Ansökan om upprättande av farligt område (D-område)

Transportstyrelsen får besluta att ett område ska vara ett farligt område
(D-område) om det föreligger fara för luftfartens säkerhet men faran inte är så stor att det motiverar inrättandet av restriktionsområde. Farliga områden finns upprättade för att skydda luftfartyg från risker till följd av skjutning från marken och från luften, bombfällning, sprängning, målbogsering och annan för luftfarten farlig verksamhet.

Komplett ansökan ska inkomma till Transportstyrelsen senast sju veckor före aktuell tidpunkt för inrättande av ett farligt område.

Om ansökan om ett farligt område syftar till att möjliggöra verksamhet med UAS/drönare som flyger utom synhåll kommer Transportstyrelsen även att handlägga ärendet som ett upprättande av en geografisk UAS-zon. För handläggningen av upprättande av geografiska UAS-zoner utgår en löpande avgift enligt 10 kap. 18 § Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter TSFS 2016:105. 

Din ansökan ska innehålla följande

1. Kontaktuppgifter (obligatorisk)

Ange organisation eller myndighet, inklusive adress, postnummer, postadress, telefonnummer, epost och kontaktperson.

1.1 Kontaktuppgifter under verksamheten

Ange ett eller flera telefonnummer till den eller de personer som under verksamhetens gång kan svara på frågor om verksamheten och status inom det farliga området.

Dessa uppgifter anges vid verksamhet med UAS och vid sprängningsarbeten. Kontaktuppgifterna kommer publiceras för den bemannade luftfarten genom NOTAM eller AIP Supplement. 

2. Planerad verksamhet (obligatorisk)

En beskriving av vilken verksamhet som ska företas.

3. Motivering (obligatorisk)

En motivering till behovet av ett farligt område och vad syftet med området ska åstadkomma.

4. Beteckning, gränser i sidled och höjd för farligt område

Namn

Lämna ett förslag till namn på området. Namnet bör vara spårbart till den geografiska plats som området ska omfattas av.

Koordinater inklusive buffert

Området ska beskrivas med koordinater i format WGS84. Koordinaterna bör inte vara fler än 10 för att beskriva ett område. Vid specifika områden där områdets gränser bör förtydligas bör sökanden använda lämplig relaxeringsmetod för att minimera antalet koordinater. Områdets koordinater ska beskrivas från den nordvästligaste punkten och sedan fortsätta medurs för att avslutas i samma koordinat som den första.

Exempel:
625038N0124302E
624756N0125849E
624213N0125126E
624738N0124025E
625038N0124302E

Använd gärna LFV:s drönarkarta till hjälp. Ritverktyget välj genom att klicka på ikonen med en penna och sedan fliken Ritverktyg, välj polygon eller point och rita ut ditt område på kartan. Vid användning av andra GIS-verktyg som använder ett annat referenssystem ska koordinaterna transformeras till WGS84 (grader, minuter, sekunder) och vara utan decimaler.

Höjd inklusive buffert

Ange vilken höjd det farliga ska omfatta. Höjder anges i ft AMSL (feet above mean sea level) vilket innebär att du måste kontrollera markytans högsta punkt i det sökta området.

Vid flygning med drönare ska en säkerhetsbuffert om 500 ft på insidan av det farliga området tillämpas i höjd.

Använd lämpligt kartverktyg för att identifiera höjder över havet för att ta fram högsta punkt i området + flyghöjd (motsvarande) + buffert.

Exempel: Området högsta punkt = 150möh. Flygning i området sker på 120m med en buffert om 150m = 420m (1377ft vilket avrundat uppåt blir 1400ft AMSL).

Andra exempel.
GND-4000 ft AMSL
GND-FL 70 AMSL
3000 ft AMSL-FL 195

Om den framräknade höjden hamnar inom intervallet 5001-6000 ft så ska höjden anges i flygnivå (FL) från och med FL060.

5. Giltighetstider (obligatorisk)

Starttid datum (dd-mm-åååå) och klockslag i UTC (t.ex. 01-01-2022, 0900).

Avslutningstid datum (dd-mm-åååå) och klockslag i UTC (t.ex. 31-12-2022, 2359).

Specificerade giltighetstider

Ange H24 om giltighetstiden är kontinuerlig mellan datumintervallet.
Om tidsperioden är samma varje dag, använd termen ”dagligen” starttid-sluttid. t.ex. 01-01-2022 – 31-12-2022 dagligen 0900–1600.
Om tidsperioden varierar dagligen, ange tiden per dag:

Exempel:
MÅN 0900-1600
TIS 0900-1300
ONS 0800-1300
TOR N/A
FRE 1100-1400

6. Samverkan

Har samverkan skett med andra myndigheter, intressenter och verksamhetsaktörer i området som kan komma att bli påverkade? Om ja, ange vilka, ange även kontaktuppgifter till respektive myndighet/intressent/aktör som samverkats med.

7. Övrigt underlag (obligatorisk)

Bifoga alltid en kartbild över området från drönarkartan. Ange även övrig information som kan vara av vikt för Transportstyrelsens handläggning.

Så här skickar du in din ansökan

Komplett ansökan ska inkomma till Transportstyrelsen senast sju veckor före aktuell tidpunkt för inrättande av et farligt område..

Ansökan görs via e-post till luftfart@transportstyrelsen.se.

Kontakt

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503
E-post: asm@transportstyrelsen.se

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!