Inskränkning av eller förbud mot luftfart

Transportstyrelsen kan besluta om inskränkningar eller förbud mot luftfart, så kallade restriktionsområden (R-områden). Detta kan ske av militära skäl, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller med anledning av natur- eller miljövård. Transportstyrelsen får även utarbeta föreskrifter inom dessa områden.

Transportstyrelsen får besluta om att ett område ska vara ett restriktionsområde (R-område). Vi kan också föreskriva att ett område ska vara ett farligt område (D-område) om det föreligger fara för luftfartens säkerhet men då faran inte är så stor att det motiverar upprättandet av restriktionsområde.

Hos Transportstyrelsen kan du ansöka om tillstånd för att flyga i restriktionsområden där Transportstyrelsen är tillståndsgivande myndighet.

Du kan i AIP ENR 5.1 och på Drönarkartan se vem som är beslutande myndighet för respektive restriktionsområde. 

Anmälan eller ansökan

Här kan du göra ansökan om upprättande av restriktionsområde (R-område) eller ansökan om upprättande av farligt område (D-område)

Komplett ansökan ska inkomma till Transportstyrelsen senast sju veckor före aktuell tidpunkt för upprättande av restriktionsområde eller farligt område.

Försvarsmakten

En ansökan från Försvarsmakten går alltid via Flygstaben GenA och dess Luftfartssektion, som gör en sammanställning av behoven och en koordinering inom Försvarsmakten. De skickar därefter en ansökan till Transportstyrelsen.

Övriga

Anmälan om farlig verksamhet som kan påverka luftfarten eller ansökan om restriktion för luftfarten från annan än Försvarsmakten skickas direkt till:

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Akuta ärenden

Restriktioner för luftfarten som behöver inrättas akut vid exempelvis större olyckor beslutas under ordinarie arbetstid i Norrköping på sektionen för luftrum och flygplatser. 

Övrig tid handläggs akuta ärenden av LFV:s cell för luftrumsplanering (AMC) som har bemanning dygnet runt, telefon 040-613 15 56, fax 040-50 02 54 eller e-post amc.sweden@lfv.se.

Beslut

Beslut om upprättandeav R- eller D-område resulterar i att NOTAM och/eller AIP Supplement publiceras med syftet att meddela piloter och flygtrafikledningen om förbud eller inskränkningar i rätten att genomflyga området. Dessa publiceras av LFV på deras informationssidor för luftfarten, se undersidorna NOTAM och IAIP.

Kontakt

Frågor om restriktioner för luftfarten och övriga navigationsvarningar kan ställas till asm@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!