IMO – ruttsystem

Trafiksepareringssystem, karta Exempel på trafiksepareringssystem

Med ruttsystem (ship´s routeing systems) avses sjötrafikreglerande åtgärder som syftar till att minska olycksriskerna. Begreppet ruttsystem omfattar bland annat trafiksepareringssystem (TSS), enkel- och dubbelriktade leder, rekommenderade leder, djupvattenleder och förbudsområden.

Ruttsystem beslutade av den internationella sjöfartsorganisationen IMO

IMO är det internationella organ som får inrätta och anta bestämmelser om ruttsystem för den internationella sjöfarten. Ruttsystem är rekommenderade men kan göras obligatoriska genom beslut av IMO. (Se SOLAS Kapitel V regel 1 till 10).

Bland ruttsystemen har trafiksepareringssystemen en särställning. För sjötrafiken i eller i närheten av ett sådant system finns särskilda regler i de internationella sjövägsreglerna (COLREG regel 10). På grund av det förhållandet kan ett trafiksepareringssystem i många fall anses vara tvingande för sjötrafiken.

Föreskrifter om ruttsystem -

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:157) om ruttsystem och andra av IMO särskilt beslutade sjötrafikregler reglerar att fartyg inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon ska följa de ruttsystem som av IMO beslutats vara obligatoriska. För svenska fartyg gäller detta även utanför Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon.

I föreskriftens allmänna råd framgår att fartyg bör följa de av IMO rekommenderade ruttsystemen.

I föreskriftens bilaga listas de obligatoriska ruttsystem som är beslutade av IMO. Det framgår också av föreskriften att detaljerad information om de av IMO rekommenderade ruttsystemen ska listas på Tranportstyrelsens webbplats.

Rekommenderade ruttsystem

Filen "Ruttsystem IMO" listar de ruttsystem som är ikraft. I denna lista framgår hur ett ruttsystem med eventuella tillägg och ändringar publicerats av IMO och vilket organ inom IMO som fastställt beslutet.

Listans utformning och namngivningen av ruttsystemen motsvarar den indelning som återfinns i IMO:s publikation "Ship´s Routeing". I denna publikation återfinns också ruttsystemen i beskrivna genom kartbilder.

Information om obligatoriska sjötrafikrapporteringssystem (SRS), som även de anges i publikationen "Ship´s Routeing" finns här.

Nationella ruttsystem

Ett land kan enskilt bestämma om ruttsystem på sitt inre vatten. I Sverige finns ett antal sådana ruttsystem fastställda. Ruttsystem har fastställts genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:120) om sjötrafiken i vissa områden i Sverige samt i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:70) om sjötrafiken på Vänern.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!