IMO – FAL-konventionen

FAL-konventionen (Convention on Facilitation of International Maritime Traffic) är den internationella konventionen om underlättande av formaliteter inom sjöfart. Konventionen antogs den 9 april 1965, men trädde i kraft den 5 mars 1967. Antalet fördragsslutande stater är 129 (per november 2023).

Syfte

Syftet med FAL-konventionen är att uppnå en så effektiv internationell sjöfart som möjligt genom att underlätta och förenkla formaliteter för fartyg, besättning, gods och passagerare. Detta kan göras genom att minska och förenkla rapporteringskrav och andra förfaranden vid hamnbesök.

Innehåll

FAL-konventionen innehåller "Standarder" och "Rekommenderad praxis" om formaliteter, rapporteringskrav och förfaranden som ska eller bör tillämpas.

Så här ser innehållet ut:

 • Konventionsartiklar (Articles I-XVI)
 • Annex avsnitt 1-7 (Annex Section 1-7)
  1. Definitioner och allmänna bestämmelser
   (Definitions and general provisions)
  2. Bestämmelser om de formaliteter som myndigheter kräver av fartygsägare vid ankomst, vistelse och fartygets avgång
   (Arrival, stay and departure of the ship )
  3. Bestämmelser om formaliteter som myndigheter kräver av besättning och passagerare vid ett fartygs ankomst eller avgång
   (Arrival and departure of persons)
  4. Bestämmelser om fripassagerare
   (Stowaways)
  5. Bestämmelser om formaliteter som myndigheter kräver av fartygsägare, fartygets agent eller fartygets befälhavare avseende last m.m.
   (Arrival, stay and departure of cargo and other articles)
  6. Bestämmelser om folkhälsa och karantän, inklusive sanitära åtgärder för djur och växter
   (Public health and quarantine, including sanitary measures for animals and plants)
  7. Övriga bestämmelser
   (Miscellaneous provisions)
 • Bilagor 1-3 (Appendices 1-3)
  1. Maximal information för deklarationer som myndigheter kan kräva 
  2. Deklarationer som kan användas i pappersformat i undantagsfall (IMO FAL formulär 1-7)
  3. Fripassagerarinformation enligt rekommenderad praxis 4.6.2.

 • Förklarande handbok till FAL-konventionen
  (Explanatory Manual to the FAL Convention)

  Handboken innehåller vägledning och viss tolkning av bestämmelserna i bilagan till FAL-konventionen och är ett stöd att tolka bestämmelserna samt ger en större förståelse för konventionen. 
  (Manualen är under omarbetning för beslut 2024.) 

Ändringar till FAL-konventionen

Konventionen antogs redan 1965 och har därefter ändrats flera gånger.

Den senaste ändringen beslutades av FAL 46 den 13 maj 2022 och börjar gälla den 1 januari 2024 (såvida inte 1/3 av medlemsstaterna har notifierat IMO före den 1 oktober 2023 att de inte accepterar ändringarna). 

Sedan april 2019 är det obligatoriskt att rapporteringen ska ske elektroniskt. Den senaste ändringen innebär främst att Single Window (SW) ska användas för att elektronisk rapportering.

Single Window-konceptet möjliggör att all information som myndigheterna kräver i samband med ankomst, vistelse och avgång av fartyg, personer och gods, ska skickas via en enda portal ("ett fönster") utan att samma uppgifter ska behöva rapporteras flera gånger till olika mottagare. Läs mer om Single Window på IMO:s hemsida

För att standardisera den tekniska 

En expertgrupp under FAL-kommittén möts regelbundet för att utveckla IMO-kompendiet, som är en referensmodell med harmoniserade format och datauppsättningar för att elektronisk rapportering ska kunna ske.
IMO-kompendiet ska säkerställa att olika IT-system kan utbyta data från det som fartygen rapporterar in. Läs mer om arbetet med IMO-kompendiet här

Maritime Single Window (MSW) i Sverige

I Sverige har vi redan etablerat ett elektroniskt rapporteringssystem genom Maritime Single Window (MSW), som Sjöfartsverket förvaltar. Information till och från Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tullverket och Transportstyrelsen hanteras där och grundar sig på både EU- och internationella regler om att underlätta för fartygen och minska den administrativa bördan. Läs mer om fartygsrapporteringen och MSW här eller på Sjöfartsverkets hemsida.   

FAL-arbetet inom IMO

IMO:s FAL-kommitté har till uppgift att underlätta för internationell sjöfart, såsom t.ex. att förenkla rapporteringen inom handelssjöfarten. Det är IMO:s FAL-kommitté som ansvarar för FAL-konventionen och ev. ändringar i den.

IMO:s FAL-kommitté har möten en gång per år. 

Där finns även mer information att läsa om:

Mer information om IMO:s FAL-arbete och FAL-kommitté kan du läsa om på IMO:s hemsida

Svenskt deltagande i IMO FAL-kommitté

Transportstyrelsen ansvarar för att IMO/FAL-arbetet förbereds och genomförs. Svensk handlingslinje och svenska ståndpunkter som kan framföras i IMO/FAL-kommittén bestäms slutligt i instruktionen till den svenska delegationen, vilket tas fram vid det svenska förmötet och beslutas av regeringskansliet.

Deltagande i IMO sker genom särskilda delegationsbeslut.