Rekommendationer för sjömätning

Transportstyrelsens rekommendation för sjömätning ger en vägledning till vad som är viktigt att beakta när en sjömätning ska upphandlas och genomföras.

På Transportstyrelsen hanteras bland annat frågor som berör utformning av farleder och bestämning av dess kapacitet. I detta ingår även hantering av sjösäkerhetsanordningar, SSA (bojar, prickar och så vidare).

Utformning av farleder och bestämning av dess kapacitet förutsätter att det finns ett aktuellt djupdataunderlag. I vissa fall kan en sjömätning vara nödvändig att genomföra om relevant djupdataunderlag saknas.

Dagens tekniska navigationshjälpmedel möjliggör en noggrann positionering av ett fartyg, vilket i sin tur ställer krav på tillgång till djupunderlag med hög kvalité vid utformning av farleder och vid positionering av sjösäkerhetsanordningar. Djupdata med bristande kvalité kan innebära att större säkerhetsmarginaler kan behövas för sjötrafiken och kan påverka tillgängligheten för sjöfarten negativt. Tillgång till aktuell djupdata möjliggör en optimering av sjötrafiken i farlederna.

En sådan sjömätning bör uppfylla de noggrannhetskrav som ställs i den internationella standarden S-44 och i den nationella standarden FSIS-44.

  • S-44 IHO Special Publication No.44 IHO Standards for Hydrogaphic Surveys
  • FSIS-44 Finsk och Svensk realisering av S-44

Transportstyrelsens rekommendationer för sjömätning, pdf 157 kB

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!