Lotsning

Transportstyrelsen skriver regler om var en lots måste anlitas inom svenskt sjöterritorium. Vi utfärdar också lotsdispenser, det vill säga undantag från lotsplikten.

Reglerna finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:88) om lotsning. I föreskriften anges de farvatten där obligatorisk lotsplikt gäller. Befälhavaren på ett fartyg i dessa farvatten måste anlita lots beroende på fartygets storlek och last.

I Sverige gäller en generell lotsplikt på så kallat inre vatten. Till de större hamnarna i Sverige finns så kallade lotsleder där särskilda lotspliktsgränser gäller. Dessa gränser beskrivs i föreskriftens bilaga 1.

Lotspliktlinje

En lotspliktslinje är en gräns där lotsplikten i en lotsled börjar eller slutar. Lägena för de lotspliktslinjer som gäller i de olika lotslederna finns beskrivna i föreskriftens bilaga 1.

När ett fartyg är på ingående i en led ska lotsen vara klar att börja lotsningen när fartyget passerar en sådan linje. När ett fartyg går ut ur en led ska lotsningen avslutas tidigast när fartyget passerat linjen. Bordningsplatserna för varje lotsled anges av Sjöfartsverket, där platsens läge bestäms bland annat med hänsyn till lotspliktslinjens läge.

Exempel på lotspliktslinje

Exempel på lotspliktslinjer.

Lotsdispens

En lotsdispens är ett undantag från lotsplikten i en lotsled eller annat område. I lotsningsföreskriften framgår hur en befälhavare eller ett annat fartygsbefäl kan ansöka om en lotsdispens, samt vilka teoretiska och praktiska kunskapskrav som ställs för att kunna få en sådan dispens.  

Områdesundantag

Ett områdesundantag gäller för delar av en hamn eller annat område och innebär att lotsplikt inte föreligger vid kortare förflyttningar i området (t.ex. förhalningar). Dessa områdesundantag finns för tecknade i föreskriftens bilaga 5.

Avgifter

De avgifter Transportstyrelsen tar ut för de olika formerna av lotsdispenser finns reglerade i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

Läs mer om avgifter för lotsdispens.

Lotstjänster

Lotstjänster till fartyg i svenska farvatten tillhandahålls av Sjöfartsverket och framgår av Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter.

Sjöfartsverket – föreskrifter om lotsavgifter m.m.

I föreskriften regleras hur man beställer och får lots samt avgifter för denna tjänst. Här listas även de farleder i Sverige som är lotsleder och vid vilka platser en lots bordar ett fartyg som beställt lots i en sådan led.

Att en farled till en hamn ska vara en lotsled bestäms av Sjöfartsverket. I en sådan lotsled finns en hög nivå på lotsservice.

På Sjöfartsverkets webbplats kan du kan läsa mer om lotsningsverksamhet och lotsbeställning.

Lotsning utanför svenskt vatten

Sjöfartsverket erbjuder också lotstjänster för så kallad öppensjölotsning i Östersjön och Kattegatt.

I TSFS 2017:88 finns regler om utländska s.k. öppensjölotsar inom svenskt sjöterritorium.

Lotsledsinformation

För att förtydliga de bestämmelser som finns i Transportstyrelsens och Sjöfartsverkets föreskrifter om lotsning finns ytterligare information i PDF-format under Relaterad information.

Filerna är indelade efter Sjöfartsverkets lotsområden.

Här visas gällande lotspliktslinjer i sjökortsutsnitt för varje lotsled och här framgår även lotspliktsgränser och bordningsplatser för lederna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!