Farleder och hamnar

Begreppet farled omfattar i sin vidaste betydelse de vattenområden som sjöfarten använder. I allmänhet menar man dock de vattenvägar som i sjökortet är markerade med streckade svarta linjer och som efter behov försetts med sjösäkerhetsanordningar (bojar, prickar etc).

Vem ansvarar?

I Sverige finns ca 900 farleder och ca 14 000 sjösäkerhetsanordningar som utmärker farlederna. Sjöfartsverket ansvarar för ungefär hälften av sjösäkerhetsanordningar och tillhörande farleder, ansvaret gäller framförallt de allmänna farlederna. Ansvaret för resterande utmärkning och tillhörande farleder ligger på t.ex. hamnar, kommuner, båtklubbar eller privatpersoner. 

Transportstyrelsens uppgifter

Transportstyrelsen utfärdar tillstånd för sjösäkerhetsanordningar som Sjöfartsverket inte ansvarar för samt utfärdar rekommendationer för hur farleder ska utformas. Transportstyrelsen har även rekommendationer för sjömätning och farledshållning.

Som en konsekvens av farledens utformning och utmärkning kan Transportstyrelsen utfärda lokala sjötrafikregler eller rekommendationer för sjötrafiken t.ex. om hur stora fartyg som får trafikera leden.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!