Sjösäkerhetsanordning (SSA)

Fyr och fartyg i mörker, illustration

För att få äga en sjösäkerhetsanordning (SSA) inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon krävs det enligt sjötrafikordningen att ägaren fått ett tillstånd av Transportstyrelsen efter samråd med Sjöfartsverket. 

Övergripande syfte med Transportstyrelsens tillståndshantering avseende SSA är att myndigheten vill värna om sjösäkerheten genom att bl.a. säkerställa att sjökort och verklighet överensstämmer vilket innebär att SSA ska vara rätt positionerad i förhållande till förekommande farleder, grund, vrak och andra hinder.

Ett utfärdat tillstånd från Transportstyrelsen innebär normalt att sjöfarare informeras genom en så kallad Ufs-notis (Underrättelser för sjöfarande), respektive att sjökort uppdateras av Sjöfartsverket med relevant information.

SSA indelas in i kategorierna:

 • fasta (båk, kummel, tavla, stångmärke, fläck respektive kustfyr, ledfyr, ensfyr och varningsfyr)
 • flytande (boj och prick)
 • AIS
 • virtuella

Därutöver ingår även tillfällig vrakutmärkning (kräver ej tillstånd).

Ägandeskapet av sjösäkerhetsanordning (SSA) inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon regleras enligt sjötrafikförordningen.

Nya regler från 1 juli 2017

Från och med den 1 juli 2017 gäller nya regler för utmärkning till sjöss genom sjösäkerhetsanordningar. De nya reglerna är mer teknikneutrala så att ny säkerhetshöjande teknik ska kunna införas i takt med teknikutvecklingen. Ett annat syfte med de nya reglerna är att reglera områden som tidigare inte reglerats och därigenom minska risken för olyckor.

Exempel på förändringar genom de nya reglerna:

 • införande av vrakboj
 • införande av utmärkning av broar, ledverk, vattenbruk-, vind- och vågkraftanläggningar
 • införande av utmärkning med AIS och virtuella SSA
 • krav på ID-märkning på nya SSA eller vid utbyte av SSA
 • bättre valmöjlighet beträffande norm för storlek på flytande SSA (prickar)
 • förenklade regler genom att minska kravet på redovisning av djupdataunderlag vid ansökan om tillstånd för flytande kardinal- och punktmärken
 • borttagande av krav på tillstånd för SSA som är etablerade i områden som inte finns i officiella sjökort.

Norm för SSA regleras enligt den nya föreskriften TSFS 2017:66 avseende färg och utseende.

Reglerna baseras på internationell standard enligt IALA (The International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities).

I publikationen IALA Navguide finns alla utgivna styrdokument samlade omfattande standarder, rekommendationer, riktlinjer och manualer. Därigenom är publikationen att betrakta som ett uppslagsverk. Publikationen utges vart fjärde år efter uppdatering av IALA kommittéer bestående av världsledande maritim expertis.

SSA-utbildning

Transportstyrelsen rekommenderar att en grundläggande utbildning rörande utmärkning till sjöss med SSA genomförs. Du kommer till utbildningen genom att klicka på länken nedan.

Transportstyrelsens webbutbildning om sjösäkerhetsanordningar

Egenkontroll

Ägare av SSA ansvarar för att egenkontrollen genomförs med lämpligt intervall för att säkerställa den nautiska funktionen.

Genomförd egenkontroll rapporteras årligen av ägaren till Transportstyrelsen via e-post till sjofart@transportstyrelsen.se före 1 juni.

Felanmälan

Vid observation av bristfällig eller saknad utmärkning rapporteras detta till Sjöfartsverket.

Vid upptäckt av fel i Sjöfartsverkets sjökort och andra nautiska produkter meddelas myndigheten via kontaktformuläret på Sjöfartsverkets webbplats eller telefon på 0771-63 06 05.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!