO eller de nya regelverken hänvisas till EASA, AtmAnsOrg@easa.europa.eu.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!