Regler för hamntjänster

Från och med den 24 mars 2019 gäller EU:s nya hamnförordning, EU 2017/352, om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma reglerför finansiell insyn i hamnar. Samtidigt har lag (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning trätt i kraft. Detta innebär att en tidigare oreglerad marknad nu får ett regelverk.

EU:s förordning har tillkommit bland annat för att integration av hamnar i sammanhängande transport- och logistikkedjor är nödvändig. Detta för att bidra till tillväxt och för att det transeuropeiska transportnätet och den inre marknaden ska kunna användas mer effektivt och fungera bättre. Förutsättningen för detta är moderna hamntjänster, som bidrar till ett effektivt utnyttjande av hamnarna och ett gynnsamt klimat för investeringar som gör att hamnarna kan utvecklas i linje med nuvarande och framtida transport- och logistikkrav.

Förordningen reglerar bland annat frågor om rätt till tillträde till en hamn för att utföra hamntjänster och frågor om finansiell insyn i hamnens verksamhet. Därtill inrättas en tydlig ram med öppna, rättvisa och icke-diskriminerande bestämmelser om finansiering av och uttag av avgifter för hamninfrastrukturer och hamntjänster.

Regelverken

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar

Lag (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

Förordning (SFS 2019:14) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning (pdf, 373 kb)

Tillämpning och klagomål

Förordningen tillämpas på alla kusthamnar inom det transeuropeiska transportnätet. Förordningen ger även möjlighet för användare och leverantörer att lämna klagomål inom de områden förordningen reglerar. Dessa klagomål lämnas till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen är enligt förordning SFS 2019:14 utnämnd till den myndighet som prövar frågor enligt art 16 och 18 i EU:s hamntjänstförordning samt berörd myndighet enligt artiklarna 11.5, 12.3 och 13.6 i samma förordning. Prövningsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs, och ett föreläggande kan förenas med vite.

Klagomål kan lämnas via e-post till portservices@transportstyrelsen.se.

Kontaktuppgifter

Sakkunnig handläggare:

Gunilla Avefeldt
Tel: 010-495 51 14
E-post: gunilla.avefeldt@transportstyrelsen.se

Ingrid Almén
Tel: 010-495 36 17
E-post: ingrid.almen@transportstyrelsen.se

 

Alternativ e-post: portservices@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!