Sjötrafiktjänst (VTS)

Sjötrafiktjänst (VTS = Vessel Traffic Services) är ett samlat begrepp för information och service till sjötrafiken. 

Det övergripande målet med sjötrafiktjänsten (VTS) är att minska risken för sjö- och miljöolyckor i särskilt utpekade områden (VTS-områden) inom svenskt sjöterritorium dels genom att tillhandahålla information till sjötrafiken, dels genom trafikuppföljning för att förhindra kollision och för att förbättra säkerheten för navigeringen.

Transportstyrelsen är utpekad behörig myndighet för VTS i Sverige.

I Sverige tillhandahålls sjötrafiktjänst (VTS) från Sjöfartsverkets VTS-centraler. 

Inom fastställda VTS-områden ska fartyg anmäla sig och lämna uppgifter om fartygsnamn, destination, djupgående m.m. enligt föreskrivna regler. Rapporteringen ska ske på engelska. Läs mer om rapportering i VTS-områden.

Samtidigt kan fartyget få information om t.ex. andra fartygsrörelser som kan påverka framfarten, fel eller brister i sjösäkerhetsanordningar, vind- och vattenförhållanden och övriga omständigheter som kan vara av betydelse för säkerheten i fartygstrafiken. När det är påkallat av säkerhetsskäl kan ett visst fartyg även få varningar och råd av betydelse för dess framförande.

VTS-centralen övervakar trafiken bl.a. via VHF-radio, radar och AIS (Automatic Identification System).

Sjötrafiktjänsten (VTS) regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:56) om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS), se dokument till höger.

Den 15 december 2021 antog IMO en ny resolution med riktlinjer för VTS (IMO Res. A.1158(32) Guidelines for vessel traffic services), se dokument till höger.

Frivillig VTS under tunnelbygget i Fehmarnbelt

Danmark och Tyskland har inrättat en frivillig VTS i sundet mellan Rödbyhamn - Puttgarden för att informera om det pågående tunnelarbetet och som kan påverka sjötrafiken. För mer information om vad som behöver rapporteras osv. se länk till höger om "Frivillig VTS i Fehmarnbelt".   

Transportstyrelsen rekommenderar att svenska fartyg rapporterar till VTS Fehmarnbelt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!