Ansökan om upprättande av restriktionsområde (R-område)

Transportstyrelsen får besluta om inskränkningar eller förbud mot luftfart så kallat restriktionsområde (R-område) eller förbud mot luftfart. Det kan ske av militära skäl, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller med anledning av natur- eller miljövård.

Komplett ansökan ska inkomma till Transportstyrelsen senast sju veckor före aktuell tidpunkt för inrättande av restriktionsområde

Om ansökan om ett restriktionsområde syftar till att möjliggöra verksamhet med UAS/drönare som flyger utom synhåll kommer Transportstyrelsen även att handlägga ärendet som ett upprättande av en geografisk UAS-zon. För handläggningen av upprättande av geografiska UAS-zoner utgår en löpande avgift enligt 10 kap. 18 § Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter TSFS 2016:105. 

Din ansökan ska innehålla följande

1. Kontaktuppgifter (obligatorisk)

Ange organisation eller myndighet, inklusive adress, postnummer, postadress, telefonnummer, epost och kontaktperson.

2. Planerad verksamhet (obligatorisk)

En beskriving av vilken verksamhet som ska företas.

3. Motivering (obligatorisk)

En motivering till behovet av ett restriktionsområde och vad syftet med området ska åstadkomma.

4. Beteckning, gränser i sidled och höjd för farligt område

Namn

Lämna ett förslag till namn på området. Namnet bör vara spårbart till den geografiska plats som området ska omfattas av.

Koordinater inklusive buffert

Restriktionsområdet ska beskrivas med koordinater i format WGS84. Koordinaterna bör inte vara fler än 10 för att beskriva ett område. Vid specifika områden där områdets gränser bör förtydligas så bör sökanden använda lämplig relaxeringsmetod för att minimera antalet koordinater. Områdets koordinater ska beskrivas från den nordvästliga punkten och sedan fortsätta medurs för att avslutas i samma koordinat.

Exempel:

  • 625038N124302E
  • 624756N125849E
  • 624213N125126E
  • 624738N124025E
  • 625038N124302E

Vid flygning med drönare ska en säkerhetsbuffert om 1 NM på insidan av restriktionsområdet tillämpas.

Använd gärna LFV:s drönarkarta till hjälp. Ritverktyget välj genom att klicka på ikonen med en penna och sedan fliken Ritverktyg, välj polygon eller point och rita ut ditt område på kartan. Vid användning av andra GIS-verktyg som använder ett annat referenssystem ska koordinaterna transformeras till WGS84 (grader, minuter, sekunder) och vara utan decimaler.

Höjd inklusive buffert

Ange här vilken höjd restriktionsområdet ska omfatta.
Höjder anges i ft AMSL (feet above mean sea level) vilket innebär att markytans högsta punkt i det sökta området måste kontrolleras.

Vid flygning med drönare ska en säkerhetsbuffert i höjdled om 500 ft tillämpas.

Använd lämpligt kartverktyg för att identifiera höjder över havet för att ta fram högsta punkt i området + flyghöjd + buffert.

Exempel: Området högsta punkt = 150 möh. Flygning i området sker på 120m med en buffert om 150m = 420m (1377ft vilket avrundat uppåt blir 1400ft AMSL)

Andra exempel:
GND-4000 ft AMSL
GND-FL 70 AMSL
3000 ft AMSL-FL 195

Om den framräknade höjden hamnar inom intervallet 5001-6000 ft så ska höjden anges i flygnivå (FL) från och med FL060.

5. Giltighetstider (obligatorisk)

Starttid datum (dd-mm-åååå) och klockslag i UTC (t.ex. 01-01-2022, 0900).

Avslutningstid datum (dd-mm-åååå) och klockslag i UTC (t.ex. 31-12-2022, 2359).

Specificerade giltighetstider

Ange H24 om giltighetstiden är kontinuerlig mellan datumintervallet.
Om tidsperioden är samma varje dag, använd termen ”dagligen” starttid-sluttid. t.ex. 01-01-2022 – 31-12-2022 dagligen 0900–1600.
Om tidsperioden varierar dagligen, ange tiden per dag:

Exempel:
MÅN 0900-1600
TIS 0900-1300
ONS 0800-1300
TOR N/A
FRE 1100-1400

6. Undantagna restriktionerna

Ange vilka aktörer som bör vara undantagna restriktionerna.

7. Samverkan

Har samverkan skett med andra myndigheter, intressenter och verksamhetsaktörer i området som kan komma att bli påverkade? Om ja, ange vilka, ange även kontaktuppgifter till respektive myndighet/intressent/aktör som samverkats med.

8. Övrigt underlag (obligatorisk)

Bifoga alltid en kartbild över restriktionsområdet från drönarkartan och ert eventuella operativa tillstånd om ni flyger drönare i kategori specifik enligt (EU) 2019/947.

Här anger ni även övrig information som kan vara av vikt för Transportstyrelsens handläggning.

Så här skickar du in din ansökan

Komplett ansökan ska inkomma till Transportstyrelsen senast sju veckor före aktuell tidpunkt för inrättande av restriktionsområde.

Ansökan görs via e-post till luftfart@transportstyrelsen.se.

Kontakt

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503
E-post: asm@transportstyrelsen.se

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!