Planering och projektering till havs

När installationer till havs ska lokaliseras och utformas eller när områden planeras som kan innebära restriktioner för sjötrafiken måste hänsyn tas till sjöfarten. Förändringar kan innebära såväl negativ miljöpåverkan som inverkan på tillgänglighet och säkerhet. Därför bör samråd ske med Transportstyrelsen redan när övergripande planer upprättas.

Installationer som sker till havs kan innebära omvägar för sjöfarten och därmed ökad bränsleförbrukning med negativ miljöpåverkan som följd. Etableringar kan också ge direkta och indirekta effekter på såväl fartygens framkomlighet och vägval som på säkerheten. Installationer kan behöva märkas ut för att inte äventyra säkerheten för sjöfarten.

I Transportstyrelsens uppdrag ingår att hantera frågor om miljö, säkerhet och tillgänglighet inom sjöfarten. Därför bör företag, myndigheter och andra som planerar etableringar med påverkan på sjötrafiken samråda med Transportstyrelsen. Genom att samråd sker i ett tidigt stadium när nya installationer planeras, skapas bättre förutsättningar för den fortsatta projekteringen.

Vindkraftverk är exempel på en vanlig installation till havs. Läs mer om havsbaserad vindkraft.

I samrådsunderlag som skickas in till Transportstyrelsen bör planerade lokaliseringar redovisas i en detaljerad sjökortsbild eller i shape-format (GIS). Detta för att relationen till sjöfartsstråk, farleder, kajer och sjösäkerhetsanordningar tydligt ska framgå.

Prövning enligt miljöbalken

Etableringar inom Sveriges ekonomiska zon ska prövas enligt miljöbalken. Riskanalyser är en viktig del av den miljökonsekvensbeskrivning som görs i samband med tillståndsprövningen av havsbaserade installationer och restriktionsområden med påverkan på sjöfarten.

Vid tillståndsprövningen av havsbaserade installationer och vid planering och beslut om havsbaserade skyddsområden är Transportstyrelsen en remissinstans.

Kontakt

Vid frågor om samråd vid planering och projektering till havs, kontakta:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

sjofart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!